Go to Top

Ustanovitev d.o.o.

Ustanovitev d.o.o. – Brezplačno in enostavno do d.o.o.

Postopek za ustanovitev d.o.o. oziroma družbe z omejeno odgovornostjo na DATA točki "SPOT registracija", je enostaven, kljub temu pa mora tako pomembna odločitev temeljiti na znanju in poznavanju zakonodaje.

Še preden se odločite za ustanovitev d.o.o. vam priporočamo, da pokličete naše svetovalce na 01/600-1530.  Naši svetovalci vam bodo dali vse ustrezne usmeritve in se z vami dogovorili za termin registracije podjetja.

Pogoji za ustanovitev d.o.o. na DATA točki:

 1. Bodoči družbenik-i in bodoči zastopnik-i podjetja, mora-jo biti pri postopku registracije osebno prisotni.
 2. Za postopek potrebujejo veljavni osebni dokument.
 3. Ustanovitveni kapital za d.o.o. mora biti vplačan v denarju in v najmanjšem znesku 7.500 evrov.

Rezervirajte termin

Kdo oziroma kdaj se dokumentacija za d.o.o. ne more pripraviti na DATA točki:

  1. Ko družbenik za ustanovitveni kapital nameni osnovna opredmetena sredstva in ne 7.500 evrov.
  2. Kadar zakonca ustanavljata podjetje in želita v njem oba biti družbenika.

V obeh primerih morajo podjetniki postopek za registracijo podjetja d.o.o. opraviti pri notarju.

Kdo ne more odpreti d.o.o.?

Kdo se od 1. 1. 2016 ne more več odločiti za ustanovitev d.o.o. ali postati družbenik v podjetju?

Za ustanovitev d.o.o. se ne bodo mogle več odločiti osebe, ki so:

 1. bile pravnomočno obsojene na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in so vpisane v kazensko evidenco Ministrstva za pravosodje, ta omejitev pa se izteče po petih letih od pravnomočne sodbe oziroma ob izbrisu iz kazenske evidence;
 2. bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov ali so še javno objavljene na seznamu davčnih neplačnikov.Omejitev preteče, ko davčni organ izda potrdilo, da so vse obveznosti izpolnjene, potrdilo pa ne sme biti starejše od 15 dni;
 3. bile z več kot 25 odstotki udeležene v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecih na katerem od že omenjenih seznamov, tudi zanje pa se omejitev izteče z izdajo potrdila davčnega organa o izpolnitvi obveznosti zadnjih 15 dneh;
 4. v zadnjih treh letih prejele pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat z izrekom globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno, omejitev pa preteče v treh letih od pravnomočnosti odločbe ali sodbe;
 5. bile neposredno z več kot 50 odstotki udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije; omejitev se izteče po enem letu od izbrisa.

Kdo preveri pogoje za ustanovitev d.o.o.?

Omejitve v zvezi s kazensko evidenco ali delovnopravno zakonodajo bo po uradni dolžnosti preveril notar ali registrski organ (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – Ajpes), omejitve iz 2., 3., in 5. točke pa se bodo preverjale avtomatično na portalu SPOT ob registraciji s. p.

Hkrati so se zaostrila tudi pravila, kdo je lahko zastopnik v podjetju ali drugi pravni osebi - zastopnik tako po novem ne more več biti kdorkoli, ki je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora ali imeti izrečenega varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved. Več o omejitvah zastopnika v podjetju.

Kaj je dobro vedeti še preden izvedete ustanovitev d.o.o.?

Preden se odločite za odprtje, si pomagajte z:

Ustanovitev d.o.o. - kakšen je postopek?

Kako izbrati ime podjetja?

Eden izmed najpomembnejših dejavnikov podjetja na trgu, je ime podjetja. Dolgo ime je obvezno, sestavljeno pa je iz fantazijskega imena, vaše dejavnosti, d.o.o. Kratko ime je dolgo ime brez oznake dejavnosti: fantazijsko ime, d.o.o. in ni obvezno. Pomembno je, da se ime podjetja jasno razlikuje od imen drugih podjetij. Če temu ni tako, vas registrski organ ne bo hotel vpisati v register. Priporočamo, da pred registracijo podjetja preverite ime v poslovnem registru. Več o imenu podjetja.

Kako določiti dejavnosti podjetja?

Ob registraciji podjetja, oziroma v postopku odpiranja podjetja d.o.o., lahko registrirate več različnih dejavnosti. Podjetje mora registrirati dejavnosti za vse tiste posle, ki jih bo opravljalo. Določene dejavnosti so pogojene s posebnimi pogoji (regulirane) določene pa so proste (neregulirane), druge so obrtne dejavnosti. Vse so navedene v Standardni klasifikaciji dejavnosti. Več o reguliranih, nereguliranih in obrtnih dejavnostih.

Sprememba pravno-organizacijske oblike podjetnika

Samostojni podjetniki, nas referente DATA točke "SPOT registracija" in tudi naše računovodje večkrat sprašujejo, kdaj je čas in na kakšen način se  lahko preoblikujejo v d.o.o.. Največkrat se podjetnik odloči zapreti s.p. in nato izvesti postopek za registracijo podjetja d.o.o.. Spet drugi razmišljajo, da bi poleg s.p., registrirali tudi d.o.o., tretji pa so kot samostojni podjetniki ustvarili tako premoženje, da zanje pride v poštev preoblikovanje s.p. v d.o.o. in morajo postopek preoblikovanja podjetja, izvesti pri notarju.

Referenti DATA točke "SPOT registracija" podjetnike, ki so pred tako dilemo, vedno opozorimo, da morajo odločitev o preoblikovanju sprejeti skupaj z računovodjo podjetja. Če tega nimajo pa je pred preoblikovanjem podjetja, zelo dobrodošel posvet pri davčnem strokovnjaku.

Razlike med s.p. in d.o.o.

Kje lahko ustanovite d.o.o.?

Ustanovitev d.o.o. lahko opravite na naši DATA točki "SPOT registracija" na Dunajski cesti 136 v Ljubljani.

Pokličite nas na tel.: +386 (0)1 6001 530 ali pa nas kontaktirajte preko kontaktnega obrazca oz. nam pišite na data@data.si ter si rezervirajte svoj termin za registracijo podjetja d.o.o.

Ustanovitev d.o.o. še nikoli ni bilo tako preprosto in predvsem hitro. Na enem mestu vam ponujamo vse informacije – od registracije d.o.o. do računovodskih storitev in podjetniških pa tudi pravnih, davčnih ter marketinških svetovanj. Mi vam odpremo vrata, vi morate le vstopiti!

Rezervirajte termin


Vas zanima morda: