Go to Top

Dovoljenje za prebivanje za tujce

Dovoljenje za prebivanje za tujce

V podjetju DATA svetujemo tujcem pri postopkih vezanih na zaposlitev in bivanje v Sloveniji.

Vso dokumentacijo za pridobitev različnih dovoljenj za prebivanje vam lahko pripravimo mi in po pooblastilu vodimo postopek.

Prav tako tujcem oziroma slovenskim delodajalcem nudimo svetovanja glede različnih postopkov vezanih na zaposlitev in bivanje v Sloveniji.

Pokličite nas 00386 (0)1 6001-530 ali pišite na data@data.si.

1. Dovoljenje za prebivanje in delo

Tujci, ki niso državljani EU in želijo bivati in delati v Republiki Sloveniji, morajo pridobiti dovoljenje za prebivanje in delo zaradi zaposlitve.

Državljani Srbije in BIH (v kolikor se ne zaposlujejo na delovno mesto zastopnika podjetja) dovoljenje za prebivanje in delo pridobivajo na podlagi bilateralnega sporazuma, kar pomeni, da ločeno v dveh postopkih pridobijo najprej dovoljenje za delo preko Zavoda za zaposlovanje RS in nato dovoljenje za prebivanje preko Upravne enote.
Vsi ostali državljani tretjih držav* pridobivajo enotno dovoljenje za prebivanje in delo v enotnem postopku preko Upravne enote.
Pogoj za izdajo soglasja s strani Zavoda za zaposlovanje RS je, da delodajalec dokaže, da aktivno posluje.
Aktivno posluje, če ima šest mesecev pred vložitvijo vloge že zaposleno in vključeno v obvezna socialna zavarovanja najmanj eno osebo, zaposleno za polni delovni čas.
Pogoj aktivnega poslovanja je izpolnjen tudi, če je delodajalec imel v vsakem od zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge prilive iz naslova opravljanja dejavnosti podjetja najmanj v višini 10.000 evrov na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.
V primeru delodajalcev, ki so registrirani manj kot šest mesecev, se pogoj iz zgoraj navedenih alinej šteje za izpolnjen, če je delodajalec pred vložitvijo vloge investiral najmanj 50.000 evrov v dejavnost, v okviru katere bo tujec opravljal delo.
Poleg aktivnega poslovanja mora slovenski delodajalec, ki želi na določeno delovno mesto zaposlovati državljane iz tretjih držav*, izpolniti še naslednje pogoje:

  • dokazati mora, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb,
  • da ni v postopku likvidacije ali stečaja
  • da nima zapadlih davčnih obveznosti

2. Prijava kratkotrajnega dela zastopnika

Tujec, ki je v skladu z zakonom vpisan v sodni register Republike Slovenije kot zastopnik pravne osebe, lahko opravlja delo zastopanja pravne osebe na podlagi prijave dela zastopnika. Tujec (zastopnik pravne osebe) je začetek opravljanja dela dolžan prijaviti Zavodu za zaposlovanje RS pred začetkom opravljanja dela. Na podlagi potrdila o opravljeni prijavi lahko opravlja delo do 90 dni v koledarskem letu.

3. Modra karta EU

V kolikor želi slovenski delodajalec zaposliti tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo in za njega pridobiti modro karto EU, mu ni treba dokazovati, da aktivno posluje. Prav tako mu ni treba investirati 50.000 evrov v dejavnost. Izpolniti pa mora naslednje pogoje:

  • pridobiti odgovor Zavoda za zaposlovanje, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb;
  • s tujcem podpisati pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto, s katero bo tujcu zagotovil plačo v višini najmanj 1,5-kratnika povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji (Povprečna bruto plača se izračuna na podlagi povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije).

Tujec z modro karto EU ima pravico do takojšnjega združevanja družine.

4. Zaposlovanje kadra z visokošolsko izobrazbo

Če želi slovenski delodajalec zaposliti tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo, mu ni treba dokazovati, da aktivno posluje. Prav tako mu ni treba investirati 50.000 evrov v dejavnost, v kateri bo zaposlil tujca z visokošolsko izobrazbo. Pridobiti pa mora odgovor Zavoda za zaposlovanje, da v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb.

5. Dovoljenje za prebivanje na podlagi združitve družine

Če tujec, državljan tretje države v Sloveniji prebiva dovolj časa in če ima izdano dovoljenje za prebivanje za dodatno leto, ima pravico do združitve družine.

Pogoj za izdajo dovoljena za prebivanje za družinske člane so zadostna sredstva, ki jih mora tujec izkazovati zase in za vse družinske člane, ki jih namerava združiti in sicer za preteklih šest mesecev in za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma mesec odločanja pristojnega organa o prošnji.

6. Dovoljenje za prebivanje na podlagi študija

Dovoljenje za prebivanje na podlagi študija se tujcu izda na podlagi potrdila o vpisu v osnovno, srednjo šolo, fakulteto ali drugo izobraževalno ustanovo, ki je akreditirana v Sloveniji.

Poleg potrdila o vpisu oz. sprejemu na študij, mora tujec dokazovati tudi, da ima dovolj sredstev za preživljanje.

Če morajo tujca starši ali zakoniti zastopniki po pravu njegove države preživljati, kot dokaz o izpolnjevanju pogoja zadostnih sredstev za preživljanje zadošča njihova pisna izjava o tem, da ga bodo med študijem preživljali.

Za več informacij v zvezi s pridobitvijo ali podaljšanjem dovoljenj za tujce na različnih osnovah in drugimi oblikami zaposlovanja in opravljanja del in storitev v Republiki Sloveniji nam pišite na e-mail data@data.si ali nas pokličite na telefonsko številko 01 6001 530.

* Državljani tretjih držav prihajajo iz držav, ki niso članice EU, EGP in Švicarske konfederacije.

V podjetju DATA svetujemo tujcem pri postopkih registracije podjetja, opravimo brezplačno registracijo podjetja preko portala SPOT Registracije.


Tujim podjetnikom nudimo tudi: