Go to Top

Kadri

Prijava na delovno mesto – kaj mora vsebovati?

Prijava na delovno mesto je prvi korak k novi zaposlitvi. Delodajalci so po zakonu obvezani prosto delovno mesto objaviti, razen v zakonsko določenih primerih. Delodajalec mora v oglasu izpostaviti pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat, ki se poteguje za prosto delovno mesto. Pravila o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov so urejena s Pravilnikom. Izračunajte si plačo! Kaj Nadaljuj z branjem

Izobraževanje zaposlenih – kako je urejeno?

Izobraževanje zaposlenih je priporočljivo tekom celotnega trajanja delovnega razmerja. Razmere v družbi, pravila, zakonodaja in tehnologije se nenehno in hitro spreminjajo, zato morajo tudi zaposleni pogosto prilagajati in dopolnjevati svoja znanja in sposobnosti, da lahko učinkovito opravljajo svoje delo. Izračunajte si plačo! Izobraževanje zaposlenih kot dolžnost in pravica delavcev Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da imajo delavci pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s Nadaljuj z branjem

Pripravništvo se sklene s pogodbo o zaposlitvi

Pripravništvo je oblika izobraževanja in usposabljanja delavcev za samostojno delo, ki se je ohranilo predvsem v javnem sektorju. Obveznost opravljanja pripravništva se lahko določi le s področnim zakonom ali kolektivno pogodbo.  Sklene se s pogodbo o zaposlitvi, poteka pa v vnaprej določenem časovnem obdobju. V zasebnem sektorju se pripravništvo ureja s kolektivnimi pogodbami na ravni dejavnosti. Izračunajte si plačo! Pravna ureditev pripravništva Osnovne določbe glede pripravništva vsebuje že Zakon o Nadaljuj z branjem

Družinsko podjetje je najpogostejša oblika podjetja v Sloveniji

Družinska podjetja so pomembna oblika podjetništva in znatno prispevajo h gospodarstvu v Evropi in po svetu. Družinsko podjetje je področje, katerega ustanovitev velja dobro načrtovati. Pri ustanavljanju in nadaljnjem poslovanju so vam lahko v veliko pomoč naši izkušeni svetovalci s področja računovodstva, davkov, prava in podjetništva. Izračunajte si plačo! Družinsko podjetje – značilnosti V Sloveniji je večina podjetij družinskih in predstavljajo 83 odstotkov gospodarstva. Gre predvsem za mikro in majhna podjetja, z manj Nadaljuj z branjem

Zagotovljena pokojnina maja za nekatere višja

Upokojenci vsako novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ) pričakujejo z zanimanjem, saj upajo, da jim bo v upokojenski žep kapnil kakšen evro več. Novela, ki bo vplivala na izplačila konec maja, je že deveta sprememba ZPIZ-2I od sprejetja sistemskega pokojninskega zakona v letu 2013. Zagotovljena pokojnina se bo z novelo ZPIZ-2I dvignila. Upokojencem, ki jih novela zakona zadeva, bo zagotovljena pokojnina izplačana konec maja, junija pa se bodo Nadaljuj z branjem

Zakon o varstvu osebnih podatkov pred vrati

Zakon o varstvu osebnih podatkov oziroma bolj poznan kot ZVOP-2 je končno v javni razpravi. Predlog zakona v slovensko zakonodajo prenaša določila Uredbe o varstvu podatkov iz leta 2016, poznane kot GDPR Uredbe. Trenutna odsotnost ustrezne zakonske podlage se kaže v tem, da informacijski pooblaščenec ne more izrekati upravnih glob po GDPR. Torej kršiteljem – upravljavcem osebnih podatkov grozi le inšpekcijski nadzor in potencialno opozorilo. Družbeniki, v izogib sankcijam, bodite Nadaljuj z branjem

Cepljenje in testiranje zaposlenih

Cepljenje in testiranje sta le dva od ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa. Nekateri posamezniki se že vpisujejo na čakalne sezname, da bodo čimprej na vrsti za cepljenje, so pa tudi takšni, ki cepljenju ostro nasprotujejo. Obračunajte si plačo! Lahko zaposleni testiranje zavrne? Delodajalec mora v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu zagotoviti varnost in zdravje pri delu za zaposlene. Zato v primeru, da z drugimi ukrepi v delovnem procesu Nadaljuj z branjem

Pravice delavcev ob prazniku dela

Prvega maja slavimo praznik dela, ki po celem svetu obeležuje dosežene pravice delavcev. Na 1. maj so leta 1886 v Chicagu potekale krvave demonstracije, kjer so delavci postavili zahtevo po 8-urnem delovniku in drugih delavskih pravicah. Izračunajte si plačo! Delovni čas in pravice delavcev Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v osnovi ne določa 8-urnega delovnika, temveč določa, da polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden. Nadaljuj z branjem

Dnevnice za službene poti

Dnevnice so povprečen strošek, ki ga ima zaposlena oseba s prehrano na službeni poti. Da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju, določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Dnevnico si lahko izračunate na našem brezplačnem kalkulatorju. Izračunajte si plačo! Višina dnevnice Delodajalec povračilo stroškov prehrane na službeni poti izplača v obliki dnevnice. Višina se razlikuje predvsem glede na Nadaljuj z branjem

Sindikati in njihova vloga

Sindikati so prostovoljna množična organizacija zaposlenih (kamor spadajo delavci in javni uslužbenci), katere namen je zaščita zaposlenih, zastopanje njihovih interesov in boj za delavske pravice. Slednjega obeležujemo tudi s prihajajočim praznikom na 1. maj. Izračunajte si plačo! V današnjem času je obeleževanje 1. maja še vedno močno povezano z velikimi zborovanji ali protesti delavcev po mnogih mestih celotnega sveta, navadno pa jih organizirajo delavske organizacije, kot so sindikati. Sindikati in Nadaljuj z branjem

Digitalni nomadi – turisti 21. stoletja

Digitalni nomadi so posamezniki, ki svoje delo lahko opravljajo kot zaposleni v podjetju ali pa kot podjetniki na različnih, največkrat eksotičnih, krajih po svetu. Tak način dela je zelo priljubljen med mladimi, saj lahko na ta način obredejo precejšen del sveta, obenem pa zaslužijo. Izračunajte si plačo! Kakšna dela opravljajo digitalni nomadi? Kot že samo ime pove, so to posamezniki, ki so zaposleni na delovnih mestih ali pa so podjetniki Nadaljuj z branjem

Starševski dopust – kdaj in kako ga koristiti

Starševski dopust je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka takoj po izteku materinskega dopusta. Ureja ga Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1). Koristi ga lahko eden od staršev otroka ali oba starša, pod določenimi pogoji pa tudi druga oseba. Traja 260 dni. Izračunajte si plačo! Kako dolgo lahko traja starševski dopust? Vsak od staršev ima na voljo 130 dni starševskega dopusta. Ima pa oče možnost, da svojih 130 Nadaljuj z branjem

ZDR-1 v razmerju do kolektivne pogodbe

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je osrednji zakon s področja delovnega prava, ki ureja individualna delovna razmerja. V svojem jedru ureja pogodbo o zaposlitvi, pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, varstvo nekaterih kategorij delavcev, uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja ter delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov. ZDR-1 velja od 12.4.2013 dalje. Izračunajte si plačo! Razvoj kolektivnih pogodb Kolektivne pogodbe kot avtonomen vir delovnega prava so Nadaljuj z branjem

Elektronska pošta in druga službena sredstva

Elektronska pošta, službeni računalnik in telefon ter druga delovna sredstva zaposlenega so lahko predmet nadzora delodajalca. Delodajalec ima pri tem lastninsko pravico, ki pa je v konfliktu s pravico delavca do zasebnosti. Vsaka oblika nadzora mora biti zato vnaprej utemeljena in transparentno predstavljena zaposlenim v internih aktih podjetja. Izračunajte si plačo!   Elektronska pošta – vpogled na podlagi določbe v pogodbi o zaposlitvi Splošna uredba o varstvu podatkov varuje le Nadaljuj z branjem