Go to Top

Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Vse vsebine, ki so objavljene na spletnih straneh družbe DATA d.o.o. so zaščiteno avtorsko delo DATA d.o.o. in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP Ur.l.RS, št. 16/07,68/08 in 110/03)Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega dovoljenja DATA d.o.o.

Z dovoljenjem podjetja DATA d.o.o. so dokumenti, ki so objavljeni na spletnih straneh DATA d.o.o., shranjevani, razmnoževani ali kako drugače razširjani le v nekomercialne namene in skladno z določbami ZASP, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah (kot vir podatkov mora biti vidno označena DATA d.o.o. , podatki pa morajo ostati nespremenjeni).

DATA d.o.o. se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem  teh spletnih strani  trudila  zagotavljati točnost, pravilnost  in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti  za njihovo točnost in celovitost  kot tudi ne za škodo povzročeno z uporabo teh spletnih strani oziroma njenih vsebin.

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. DATA d.o.o. si pridružuje pravico  spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) ter brez predhodnega opozorila.

DATA d.o.o. se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov uporabnikov zbranih na spletnih straneh www.data.si skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/07).

 

PRAVNO OBVESTILO V ZVEZI Z IZVAJANJEM VIDEONADZORA DRUŽBE DATA d.o.o.

Informacije po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov v zvezi z videonadzorom družbe DATA d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana, Slovenija

Upravljalec, ki izvaja videonadzor lahko skladno s petim odstavkom 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Uradni list RS, št. 163/22) namesto objave v obvestilu po tretjem odstavku 76. člena ZVOP-2 obveščanje posameznika o videonadzoru izvede tudi na način, da informacije iz prvega odstavka 13. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in informacije iz 3. do 5. točke četrtega odstavka 76. člena ZVOP-2 objavi na spletnih straneh, na obvestilu iz četrtega odstavka 76. člena ZVOP-2 pa objavi spletni naslov, kje so te informacije dostopne.

UPRAVLJAVEC PODATKOV

Upravljavec vaših osebnih podatkov, ki jih obdeluje z uvedenim videonadzorom, je družba DATA, poslovne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka 5350883000, elektronski naslov: data@data.si, telefonska številka: 01 600 15 30 (v nadaljevanju: »upravljavec ali družba«).

Predmetno obvestilo velja za vse osebe, ki se nahajajo na območju izvajanja videonadzora (obiskovalci, zaposleni ipd.).

Zagotavljamo vam, da bomo vaše osebne podatke zbirali, obdelovali, varovali in hranili skladno z veljavno evropsko zakonodajo, predvsem z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju: »Splošna uredba«) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov) ter notranjimi akti upravljavca s tega področja.

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov, velja stroga zaupnost.

OSEBNI PODATKI

Osebni podatki pomenijo katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (tj. osebo, na katerega se nanašajo osebni podatki). Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Odvisno od okoliščin posameznega primera, lahko z uvedenim videonadzorom zbiramo in obdelujemo naslednje vaše osebne podatke:

–    posnetek posameznika (slika),

–    podatek o lokaciji,

–    datum in čas posnetka (datum in čas vstopa in izstopa iz prostora oziroma območja snemanja).

Drugi podatki (ime, naslov, ipd.) se ne zbirajo.

PRAVNE PODLAGE IN NAMEN OBDELAVE VAŠIH PODATKOV

Videonadzor je potreben zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev družbe, saj se v prostorih družbe dnevno zadržuje večje število ljudi, ter zaščite osebja pred morebitnimi izgredi in nasilnim obnašanjem (zaradi same narave dela v družbi, ki zahteva stik s strankami, pri katerem obstaja možnost ogrožanja zaposlenih). Videonadzor se izvaja tudi iz razloga varovanja premoženja, s čimer se varuje lastnina družbe. Na sedežu družbe se hrani tudi poslovna dokumentacija (tako v fizični kot v elektronski obliki), ki predstavlja tajne in osebne podatke ter s tem poslovno skrivnost družbe. Če bi se nepooblaščene osebe seznanile s temi podatki, bi družbi nastala občutna škoda. Videonadzor se izvaja tudi iz razloga preprečevanja škodnih dogodkov oziroma primerov (preprečevanje tatvin in kaznivih dejanj zoper premoženje, preprečevanje vandalizma, zagotavljanje hišnega reda). Na sedežu družbe, na območju katere se izvaja videonadzor, se namreč nahaja oprema (pisarniška oprema, računalniki ipd.) visoke vrednosti. Ukrepov, zaradi katerih se izvaja videonadzor, ni mogoče doseči z milejšimi ukrepi (trenutna oprema družbe ne omogoča drugačnega načina varovanja premoženja, družba nima stalno prisotne varnostne službe na sedežu družbe).

Z videonadzorom bo mogoče prispevati k razjasnitvi morebitnih varnostnih dogodkov pred in v objektih, ki so nadzorovani. Uporaba videonadzora za druge namene je strogo prepovedana (prepovedano je na primer nadzorovanje zaposlenih in podobno).

Obdelava vaših osebnih podatkov temelji na naših zgoraj navedenih zakonitih interesih (obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec, razen če nad njimi ne prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine; točka (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe).

Zaradi zagotovitve namena izvajanja videonadzora, ko je nemogoče vnaprej napovedati, kdaj je videonadzor potreben in kdaj ne, se prej navedena območja izvajanja videonadzora snemajo neprekinjeno (videonadzor se izvaja 24 ur, vse dni v tednu). Sistem za videonadzor in snemanje delujeta tudi v času, ko družba ne posluje.

KATEGORIJE UPORABNIKOV

Znotraj družbe upravljavca obdelujejo vaše osebne podatke samo za to pooblaščene osebe v samo za to predvidenih primerih – varnostnih dogodkih, ko se posnetke shrani in posreduje uporabnikom – pristojnim organom pregona (policija, tožilstvo) oziroma pristojnim podjetjem (zavarovalnica), ki jih potrebujejo za izpolnjevanje zakonskih (organi pregona) ali pogodbenih obveznosti (zavarovalnica).

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim nepooblaščenim osebam brez vaše privolitve, razen če veljavna zakonodaja od nas zahteva drugače. Pogodbeni obdelovalci (npr. varnostna služba) lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila.

Vaših osebnih podatkov ne nameravamo posredovati ali prenesti v tretjo državo izven Evropske unije in/ali Evropskega gospodarskega prostora ali v mednarodno organizacijo brez ustrezne stopnje zaščite.

OBDOBJA HRAMBE

Osebni podatki oziroma video posnetki se hranijo največ 1 leto po nastanku. Pri presnemavanju se posnetki dokončno in trajno izbrišejo oziroma presnamejo in na ta način tudi trajno uničijo. Vsebina iz evidence uporabe videonadzora se hrani 2 leti od zaključka koledarskega leta, v katerem so bila zabeležena dejanja obdelave. V primeru varnostnega dogodka posnetke hranimo do konca sodnega postopka oziroma do poteka zastaranja.

NEIZVAJANJE NEOBIČAJNIH NADALJNJIH OBDELAV

Neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države, spremljanje dogajanja v živo, možnost zvočne intervencije v primeru spremljanja dogajanja v živo, zvočno (glasovno) snemanje, avtomatizirano sprejemanje odločitev se ne izvajajo. Obdelava se izvaja samo za namene, navedene v tem obvestilu in ne prihaja do posebnih vplivov obdelave oziroma nadaljnje obdelave.

VAŠE PRAVICE

Zagotavljamo vam dosledno zagotavljanje uresničevanja vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi veljavnih predpisov.

Na voljo so vam naslednje pravice glede varstva osebnih podatkov:

  • pravica do dostopa (vpogled ter njihovo prepisovanje in kopiranje),
  • pravica do informacij,
  • pravica do popravka nepopolnih in neustreznih podatkov,
  • pravica do izbrisa,
  • pravica do omejitve obdelave,
  • pravica do ugovora iz razlogov, ki izhajajo iz vaše posebne situacije. Kadarkoli lahko ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na naših zakonitih interesih ali zakonitih interesih tretje osebe. Če vložite ugovor, vaših osebnih podatkov ne obdelujemo več, razen v primeru, da za obdelavo lahko dokažemo nujne legitimne razloge, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali pa obdelava služi uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov (21. člen Splošne uredbe),
  • pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: +386(0)1 230 97 30, e naslov: ip@ip-rs.si , če menite, da obdelava osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, krši Splošno uredbo o varstvu podatkov ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Ko zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov morate vsaj okvirno navesti, katerim kameram videonadzora ste bili izpostavljeni, kdaj, ter podati okviren opis svoje podobe, oblačila oziroma ustrezno referenčno fotografijo iz katere je mogoče navedeno razbrati.

Katere pravice vam pripadajo, je odvisno od okoliščin konkretne obdelave vaših podatkov, zato ni nujno, da vam v konkretnem primeru pripadajo vse od zgoraj navedenih pravic.

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec je imenoval pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Aida Imamović

Tel. št.: 01 6001 530,  e-pošta: pravnasluzba@data.si

SPREMEMBE IN STIK

Za vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali za uveljavljanje vaših pravic se prosimo obrnite na naše zgoraj navedene kontaktne podatke. Vaša vprašanja bomo obdelali brez nepotrebnega odlašanja in neodplačno, v skladu z zakonskimi zahtevami ter vam sporočili, katere ukrepe smo sprejeli.

Predmetne informacije lahko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov.

V Ljubljani, dne 4. 10. 2023.