Go to Top

Terjatve podjetja – kdaj zastarajo?

Terjatve so za podjetja v današnjem času ključen dejavnik poslovanja – in tudi pravnih skrbi!

Terjatve so pravni termin, ki označujejo pravico upnika, da od dolžnika ali od poroka zahteva, da so njegove obveznosti izpolnjene, torej da je dolg poplačan. Nastanejo zaradi različne dinamike v poslovno-pravnem procesu. Posli, pri katerih bi istočasno prišlo do izpolnitve naročila in plačila računa, so redki. Danes v poslovnem svetu večina podjetij posluje z odloženim plačilom. Plačilni roki za podjetja so zelo različni. Znašajo 30, 60, 90 ali še celo več dni. Ima tudi vaše podjetje težave z dolžniki? Datini pravniki vam lahko pomagajo z izterjavo. Pokličite jih na 01/600-1530 ali jim pišite jim na data@data.si!

Izračunajte si plačo!

 

Kaj obsegajo poslovne terjatve?

Potrebujete zanesljiv računovodski servis?

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Med poslovne terjatve uvrščamo tiste do kupcev in drugih udeležencev v poslovnem procesu. V poslovnih knjigah ločeno evidentiramo terjatve do kupcev, ki jih delimo na domače in tuje. Med druge poslovne terjatve pa štejejo tiste do države, zaposlenih in tudi dobaviteljev v primeru danih predujmov (tiste za dane predujme se v bilanci stanja ne izkazujejo med terjatvami, se dani predujmi za opredmetena osnovna sredstva izkazujejo med opredmetenimi osnovnim sredstvi, dani predujmi za zaloge pa med zalogami). Dana posojila ne sodijo med terjatve, ampak med finančne naložbe, medtem ko tiste, ki izvirajo iz danih posojil in so povezane s finančnimi prihodki, evidentiramo med poslovne terjatve.

Rezervirajte termin za registracijo podjetja!

Kdaj terjatev zastara?

Zastaralni rok je sicer pet let, če ni drugače z zakonom določeno (Obligacijski zakonik). Terjatev med gospodarskimi subjekti pa zastara v treh letih, zato morajo biti podjetniki pozorni, da pravočasno zahtevajo poplačilo svojih terjatev.

Kilometrina 2023

pravno svetovanje

Prispevki za popoldanski s.p.

Kako naj se podjetja lotijo izterjave?

Podjetje naj prvo pozove dolžnika k plačilu odprtih terjatev. Če kljub pozivom k plačilu, do poplačila odprtih postavk ne pride, poslovni bonton veleva, da se dolžniku pošlje opomin pred izvršbo. Ko upnik poda predlog za izvršbo, začne sodni postopek za poplačilo.

Dnevnice 2023

Kaj pa, če se ne želite ukvarjati z izterjavo?

Podjetniki, ki ne želite izgubljati časa z izterjavo in želite svoje terjatve čimprej pretvoriti v prihodek oziroma izboljšati svojo likvidnost, pa se lahko odločite za prodajo terjatev.

Če se odločite za prodajo nezapadlih terjatev, imate na voljo faktoring. Faktor nezapadle terjatve odkupi in jih tudi takoj financira, podjetje pa na ta način pridobi likvidna sredstva in se reši dela z upravljanjem terjatev.

Prijavite se na e-novice

Če želite prodati zapadle, lahko podjetniki izbirate med mnogimi podjetji, ki jih odkupujejo. Ko boste s prevzemnikom podpisali Pogodbo o odkupu terjatev, boste morali svojemu dolžniku poslati tudi obvestilo o odstopu terjatev.

 

Oznake

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja