Go to Top

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo

Državljani tretjih držav*, ki želijo bivati in delati v Republiki Sloveniji, morajo pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo zaradi zaposlitve.

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo je 1. septembra 2015 nadomestilo dve dovoljenji – dovoljenje za bivanje iz razloga zaposlitve in dovoljene za delo.

Novi Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev je spremenil tudi pogoji za delo in zaposlitev tujcev, ki so zastopniki v svojih podjetjih v Sloveniji ali ki se zaposlujejo s kontrolo trga dela pri slovenskem delodajalcu.

Vso dokumentacijo in vlogo za pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo vam lahko pripravimo mi.

Pokličite nas 00386 (0)1 6001-530 ali pišite na [email protected].

Vlogo za enotno dovoljenje za prebivanje in delo morate oddati na upravni enoti, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije pa mora nato k njej podati soglasje k izdaji enotnega dovoljenja za prebivanje in delo.

1. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo zastopnikov podjetij

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo lahko dobite le s soglasjem Zavoda za Zaposlovanje RS. Pogoj za izdajo soglasja je, da delodajalec dokaže, da aktivno posluje.

  1. Aktivno posluje, če ima šest mesecev pred vložitvijo vloge že zaposleno in vključeno v obvezna socialna zavarovanja najmanj eno osebo, zaposleno za polni delovni čas.
  2. Aktivno posluje, če je imel v vsakem od zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge prilive iz naslova opravljanja dejavnosti podjetja najmanj v višini 10.000 evrov na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.

V obeh primerih mora delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih 6 mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od 6 mesecev, predlagati obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne liste, če je zaposloval delavce. Hkrati na dan vložitve vloge ne sme imeti neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

V primeru delodajalcev, ki so registrirani manj kot šest mesecev, se pogoj iz zgoraj navedenih alinej šteje za izpolnjen, če je delodajalec pred vložitvijo vloge investiral najmanj 50.000 evrov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo.

2. Prijava kratkotrajnega dela zastopnika

Tujec, ki je v skladu z zakonom vpisan v sodni register Republike Slovenije kot zastopnik pravne osebe, lahko opravlja delo zastopanja pravne osebe na podlagi prijave dela zastopnika.

Tujec (zastopnik pravne osebe) je začetek opravljanja dela dolžan prijaviti Zavodu za zaposlovanje RS pred začetkom opravljanja dela. Na podlagi potrdila o opravljeni prijavi lahko opravlja delo do 90 dni v koledarskem letu.

3. Zaposlitev tujega delavca iz tretjih držav* pri slovenskem delodajalcu

Slovenski delodajalec, ki želi na določeno delovno mesto zaposlovati državljane iz tretjih držav*, mora izpolniti naslednje pogoje:

  • dokazati mora, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb,
  • da ni v postopku likvidacije ali stečaja,
  • da aktivno posluje.

Za aktivno poslovanje se šteje, če je bila pri njem najmanj najmanj šest mesecev pred vložitvijo vloge že zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj ena oseba, zaposlena za polni delovni čas. Za aktivno poslovanje se šteje tudi, da je imel v vsakem od zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge prilive iz naslova opravljanja dejavnosti podjetja najmanj v višini 10.000 evrov na transakcijski račun odprt v Republiki Sloveniji.

V obeh primerih je moral ta delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od 6 mesecev, predlagati obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja oziroma plačilne liste, če je zaposloval delavce, in na dan vložitve vloge ne sme imeti neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

V primeru delodajalcev, ki so registrirani manj kot šest mesecev, se pogoj za zaposlitev tujca na določeno delovno mesto šteje za izpolnjenega, če je delodajalec pred vložitvijo vloge investiral najmanj 50.000 evrov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo. Prav tako velja, da v evidenci brezposelnih oseb ne sme biti ustreznih slovenskih kandidatov in da delodajalec ni v postopku likvidacije ali stečaja.

4. Zaposlovanje kadra z visokošolsko izobrazbo

Če želi slovenski delodajalec zaposliti tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo, mu ni treba dokazovati, da aktivno posluje. Prav tako mu ni treba investirati 50.000 evrov v dejavnost, v kateri bo zaposlil tujca z visokošolsko izobrazbo. Pridobiti pa mora odgovor Zavoda za zaposlovanje, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb.

5. Modra karta EU

V kolikor želi slovenski delodajalec zaposliti tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo in za njega pridobiti modro karto EU, mu ni treba dokazovati, da aktivno posluje. Prav tako mu ni treba investirati 50.000 evrov v dejavnost. Izpolniti pa mora naslednje pogoje:

  • pridobiti odgovor Zavoda za zaposlovanje, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb;
  • s tujcem podpisati pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto, s katero bo tujcu zagotovil plačo v višini najmanj 1,5-kratnika povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji (Povprečna bruto plača se izračuna na podlagi povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije).

Tujec z modro karto EU ima pravico do takojšnjega združevanja družine in mu ni potrebno čakati, da izpolni pogoj enoletnega bivanja v Republiki Sloveniji.

Za več informacij v zvezi z enotnim dovoljenjem za delo in bivanje tujcev in drugimi oblikami zaposlovanja in opravljanja del in storitev v Republiki Sloveniji nam pišite na e-mail [email protected] ali nas pokličite na telefonsko številko 01 6001 530.

* Državljani tretjih držav prihajajo iz držav, ki niso članice EU, EGP in Švicarske konfederacije.

V podjetju DATA svetujemo tujcem pri postopkih registracije podjetja, opravimo brezplačno registracijo podjetja preko portala SPOT Registracije.


Tujim podjetnikom nudimo tudi: