Go to Top

Javni razpisi za podjetja

Aktualni podjetniški razpisi

RazpisovalecNaziv razpisaKratek opis
SID BANKA D.D.Ugodno kreditiranjeOdvisno od kreditne linije
Slovenski okoljski javni skladFinančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energijeA- toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu;
B- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom;
C- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh;
D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni;
E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe;
F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe;
G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja;
H- vgradnja sprejemnikov sončne energije;
I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah;
J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave;
K- optimizacija sistema ogrevanja;
L- naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo;
M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe;
N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav;
O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov;
P- uvedba sistema upravljanja z energijo;
R- ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu;
S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.
Javna agencija SPIRITJavni razpis E-POSLOVANJE 2019-2022Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:
Elektronsko izmenjavo med partnerji.
Digitalizacijo nastopov na sejmih.
Spletne strani za tuje trge.
Spletne trgovine.
Produktno-prodajne videe.
Krepitev kompetenc – usposabljanja (obvezna aktivnost)

Stroški zunanjih izvajalcev (zamenjava zunanjega izvajalca po oddaji vloge ni možna).
Nakup oz najem licenc (do 10 % vseh upravičenih stroškov).
DDV ni upravičen strošek.

Obdobje upravičenih stroškov: od datuma oddaje vloge do 31. 8. naslednje leto.
MGRTNepovratna sredstva za izvedbo pilotnih demonstracijskih projektovPrvi sklop:
-stroški plač: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci),
-stroški storitev zunanjih izvajalcev (razvoj ter svetovalne storitve),
-posredni stroški (15 % glede na stroške plač).

Drugi sklop:
-stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (stroj ter oprema),
-stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (licence ter patenti),
-stroški plač: stroški novo zaposlenega osebja (tehnični sodelavci),
-stroški storitev zunanjih izvajalcev (transport, montaža in zagon),
-posredni stroški (15 % glede na stroške plač).
MGRTJavni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva:
-nakup novih strojev in opreme,
-nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
-nakup objektov.
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR. Za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam programa. Javno povabilo je odprto do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019.
Eko skladFinančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okoljaEko sklad pravnim osebam nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja. Na voljo so tudi nepovratne finančne spodbude za električna vozila.
SID banka d.d.Ugodni kreditiSID banka ponuja različne sheme pomoči za MSP-je in fizične osebe:


Svoje znanje s področja prijav na razpise si lahko izboljšate na naših seminarjih:

in delavnici

Več o prijavah na razpise pa si lahko preberete tudi v naših novicah: