Go to Top

Knjigovodstvo za društvo – odvisno od več dejavnikov

Knjigovodstvo za društvo je predpisano tudi v SRS

Knjigovodstvo za društvo ima po zakonodaji možnost vodenja knjig na več alternativnih načinov. Društva lahko izbirajo med vodenjem blagajniškega dnevnika, enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom.

Informativni izračun plače

Knjigovodstvo za društvo – izberete lahko med dvema alternativama

Knjigovodstvo za društvo je predpisano v Zakonu o društvih ter v Slovenskih računovodskih standardih. Zakonodaja dopušča tri alternativne različice vodenja knjig.

Blagajniški dnevnik

V primeru, da je izpolnjen pogoj, da znašajo prihodki preteklega poslovnega leta do 10.000 evrov, se knjigovodstvo za društvo lahko organizira zgolj s pomočjo blagajniškega dnevnika. Tovrstni dnevnik je knjiga prejemkov in izdatkov, preostale podatke za letno poročilo pa društvo zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo. Ob koncu leta, na bilančni dan, ugotavlja morebitne terjatve in obveznosti do zaposlenih, članov, dobaviteljev, kupcev, države, bank in drugih partnerjev. Seveda je potrebno tudi ugotoviti morebitno stanje zalog blaga ali materiala v kolikor ima društvo takšno dejavnost.

Tovrstno knjigovodstvo za društvo lahko izberejo izključno le tisti, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, oziroma jo opravljajo le občasno.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Enostavno knjigovodstvo

Praviloma je knjigovodstvo za društvo dvostavno, vendar imajo možnost izbrati knjigovodstvo za društvo po sistemu enostavnega knjigovodstva, če izpolnjujejo vsaj dve od spodaj naštetih meril:

  • povprečno število zaposlenih preteklega leta ne presega dva;
  • letni prihodki preteklega leta ne presegajo 30.000 evrov;
  • povprečna vrednost sredstev (aktive) na začetku poslovnega leta ne presega 50.000 evrov.

Vrednost sredstev (aktive) razberemo iz bilance stanje, in vključujejo vrednosti osnovnih sredstev (opredmetenih in neopredmetenih), zalog, terjatev in denarnih sredstev.

Želite registrirati s.p.?

Enostavno knjigovodstvo za društvo, kot sistem,  vključuje več različnih evidenc in knjig, ki jih je potrebno voditi skladno s potrebami društva:

  • Knjiga prihodkov in odhodkov z evidenco terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev,
  • Knjiga ostalih terjatev in obveznosti
  • Register osnovnih sredstev

Letno poročilo

Letno poročilo društva oddajajo do konca marca za preteklo leto. Poslovno leto je enako koledarskemu. Pravilno knjigovodstvo za društvo omogoča, da letno poročilo obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja društva, in zajema:

  • Računovodske izkaze (bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili)
  • Poročilo o poslovanju društva

davčno svetovanje

Na podlagi poslovnih knjig in letnega poročila se ugotovijo bodisi presežki odhodkov nad odhodki, oziroma presežki prihodkov nad odhodki. Presežki prihodkov se lahko porabijo izključno za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v temeljnem aktu. Letno poročilo sprejme zbor članov društva.

Informativni izračun za normirance

Še na kratko o društvih…

Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanovitelji ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička.

Ustanovijo ga lahko najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe. Kljub temu pa gospodarske družbe ne morejo ustanoviti društva, ki ima v temeljnem aktu določeno dejavnost, ki jo gospodarska družba opravlja kot svojo dejavnost.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Premoženje društva je prepovedano deliti članom. Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društva se porabi za uresničevanje namena in ciljev društva. Poslovno leto je enako koledarskemu.

 

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja