Go to Top

Izredno odpoved lahko podata tako delodajalec kot delavec!

Izredno odpoved opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih

Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi lahko podata tako delavec in delodajalec. Kdaj lahko izredno odpoved poda delodajalec in kdaj delavec? Kateri so razlogi za izredno odpoved? Z vprašanji delovnopravne zakonodaje se lahko obrnete tudi na naše pravnike! Za termin plačljivega svetovanja se lahko dogovorite na 01/600-1530 ali na data@data.si.

Odprtje s.p. opravite na DATA točki! Pokličite 01/600-1530!

Kdaj pride v poštev izredna odpoved?

Delavec in delodajalec lahko izredno odpovesta pogodbo zaposlitvi, če obstajajo razlogi, ki so določeni v ZDR-1. Hkrati pa ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka oz. do poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi. Kdaj lahko delavec ali delodajalec podata izredno odpoved? Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi mora pogodbena stranka podati najpozneje v 30 dneh od ugotovitve razloga za izredno odpoved in najpozneje v šestih mesecih od nastanka razloga.

Opravite informativni izračun plače z našim kalkulatorjem!

Kdaj lahko delodajalec poda izredno odpoved delavcu?

Delodajalec lahko poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, ko so razlogi na strani delavca. Ti so določeni v 110. členu ZDR-1. In sicer lahko delodajalec izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi poda v naslednjih primerih:

 • Če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja.
 • Če delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Če je delavec kot kandidat v postopku izbire predložil lažne podatke ali dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela.
 • Če delavec najmanj pet dni zapored ne pride na delo. Hkrati pa o razlogih za svojo odsotnost ne obvesti delodajalca, čeprav bi to moral storiti.
 • Če je delavcu po pravnomočni odločbi prepovedano opravljati določena dela v delovnem razmerju. Ali če mu je izrečen vzgojni, varnostni ali varstveni ukrep oz. sankcija za prekršek, zaradi katerega ne more opravljati dela dlje kot 6 mesece. Ali če mora biti zaradi prestajanja zaporne kazni več kot šest mesecev odstoten z dela.
 • Če delavec odkloni prehod in dejansko opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku.
 • Če se delavec v roku petih delovnih dni po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe o zaposlitvi neopravičeno ne vrne na delo.
 • Če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe ne spoštuje navodil pristojnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije. Ali če v tem času opravlja pridobitno delo. Ali brez odobritve zdravnika odpotuje iz kraja svojega bivanja.

Preberite tudi – Vračilo regresa, kdaj in kako je treba regres vrniti?

pravno svetovanje

»Popoldanca« lahko odprete ob redni zaposlitvi!

Kakšne so posebnosti, če delodajalec poda izredno odpoved pri nekaterih razlogih?

V kolikor delavec najmanj pet dni zapored ne pride na delo ter hkrati o razlogih za svojo odsotnost ne obvesti delodajalca, je to eden izmed razlogov za izredno odpoved. Delavcu v tem primeru pogodba o zaposlitvi preneha s prvim dnem neupravičene odsotnosti z dela, če se ne vrne na delo do vročitve izredne odpovedi. V primeru iz prve, druge in pete alineje (v prejšnjem odstavku) lahko delodajalec ob uvedbi postopka za izredno odpoved delavcu prepove opravljati delo za čas trajanja postopka. V tem času ima delavec pravico do nadomestila plače. In sicer v višini polovice njegove povprečne plače v zadnjih treh mesecih pred uvedbo postopka odpovedi.

Preberite tudi – Dodatek do minimalne plače, kdaj se izplača?

Kdaj pa lahko delavec poda izredno odpoved?

Razlogi, zaradi katerih pa lahko delavec poda izredno odpoved pa so določeni v 111. členu ZDR-1. Delavec lahko poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, če:

 • mu delodajalec več kot dva meseca ni zagotavljal dela in mu tudi ni izplačal zakonsko določenega nadomestila plače,
 • mu ni bilo omogočeno opravljanje dela zaradi odločbe pristojne inšpekcije o prepovedi opravljanja delovnega procesa ali prepovedi uporabe sredstev za delo dalj kot 30 dni in mu delodajalec ni plačal zakonsko določenega nadomestila plače,
 • mu delodajalec vsaj dva meseca ni izplačeval plače oziroma mu je izplačeval bistveno zmanjšano plačo,
 • mu delodajalec dvakrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni izplačal plače ob zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjenem roku,
 • delodajalec zanj tri mesece zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni v celoti plačal prispevkov za socialno varnost,
 • delodajalec ni zagotavljal varnosti in zdravja delavcev pri delu in je delavec od delodajalca predhodno zahteval odpravo grozeče neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje ali zdravje,
 • mu delodajalec ni zagotavljal enake obravnave v skladu s 6. členom tega zakona,
 • delodajalec ni zagotovil varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu v skladu s 47. členom tega zakona.

Preberite še – Kilometrina 2022, kaj se je spremenilo?

Delavec mora preden poda izredno odpoved delodajalca pisno opomniti!

Preden delavec poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi mora delodajalca pisno opomniti na izpolnitev obveznosti. Prav tako mora o kršitvah pisno obvestiti inšpektorat za delo. Delodajalec mora v treh dneh po prejemu pisnega opomina izpolniti svoje obveznosti iz delovnega razmerja oz. odpraviti kršitve. Če tega ne stori, lahko delavec poda izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. V primeru odpovedi zaradi (v prejšnjem odstavku) navedenih razlogov je delavec upravičen do odpravnine in odškodnine. In sicer do odpravnine, ki je določena za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Odškodnina pa mora biti najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka.

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja