Go to Top

Koga in kaj bodo inšpektorji preverjali v letu 2018?

Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov razkrivajo, na katerih področjih bodo v letošnjem letu inšpektorji najbolj dejavni. Poleg zadanih prioritet, bodo seveda vsi obravnavali tudi prijave, pritožbe in druge vloge iz njihovih pristojnosti. Poudarjajo pa, da se njihov delovni načrt lahko med letom tudi spreminja glede na dogajanje na trgu in druge nepredvidene dogodke.

>>> Da se boste ob obisku inšpektorja izognili nepravilnostim, poskrbite, da bo poslovanje vašega podjetja skladno z zakonodajo. Vse informacije dobite na Abecedi poslovanja.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Delovni inšepktorji

Na Inšpektoratu RS za delo bodo tudi v letošnjem letu posebno pozornost v inšpekcijskem nadzoru namenjal tistim področjem, ki se preko prijav, opravljenih nadzorov in tudi dejansko ugotovljenih kršitev kažejo kot najbolj tvegana področja za kršitve pravic delavcev.

Pod drobnogledom bodo:

 • spoštovanje določb glede delovnega časa, zagotavljanja počitkov in odmorov delavcev;
 • opravljanje dela delavcev v različnih oblikah dela zunaj delovnega razmerja;
 • preprečevanje nezakonitega zagotavljanja delovne sile;
 • vloga delavcev in njihovih predstavnikov pri obravnavi vprašanj s področja varnosti in zdravja pri delu;
 • strokovnost opravljanja nalog varnosti in zdravja pri delu s strani zunanjih strokovnih služb;
 • zagotavljanje varnega in zdravega dela na začasnih in premičnih gradbiščih;
 • spoštovanje pravic napotenih delavcev;
 • izvajanje socialnovarstvenih storitev in nalog;

>>> Usposabljanje in test iz varstva in zdravja pri delu lahko opravite pri nas na Dati. Poleg tega se na naši VEM točki lahko brezplačno opravit tudi ustanovitev podjetja oziroma registracija s.p..

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Finančni inšpektorji

Na Finančni upravi RS (Furs) letos načrtujejo 6.630 inšpekcijskih nadzorov. Njihove aktivnosti bodo usmerjene v odkrivanje in zmanjševanje obsega davčnih in carinskih utaj ter v izboljšanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti.

V letu 2018 bodo finančni inšpektorji najpogosteje izvajali nadzor:

 • davka na dodano vrednost

Nadzor bo usmerjen na zavezance, ki neupravičeno uveljavljajo odbitek DDV, ki niso identificirani za DDV, pa bi glede na obseg in vrsto dejavnosti morali biti. Še posebej pa na primere zlorab sistema oprostitve plačila DDV pri dobavah blaga znotraj EU.

 • davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb

Inšpektorji bodo pregledovali tiste zavezance za davek, ki ne oddajajo obračunov davčnih odtegljajev in obračunov prispevkov za socialno varnost za dohodke iz delovnega razmerja za zaposlene delavce ali predpisanih prispevkov ne plačujejo v ustrezni višini.

>>> FURS po novem sankcionira neizplačilo plač

Izvajali bodo tudi nadzore v zvezi s pravilnostjo in pravočasnostjo obračunov davčnih odtegljajev in obračunov prispevkov za socialno varnost v zvezi z napotenimi delavci v tujino.

 • davka od dohodkov pravnih oseb in davka od dohodkov iz dejavnosti

Inšpektorje bo zanimalo predvsem pravilno izkazovanje prihodkov, odhodkov in uveljavljanje olajšav. Nadzorovali pa bodo podjetja, ki več let izkazujejo izgube, ter podjetja, ki prenehajo po skrajšanem postopku. Pa tudi zavezance z nepridobitnimi dejavnostmi in zavezance, ki poslujejo z davčnimi oazami.

Furs bo v sodelovanju z drugimi inšpektorati nadzoroval tudi:

 • delo tujcev v okviru čezmejnega opravljanja storitev in zaposlovanja tujcev (predvsem na področju pekarstva in gradbeništva);
 • delo in zaposlovanja na črno ter izdajanje računov v dejavnostih, kjer se opravlja pretežno gotovinsko poslovanje;
 • spletno prodajo;
 • taksiste in sobodajalce;
 • prispevke za socialno varnost glede pravilne davčne obravnave in ekonomske vsebine dohodkov fizičnih oseb;
 • enoosebne družbe (nepredlagatelje REK obrazcev in neplačnike socialnih prispevkov).

Tržni inšpektorji

inšpektorjiTržni inšpektorji zaradi kadrovskih in finančnih omejitev vsako leto ne morejo pregledati vseh področij, za katera so pristojni. Pod nadzor Tržnega inšpektorata namreč spada veliko število zakonskih in podzakonskih predpisov. Zato v svojem letnem načrtu načrtujejo preglede na tistih področjih, na katerih ocenjujejo, da je največ možnosti za nepravilnosti.

V letu 2018 so si tako zadali nadzorovati 45 področij. Najbolj bodo pozorni na področje varstva potrošnikov ter na skladnost in varnost neživilskih proizvodov.

Poleg tega bodo poostreno nadzorovali prodajo na daljavo prek spleta in prodajo na sejmih. Zaradi spremembe zakonodaje o čezmejnem izvajanju storitev, bodo pozorni tudi na čezmejno opravljanje dejavnosti. Posebej bodo nadzorovali še opravljanje gostinskih in obrtnih dejavnosti in seveda davčno potrjevanje računov.

V sodelovanju z drugimi inšpekcijami, pa bodo tržni inšpektorji izvajali nadzore na naslednjih področjih:

 • nastanitev (Airbnb),
 • opravljanja taksi storitev,
 • prodaje na stojnicah,
 • osebne varovalne opreme.

Kaj pa drugi inšpektorji?

Inšpektorji urada za preprečevanje denarja letos med drugim napovedujejo nadzore pri pošti, če opravlja storitve prenosa denarja (vplačila in izplačila) prek poštne nakaznice. In pri podjetjih, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo izdajanja in upravljanja drugih plačilnih sredstev (menice, čeki) izdajanja garancij in drugih jamstev, upravljanja naložb za tretje osebe in svetovanja v zvezi s tem, oddajanja sefov, računovodskih storitev, storitev davčnega svetovanja, trgovanja z umetninami, organiziranja ali izvajanja dražb …

Gradbeni inšpektorji si bodo prizadevali predvsem za preprečevanje nedovoljenih gradenj in preprečevanje uporabe objektov brez predpisanih dovoljenj.

Geodetska inšpekcija bo preverjala evidentiranje stavb ali delov stavb v kataster oziroma register nepremičnin. Inšpektorji bodo v letošnjem letu pregledali tudi deset naključno izbranih podjetij, ki opravljajo geodetsko dejavnost.

Stanovanjski inšpektorji pa bodo nadzirali predvsem upravnike in poslovanje prodajalcev stanovanj in enostanovanjskih stavb.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja