Go to Top

Delavec ne pride na delo na dogovorjen dan

Delavec ne pride na delo na dogovorjen dan – ste se kot delodajalec že morda znašli v takšni situaciji, pa niste vedeli kako pravilno ukrepati?  Ste zavezani k izplačilu dogovorjene plače? Pišite našim pravnikom na data@data.si in si rezervirajte termin za svetovanje.

 

Odgovori na vprašanja v primerih, ko delavec ne pride na delo, niso vedno enaka. Pred tem je potrebno razjasniti dve vprašanji, s katerima se pogostokrat srečujejo delodajalci, in sicer:

 • Ali je potrebno v pogodbi o zaposlitvi določiti datum nastopa dela?
 • Ali je takšna pogodba vseeno veljavna? Kaj določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v tem primeru?
Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Pogodba o zaposlitvi in ukrepanje, če delavec ne nastopi delo

ZDR-1 določa pisnost pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi je osnova za sklenitev delovnega razmerja. Na tej osnovi se po pogodbenem načelu urejajo delov­na razmerja. Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi. Kaj pa če ni navedenega datuma nastopa dela?

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Pravniki Data d.o.o. pojasnjujejo, da ZDR-1 v 31. členu med drugim kot obvezno sestavino pogodbe o zaposlitvi določa datum nastopa dela. Slednji mora biti v pogodbi o zaposlitvi določen zato, ker kot že omenjeno zgoraj, se pravice in obveznosti začnejo uresničevati s tem dnem. Vendar pa dogovorjeni datum nastopa dela ni nujno enak datumu sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

V kolikor datum nastopa dela v pogodbi o zaposlitvi ni določen, se kot datum nastopa dela šteje datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

V Zakonu o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) je določeno, da mora biti prijava za delavca v delovnem razmerju vložena z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi. Vendar slednje najkasneje pred začetkom opravljanja dela. Delodajalec mora delavcu v 15 dneh po nastopu dela izročiti fotokopijo potrdila o prijavi.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Kako ukrepati, če delavec ne pride na delo na dogovorjen dan?

V tem primeru je potrebno ločiti dve situaciji:

 1. delavec ne pride na delo – neopravičeno ne pride na delo
 2. delavec ne pride na delo – opravičeno ne pride na delo

Nekatere opravičljive razloge, ko delavec ne pride na delo določa že zakon:

 • odsotnost zaradi osebnih okoliščin – 165. člen ZDR-1 ,
 • odsotnost zaradi praznikov in dela prostih dni – 166. Člen ZDR-1,
 • odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov – 167. člen ZDR-1,
 • odsotnost z dela zaradi opravljanja funkcije ali obveznosti po posebnih zakonih – 168. člen ZDR-1.

dohodnina kalkulator

V kolikor gre za opravičljiv razlog v skladu z zakonom, kolek­tivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi to ne more biti sporno, da takšna pogodba ne bi veljala. V tem primeru pride do uresničevanja pravic in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi.

V kolikor delavec ne pride na delo na dan, ki je dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi, je takšna veljavnost pogodbe sporna. ZDR-1 v svojih določilih izrecno ne določa kako v takšnem primeru učinkuje pogodba o zaposlitvi. ZDR-1 ureja le načine prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, pri čemer pogodba o zaposlitvi  preneha veljati na način, določen v ZDR-1 (77. člen).  Vendar pa ZDR-1 določa, da se glede sklepanja, veljavnosti, prenehanja in drugih vprašanj pogodbe o zaposlitvi smi­selno uporabljajo splošna pravila civilnega prava, če ni z ZDR-1 ali z drugim zakonom drugače določeno. Slednje pomeni, da ZDR-1 določa subsidiarno uporabo pravil civilnega prava. Torej tudi za fazo skle­panja pogodbe.

Obligacijski zakonik (OZ) v 59. členu določa, da je pogodba sklenjena pod pogojem, če sta njen nastanek ali prene­hanje odvisna od negotovega dejstva. Če je pogodba sklenjena pod odložnim pogojem in se pogoj izpolni, učinkuje pogodba od tre­nutka sklenitve, razen če iz zakona, narave posla ali volje strank ne izhaja kaj drugega, če pa je pogodba sklenjena pod razveznim pogojem, preneha pogodba veljati, če se po­goj izpolni.

Torej, če delavec ne pride na delo…

Glede na to, da mora biti v pogodbi o zaposlitvi določen dan nastop dela, slednje pomeni, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena pod odložnim pogo­jem. V primeru izpolnitve pogoja – delavec nastopi delo na dogovorjen dan v pogodbi o zaposlitvi, takšna pogodba v skladu z 59. členom OZ učinkuje od trenutka sklenitve.

V kolikor delavec ne nastopi delo na dogovorjen dan zaradi neopravičljivega razloga, se pogoj ne izpolnil. Slednje pomeni, da takšna pogodba ne prične veljati.

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

 

Morda vas zanima tudi:

 1. Izplačilo poslovne uspešnosti (božičnica) je lahko NEOBDAVČENO!
 2. Dodatek za delovno dobo – Kako se obračuna? 
 3. Zdravniški pregled za službo: kdaj ga je potrebno opraviti?
 4. Gotovinsko poslovanje med podjetji
 5. Minimalna plača z novim letom višja!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja