Go to Top

Izvršbe – katere državne pomoči so izvzete iz nje?

Izvršbe so najbolj razširjen in učinkovit način pridobitve poplačila dolga, pa naj bo to s strani fizičnih, pravnih oseb ali pa državnih organov, kot je na primer davčna uprava.

Informativni izračun plače

Podjetje DATA d.o.o. – Vaša prava iztočnica za registracijo in vodenje podjetja!

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Pri podjetju DATA d.o.o. se ponašamo s točko “Vse na enem mestu”! Tako lahko pri nas registrirate novo podjetje, lahko pridobite pravni ali davčni nasvet ali koristite naše široke računovodske storitve. S pomočjo naših storitev ostanete obveščeni in pripravljeni tudi za primere izrednih dogodkov, kot so npr. izplačilo kriznega dodatka, spremembe minimalne plače, pridobitev licenc (kot npr. transportne licence) ipd.. Prav tako lahko naši pravniki preverijo, ali je vaša plača prav obračunana.

Za ponudbo naših storitev nam pišite na data@data.si!

Informativni izračun dohodnine

Izvršbe – kaj vse zajemajo?

Izvršbe so možne na:

  • dolžnikove denarne prejemke (plača, pokojnina itd.)
  • dolžnikova denarna sredstva pri bankah oziroma hranilnicah
  • dolžnikove denarne terjatve in
  • dolžnikovo premično premoženje in vrednostne papirje.

Informativni izračun za normirance

Kako nanje vplivajo denarne pomoči v času ukrepov PKP

Državne pomoči in dodatki, ki so se ali se še izplačujejo na podlagi Interventnih zakonov, so izvzete iz izvršbe le, če nakazovalec pri nakazilu uporabi kodo namena FAND. Koda FAND pomeni Finančna pomoč državnih organov in lokalnih skupnosti za odpravo posledic naravnih nesreč.

Z zakonom je namreč določeno, da so vsi prejemki, izplačani na podlagi ZIUZEOP, izvzeti iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju in iz davčne izvršbe – ZDavP-2. Ker so postopki v bankah in hranilnicah avtomatizirani, so izplačila pomoči pri kodi FAND avtomatično izvzeta tudi iz nje.

Pravni nasvet

Kateri so drugi prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe?

Iz izvršbe so izvzeti:

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

 • prejemki vojaških obveznikov v času izvrševanja vojaške dolžnosti in državljanov v času opravljanja nadomestne civilne službe;
 • prejemki iz naslova redov, medalj, vojnih spomenic ter drugih odličij in priznanj;
 • nadomestilo za invalidnost;
 • dodatek za pomoč in postrežbo;
 • dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo po zakonu;
 • denarna sredstva pomoči potrebnim, ki jih zagotavljajo humanitarne organizacije;
 • rejniške oskrbnine;
 • sredstva, pridobljena za odpravo posledic naravnih nesreč ali škode na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterine ali fitosanitarnem področju;
 • nepovratna denarna sredstva in denarna sredstva, pridobljena na podlagi ugodnih posojil ali poslov z jamstvi, ki se štejejo kot oblike državnih pomoči po zakonu, ki ureja pomoč družbam v težavah, razen kadar so sredstva pridobljena v zvezi z opravljanjem dejavnosti;
 • denarna sredstva, prejeta iz naslova aktivne politike zaposlovanja;
 • denarna sredstva, izplačana s strani Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja