Go to Top

Opravljanje čezmejnih storitev – tujci potrebujejo dovoljenje!

Opravljanje čezmejnih storitev je termin, ki se uporablja, ko tuje podjetje v Slovenijo napoti svoje delavce za izvajanje določenih dejavnosti. V katerih primerih tujci potrebujejo dovoljenje za prebivanje in delo?

Registracija d.o.o. – hitro in enostavno na DATI!

Opravljanje čezmejnih storitev – kdaj je potrebno zaprositi za dovoljenje za začasno prebivanje?

Kot smo že pisali, tuja podjetja lahko v določenih primerih opravljajo kratkotrajne storitve na podlagi prijave dela pri Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ). To je načeloma mogoče le v primeru montaže ali popravila lastnih produktov. Prav tako pa je tukaj napotitev časovno omejena. Podjetja iz tretjih držav lahko svoje delavce napotujejo le za 14 dni v enem kosu, potem mora slediti 14 dni prekinitve. Tako storitev lahko opravljajo skupno le 90 dni v koledarskem letu.

V primeru, da tuje podjetje želi opravljati kakšno drugo dejavnost v Sloveniji in napotiti svoje delavce, oziroma bo delo v Sloveniji trajalo dalj časa, ima tuj delavec možnost zaprositi za dovoljenje za prebivanje. Razlog pridobitve dovoljenja bo opravljanje čezmejnih storitev z napotenimi delavci.

Opravite informativni izračun plače!

Opravljanje čezmejnih storitev – enotno dovoljenje za napotene delavce

V primeru tujca, ki ga bo tuje podjetje napotilo na delo v Slovenijo za daljše obdobje, je potrebno zaprositi za enotno dovoljenje za napotene delavce. Pridobiva se jih po 45. členu Zakona o tujcih (Ztuj-2). V samem postopku izdaje dovoljenja, pa mora dati soglasje za delo tudi ZRSZ. V ZRSZ pri izdaji soglasja upoštevajo 5. poglavje Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT).

Obstajajo trije različni nameni, s katerimi tuj delodajalec lahko napoti svoje delavce na delo v Slovenijo:

  • Opravljanje čezmejnih storitev v svojem imenu na podlagi pogodbe z naročnikom iz držav članic EU, EGP in Švicarske federacije;
  • Izvedba določenih nalog v subjektu gostitelju, s katerim je povezan (subjekt gostitelj mora izpolnjevati določene pogoje);
  • Usposabljanje v gospodarski družbi s sedežem v RS, s katero je povezan.

Glavni pogoj pa je, da so delavci, ki jih bo tuje podjetje napotilo v Slovenijo, vsaj 9 mesecev zaposleni v matičnem podjetju. Izjema so le tujci z najmanj visokošolsko izobrazbo, ki so premeščeni za namene poklicnega razvoja ali usposabljanja v poslovnih tehnikah ali metodah. Te delavci morajo biti zaposleni v matičnem podjetju najmanj 6 mesecev.

V teh primerih delavec ostaja zaposlen v matičnem podjetju v tujini, v Slovenijo je le napoten oziroma premeščen. Socialno zavarovanje ima še vedno urejeno v matični državi. V primeru, da zavarovanje ne pokriva nudenja nujne medicinske pomoči v Sloveniji, si mora zavarovanje še dodatno urediti. Pred napotitvijo mora tuje podjetje z delavcem skleniti aneks k pogodbi o zaposlitvi, kjer je vključena informacija o trajanju napotitve, plača (ki mora odgovarjati plačnim standardom v Sloveniji) ter razlog napotitve.

 Kaj morate vedeti, če želite poslovati kot normiranec?

podjetniško svetovanje

Preberite še – EMŠO in davčna številka – kdaj ju tujec potrebuje v Sloveniji?

Opravljanje čezmejnih storitev za naročnika v Sloveniji

V primeru, da ima tuje podjetje naročnika v Sloveniji, za katerega bo opravljal storitve, lahko delavci zaprosijo za enotno dovoljenje za napotene delavce na podlagi 22.člena ZZSDT. V tem primeru napotitev lahko traja skupaj največ 90 dni v koledarskem letu. Podaljša se lahko za največ en mesec in še to le v primerih višje sile. Izjema so le dela, ki so posebnega pomena za državo. O pomembnosti del odloča ministrstvo, ki je pristojno za dotično dejavnost.

Preberite še – Podaljšanje delovnega dovoljenja za tujce v Sloveniji – kako?

Premestitev oseb znotraj povezanih gospodarskih družb

Tuje podjetje prav tako lahko nudi opravljanje čezmejnih storitev tudi brez naročnika v Sloveniji. V kolikor ima v Sloveniji povezano gospodarsko družbo, lahko svoje delavce premesti na delo v Slovenijo.  Za kapitalsko povezani družbi se štejeta gospodarski družbi, ki sta v večinski lasti iste gospodarske družbe, ali gospodarski družbi, med katerima ima ena najmanj deset odstotni delež v drugi gospodarski družbi, ki pa ne sme biti manjši od 10.000 EUR.

Premestitev oseb znotraj povezanih gospodarski družb je možno za sledeče osebe:

  • Tujec, ki bo zasedal vodstveno mesto v gospodarski družbi, v katero je napoten;
  • tujec z najmanj poklicno izobrazbo, ki ima posebna znanja in poklicne izkušnje, bistvene na področju izvajanja registriranih dejavnosti družbe, v katero je napoten;
  • tujec z najmanj visokošolsko izobrazbo, ki je premeščen za namene poklicnega razvoja ali usposabljanja v poslovnih tehnikah ali metodah.

Preberite tudi – Regres 2023 – koliko znaša minimalni regres, do kdaj se izplača?

Usposabljanje napotenih in slovenskih delavcev v povezanih gospodarski družbah

Premestitev oseb je možna tudi, ko bodo tujci usposabljali napotene in slovenske delavce v kapitalsko povezani gospodarski družbi. V tem primeru mora biti sklenjena pogodba o poslovno-tehničnem sodelovanju ali prenosu tehnologije. Prav tako morata družbi skleniti pogodbo o usposabljanju. Za to pogodbo mora podjetje dobiti tudi soglasje o ustreznosti pogodbe s programom usposabljanja, ki ga izda združenje delodajalcev ali pristojna zbornica.
Napotitev v tem primeru lahko poteka največ 6 mesecev v času dveh let. V vseh zgoraj omenjenih pogojih, mora slovenska gospodarska družba (ali naročnik v Sloveniji), izpolnjevati pogoje aktivnega poslovanja, ki so opredeljeni v 4. in 5. točki prvega odstavka 17.člena ZZSDT in pa 2. odstavku 17. člena ZZSDT.

Vloge lahko tujci oddajo sami na pristojnem slovenskem veleposlaništvu v matični državi. Lahko pa jih odda slovenska družba (kapitalsko povezana družba ali naročnik) v njihovem imenu pri pristojni upravni enoti v Sloveniji. Prvo dovoljenje za prebivanje je vročeno tujcu na pristojnem veleposlaništvu v matični državi, vlogo za podaljšanje dovoljenja pa lahko vloži pri pristojni upravni enoti v Sloveniji pred potekom dovoljenja. Tujec, ki tak tip dovoljenja pridobi, mora v roku 8 dni od prihoda v Slovenijo prijaviti tudi naslov začasnega prebivališča v Sloveniji.

Je opravljanje čezmejnih storitev tema, ki zanima tudi vas? Ali bi potrebovali pomoč pri delovnih dovoljenjih? Ali druge storitve za tujce, ki jih nudimo pri nas? Pokličite na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si za ponudbo!

Ostanite na tekočem: prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja