Go to Top

Ustanovitev s.p.

Ustanovitev s.p.

Odločili ste se za ustanovitev s.p., saj želite na svoje, uresničiti svojo podjetniško idejo in se preizkusiti pri poslovanju kot samostojni podjetnik.

Pred registracijo s.p.:

 • Pridobite informacije o podjetništvu na brezplačnih in plačljivih izobraževanjih.
 • Preglejte zakonodajo (predvsem preberite Zakon o gospodarskih družbah in tiste zakone, ki opredeljujejo vašo dejavnost.
 • Odločite se za podjetniško svetovanje.
 • Preverite ali so na voljo evropska sredstva ali ugodni krediti za podjetja. Pri tem vam lahko pomaga naš projektni oddelek: Razpisi za podjetnike
 • Preverite, ali ustrezate pogojem – s. p. odpirate prvič – za oprostitev polovice prispevkov delodajalca v prvem letu poslovanja in 30 odstotkov prispevkov delodajalca v drugem letu poslovanja.
 • Pokličite DATA točko "SPOT registracija" na tel.: 01 6001 530 in se naročite za registracijo s.p. DATA točka "SPOT registracija" je edina v Sloveniji, kjer podjetniku pomagamo celovito, pri vseh korakih pred, med in po registraciji s.p.

Rezervirajte svoj termin

Kako odpreti s.p.?

Ustanovitev s.p. je sicer enostaven postopek, a to ne pomeni, da nima bodoči samostojni podjetnik nobenih obveznosti pred, med in po registraciji s.p.

Na vsako pot se je dobro odpraviti pripravljen, tudi na podjetniško. Biti dobro pripravljen, pa pomeni poznati odgovore na vsa naslednja vprašanja, še preden se srečate z referentom na DATA točki "SPOT registracija". Na katera vprašanja morate poznati odgovore:

Pogoj za ustanovitev s.p.

Posameznik se lahko odloči za ustanovitev s.p., v kolikor ni davčni dolžnik oziroma ni na seznamu davčnih neplačnikov na FURS.

Kdo se od 1. 1. 2016 ne more več odločiti za registracijo s.p.?

Za registracijo s.p. se ne bodo mogle več odločiti osebe, ki so:

 1. bile pravnomočno obsojene na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in so vpisane v kazensko evidenco Ministrstva za pravosodje, ta omejitev pa se izteče po petih letih od pravnomočne sodbe oziroma ob izbrisu iz kazenske evidence;
 2. bile v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljene na seznamu nepredlagateljev davčnih obračunov ali so še javno objavljene na seznamu davčnih neplačnikov. Omejitev preteče, ko davčni organ izda potrdilo, da so vse obveznosti izpolnjene, potrdilo pa ne sme biti starejše od 15 dni;
 3. bile z več kot 25 odstotki udeležene v kapitalu kapitalske družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecih na katerem od že omenjenih seznamov, tudi zanje pa se omejitev izteče z izdajo potrdila davčnega organa o izpolnitvi obveznosti zadnjih 15 dneh;
 4. v zadnjih treh letih prejele pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat z izrekom globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno, omejitev pa preteče v treh letih od pravnomočnosti odločbe ali sodbe;
 5. bile neposredno z več kot 50 odstotki udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije; omejitev se izteče po enem letu od izbrisa.

Omejitve v zvezi s kazensko evidenco ali delovnopravno zakonodajo bo po uradni dolžnosti preveril notar ali registrski organ (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – Ajpes), omejitve iz 2., 3., in 5. točke pa se bodo preverjale avtomatično na portalu SPOT ob registraciji s.p.

Izobrazba ni pogoj za ustanovitev s.p., je pa večkrat pogoj za opravljanje posameznih dejavnosti v okviru podjetja, morda pa boste potrebovali tudi obrtno dovoljenje. Vlogo za obrtno dovoljenje lahko sicer oddate šele, ko ste že registrirali s.p.

Postopek za ustanovitev s.p.

Pri postopku za ustanovitev s.p. na DATA točki "SPOT registracija", referent DATA točke "SPOT registracija" za bodočega podjetnika pripravi obrazce za:

 • Prijava za vpis samostojnega podjetnika – Ajpes obrazec.
 • Oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika – FURS obrazec.
 • Prijava v obvezna socialna zavarovanja – M1 obrazec.

Rezervirajte svoj termin

Odprtje s.p. za polovični delovni čas

V kolikor se za registracijo  s.p. odloči oseba, ki je v drugem podjetju oziroma pri drugem delodajalcu zaposlena za polovični delovni čas (20 ur/teden) oziroma manj od polnega delovnega časa, mora tak podjetnik razliko do polnega zavarovanja (40 ur) plačati kot samostojni podjetnik. Torej ima plačanih 20 ur prispevkov kot zaposlena oseba, 20 ur oziroma preostanek ur pa kot samostojni podjetnik.

Katere dokumente potrebujete za odprtje s.p.?

Za sam postopek registracije s.p. oziroma za ustanovitev s.p. potrebujete:

 • osebni dokument,
 • davčno številko,
 • overjeno soglasje (so)lastnika stanovanja oz. hiše, kjer bo vaš poslovni naslov, če vi niste (so)lastnik hiše ali stanovanja. Soglasje (so)lastnika objekta mora (so)lastnik osebno overiti na DATA točki "SPOT registracija", na Upravni enoti ali pri notarju.

Soglasje za S.P.

Postopek za ustanovitev s.p.

Sprememba pravno-organizacijske oblike podjetnika

Samostojni podjetniki referente DATA točke "SPOT registracija" in naše računovodje večkrat sprašujejo, kdaj je čas in na kakšen način se  lahko preoblikujejo v d.o.o.. Največkrat se podjetnik odloči zapreti s.p. in nato registrirati d.o.o.. Spet drugi razmišljajo,  da bi poleg s.p., registrirali tudi d.o.o., tretji pa so kot samostojni podjetniki ustvarili tako premoženje, da zanje pride v poštev preoblikovanje s.p. v d.o.o. in morajo postopek preoblikovanja podjetja, izvesti pri notarju.

Referenti DATA točke "SPOT registracija" podjetnike, ki so pred tako dilemo, vedno opozorimo, da morajo odločitev o preoblikovanju sprejeti skupaj z računovodjo podjetja. Če tega nimajo, pa je pred preoblikovanjem podjetja, zelo dobrodošel posvet pri davčnem strokovnjaku.

Razlike med s.p. in d.o.o.

Kje lahko ustanovite s.p.?

Ustanovitev s.p. je hitra in enostavna na naši DATA točki "SPOT registracija". Za brezplačno registracijo s.p., nam pišite na naslov data@data.si ali nas pokličite na telefonsko številko 01 6001 530 in rezervirajte svoj termin.

Rezervirajte svoj termin