Go to Top

Javni razpisi za podjetja

Aktualni podjetniški razpisi

RazpisnikNaziv JRRok za prijavoSofinanciranje oz. višina kreditnih sredstev / Upravičeni stroški
SID BANKA D.D.Ugodno kreditiranjeDo porabe sredstevSofinanciranje je odvisno od kreditne linije:
Financiranje MSP
Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu
Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma
Financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalni verigi
Financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja
Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja
Financiranje kupcev v tujini
Slovenski okoljski javni skladFinančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energijeDo porabe sredstevSofinanciranje: do 20 % nepovratnih sredstev + brezobrestni kredit.

Upravičeni stroški:
A- toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu;
B- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom;
C- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh;
D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni;
E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe;
F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe;
G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja;
H- vgradnja sprejemnikov sončne energije;
I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah;
J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave;
K- optimizacija sistema ogrevanja;
L- naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo;
M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe;
N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav;
O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov;
P- uvedba sistema upravljanja z energijo;
R- ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu;
S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

Obdobje upravičenih stroškov: od datuma oddaje vloge do 31. 8. naslednje leto.
Javna agencija SPIRITJavni razpis E-POSLOVANJE 2019-20221. 10. 2019, 1. 10. 2020, 1. 10. 2021Sofinanciranje: do 70% upravičenih stroškov .oz od 5.000 eur do 30.000 eur
SPIRITSofinanciranje individualnih nastopov podjetij na
mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023
7. 1. 2019,
15. 5. 2019,
5. 9. 2019,
6. 1. 2020,
15. 5. 2020,
4. 9. 2020,
5. 1. 2021,
14. 5. 2021,
3. 9. 2021,
5. 1 .2022 in
16. 5. 2022.
Višina standardnega stroška za m2 najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini za posamezno operacijo v EUR (SSE)
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLADVavčer za certifikate kakovostiDo porabe sredstevPo tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:
-Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)
-Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL).

Višina sofinanciranja: 60%. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR.
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLADVavčer za zaščito intelektualne lastnineDo porabe sredstevPo tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:
-Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino patenta, modela, znamke kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine.
-Stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv).
-Stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih), ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Višina subvencije je 60%. Minimalna zaprošena višina sofinanciranja je 1.000,00 eur. Maksimalna stopnja sofinanciraja je 9.999,99 eur. Maksimalna zaprošena višina sofinanciranja: 5.000,00 EUR - brez vključenega popolnega preizkusa oziroma 9.999,99 EUR – z vključenim popolnim preizkusom.
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLADVavčer za tržne raziskave tujih trgov31.3.2023Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:
-Stroški izdelave tržne raziskave (stroški zunanjega izvajalca)

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Davek na
dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLADVavčer za udeležbe na mednarodnih forumih31.3.2023Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški udeležbe na mednarodnem forumu in sicer:
-stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodni forum – to so stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oz. ceniku organizatorja mednarodnega foruma;
-stroški prevoza – to so stroški letala in/ali vlaka za udeleženca in/ali avtobus;
-stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja dogodka in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka.

Stroški se lahko uveljavljajo za dva udeleženca s strani MSP in sicer za lastnika ali zakonitega zastopnika ali zaposlenega v MSP.

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR.

Kot mednarodni forum po tem javnem pozivu se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja. Mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini ne sodijo med mednarodne forume v tujini. Kot aktivna udeležba na mednarodnem forumu v tujini se šteje, da upravičenec v okviru mednarodnega foruma tuji poslovni in strokovni javnosti predstavi svoje dosežke in izdelke/storitve na stojnici/razstavnem prostoru in/ali v obliki predavanja/predstavitve in/ali s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi.
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLADVavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino31.3.2023Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino, ki jih organizirajo naslednje organizacije (GZS in regionalne gospodarske zbornice, OZS in regionalne izpostave, OZS, MZZ, skupaj z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi v tujini, MGRT, SPIRIT, SPS, Poslovni klubi, Evropska podjetniška mreža, SID Banka SIO-ti, STO in tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja), so podrobneje specificirane v pozivni dokumentaciji in sicer:
- stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini,
- stroški prevoza – so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali službenega vozila med državama za udeleženca,
- stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije/dogodka B2B in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka;
- Stroški B2B – upravičeni stroški za B2B se lahko uveljavljajo le, če so bili izvedeni v času trajanja delegacije in v kolikor niso vključeni že v stroške navedene v prvi alineji tega odstavka (stroški udeležbe prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino).

Stroški se lahko uveljavljajo samo za enega udeleženca s strani MSP in sicer za lastnika ali zakonitega zastopnika ali zaposlenega v podjetju.
Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLADVavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini31.3.2023Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora, ki je namenjen MSP. Postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora zajema:
- oblikovanje oz. design sejemske stojnice (projekt oblikovanja in priprava renderjev),
- postavitev konstrukcije sejemske stojnice (sejemska konstrukcija, grafična podoba in oprema, avdio video oprema, montaža in demontaža sejemske konstrukcije),
- prevoz eksponatov oziroma logistika.

Upravičeni stroški se lahko uveljavljajo samo za tiste mednarodne sejme v tujini, na katerih SPIRIT Slovenija organizira skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva in za katere je prijavitelj pred oddajo vloge prejel iz strani SPIRIT Slovenija potrditev, da je vključen med razstavljavce skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva (ki jo je prejel na osnovi oddane prijave na javno povabilo SPIRIT Slovenija) na sejmu v tujini, za katerega uveljavlja upravičene stroške. Stroški, ki jih krije SPIRIT Slovenija – to so stroški neopremljenega razstavnega prostora, zakupa tehničnih priključkov in vpisa v katalog – niso upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR.
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTUROJavni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 26.4.2019, 26.7.2019, 28.2.2020, 25.9.2020Upravičeni stroški:
a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,
b) nakup in vgradnja hranilnika energije,
c) pripadajoča električna inštalacija in oprema,
d) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,
e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,
f) stroški informiranja in komuniciranja,
g) stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Upravičenci: podjetja in s.p.

Višina sofinanciranja: Sofinancira se 20% upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 eur na 1 kW instalirane nazivne električne moči.
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLADVavčer za digitalni marketing31.3.2023Upravičenci: MSP

Upravičeni so stroški zunanjih izvajalcev, ki zajemajo:
-stroški izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja
-spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika (na primer: ocena intuitivnosti, itd.),
-stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika,
-stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine,
-stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme.

Sofinanciranje: 60% (najmanj 1.000 eur, največ 9.999,99 eur)

Katalog izvajalcev: http://dihslovenia.si/katalogi/
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLADVavčer za dvig digitalnih kompetenc31.3.2023Upravičenci: MSP

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih digitalizacije v katalogu usposabljanj pri DIH Slovenija.
Sofinanciranje: 60% (najmanj 1.000 eur, največ 9.999,99 eur)

Katalog izvajalcev: Katalog izvajalcev: http://dihslovenia.si/katalogi/
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLADVavčer za pripravo digitalne strategije31.3.2023Upravičenci: MSP

Vavčer za pripravo digitalnih strategij zajema oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in ključna področja digitalne preobrazbe: Izkušnja kupca (Customer eXperience), Podatkovna strategija, Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, Strategija razvoja digitalne kulture, Kibernetska varnost, Industrija 4.0. (samo pri podjetjih, kjer je relevantna)

Sofinanciranje 60% (min 1.000 eur, max 9.999,99 eur)

Seznam izvajalcev: Katalog izvajalcev: http://dihslovenia.si/katalogi/
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLADSpodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.029. 8. 2019,
23. 10. 2019,
15. 1. 2020 in
6. 4. 2020.
Upravičenci: MSP iz kohezijske regije vzhodna Slovenija, z registrirano dejavnostjo znotraj oddelka C16 ali C31 (razen razreda C31.03). Mikro podjetja (do 10 zaposlenih) niso upravičena za prijavo.

Upravičeni stroški:
Stroški nakupa nove strojne opreme in novih strojev, stroški nakupa nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona), stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene, ki delajo na prijavljeni operaciji, za polni delovni čas (zgolj nova zaposlitev povezana z izvedbo operacije).

Intenzivnost pomoči po shemi državne pomoči:
- Srednje velika podjetja: največ 35 %,
- Mala podjetja: največ 45 %.

Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od najmanj 250.000,00 EUR do največ 2.500.000,00 EUR v dveh letih. Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV
SLOVENSKI REGIONALNO RAZVOJNI SKLADJavni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom - B1 201928.10.2019
25.11.2019
6.1.2020
Podprogram B1.1 (Projekti gospodarstvu - po pravilih državnih pomoči) in B1.2. (Projekti v gospodarstvu - izven pravil državnih pomoči)

- delež sofinanciranja projekta je do 75% upravičenih stroškov projekta
- zaprošena višina posojila je od najmanj 20.000 eur do največ 1.500.000 eur
- obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,6%-0,9% letno
- skupna doba vračanja posojila je največ do 180 mesecev
- upravičeni stroški: gradnja in nakup nepremičnin, adaptacija in rekonstrukcija objektov, neopredmetena osnovna sredstva, oprema (nova, rabljena), delovni stroji (novi, rabljeni), stroški intelektualnih in osebnih storitev, stroški sejmov, reklame in reprezentance
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLADVavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja31.3.2023Pridobite lahko 60 %, oziroma do 9.999,00 EUR subvencije za uvajanje modela poslovne odličnosti EFQM.
Na poziv se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji.
Minimalna višina subvencije je 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR v posameznem koledarskem letu.
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLADP4D 2019 -2023 -Spodbude za digitalno transformacijo MSP1.9.2023Upravičeni stroški: stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, stroški storitev zunanjih izvajalcev,-stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene, ki delajo na prijavljeni operaciji, posredni stroški, ki predstavljajo največ 15% stroškov plač za zaposlene.

Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov upravičenca je od najmanj 30.000,00 EUR do največ 100.000,00 EUR. Višina upravičenih stroškov operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR.


Več o prijavah na razpise pa si lahko preberete tudi v naših novicah: