Go to Top

Ustanovitev društva – kako poteka?

Posamezniki se za ustanovitev društva odločijo predvsem zaradi uresničevanja skupnih interesov. Društvo je javno, prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, kjer ustanovitelji sami določijo namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja. Preostale odločitve oziroma odločitve o upravljanja društva pa neposredno in posredno sprejemajo člani društva.

>>> Tudi društva morajo voditi poslovne knjige. Vodenja enostavnega knjigovodstva se lahko naučite tudi na naši delavnici.

Ob ustanovitvi podjetja morate znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva.

Za ustanovitev društva najmanj tri osebe

Za ustanovitev društva se lahko odločijo najmanj tri poslovno sposobne fizične oziroma pravne osebe. Pri tem pa velja, da gospodarske družbe ne morejo ustanoviti društva, če ima to društvo v temeljnem aktu določeno isto dejavnost, ki jo opravlja tudi gospodarska družba.

Po Zakonu o društvih (ZDru-1) namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. V skladu z zakonom presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev. Pri tem velja, da društvo dobičkov ne deli med člane.

Ime društva mora biti v slovenščini, razlikovati pa se mora od imen drugih društev in ne sme biti zavajajoče ali žaljivo.

Zastopnik društva zahtevo za ustanovitev društva poda pri upravni enoti, kjer ima društvo sedež. Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve mora zastopnik društva vlogi za ustanovitev društva priložiti:

 • zapisnik ustanovnega zbora, iz katerega so razvidni sklepi o ustanovitvi društva, izvolitvi temeljnega akta in izvolitvi zastopnika društva,
 • en izvod temeljnega akta društva,
 • seznam z osebnimi podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča) in njihovimi lastnoročnimi podpisi,
 • naslov sedeža društva,
 • podatke o zastopniku društva (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ali naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča),
 • podatke o nepridobitnih dejavnostih društva in predlog za glavno nepridobitno dejavnost.

Za ustanovitev društva se plača upravna taksa v višini 31,72 evra.

>>> Ne spreglejte: Poslovanje društev bo letos pod drobnogledom finančnih inšpektorjev!

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Kaj mora vsebovati temeljni akt za ustanovitev društva?

Temeljni akt mora določiti:

ustanovitev društva

 • ime, morebitno skrajšano ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja),
 • namen in cilje delovanja društva,
 • dejavnost oziroma naloge društva,
 • pogoje in način včlanjevanja ter prenehanje članstva,
 • pravice in obveznosti članov,
 • način upravljanja društva,
 • zastopanje društva (v primeru dveh zastopnikov tudi način zastopanja in meje njunih pooblastil za zastopanje),
 • financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva,
 • način zagotavljanja javnosti dela društva,
 • način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta,
 • način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.

>>> Sponzorstvo in donatorstvo – kakšne so razlike?

Tudi društva morajo voditi poslovne knjige

Potrebujete računovodsko svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na [email protected].

Splošno pravilo, ki ga določa Zakon o društvih (ZDru-1), je, da morajo društva voditi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Kljub temu pa v določenih primerih društva lahko vodijo enostavno knjigovodstvo. Slednjega lahko društva vodijo sama. Če bi se ga želeli naučiti voditi sami, se lahko udeležite naše delavnice Kako voditi enostavno knjigovodstvo?. V nasprotnem primeru pa morate najeti računovodski servis.

Več o tem si lahko preberete v prispevku Društvo: Kako mora voditi knjige?.

Ustanovitev društva je opravljena – kaj sledi?

Po uspešni ustanovitvi društva lahko takoj pričnete opravljati izbrane dejavnosti. Prav tako lahko začnete pridobivati nove člane in sredstva za nemoteno delovanje društva.

Z drugimi društvi in neprofitnimi organizacijami se lahko društvo poveže v že obstoječe zveze društev. Če pa društvo izpolnjujete pogoje, ki jih določata zakon in ministrstvo, pa lahko po dveh letih delovanja zaprosi za status društva v javnem interesu.

Društvo za svoje poslovanje odgovarja z vsem svojim premoženje. Premoženje sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s članarino, darili in volili, prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti društva in iz drugih virov.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja