Go to Top

Zaposlitev – na kaj morate biti pozorni?

Zaposlitev je cilj vsake delovno sposobne osebe. Ko najdemo primerno zaposlitev, je potrebno z delodajalcem skleniti delovno razmerje. To se sklene s pogodbo o zaposlitvi.

Informativni izračun plače

Tako pred kot tudi neposredno po sklenitvi delovnega razmerja imata delavec in delodajalec določene pravice in obveznosti, ki jih je dobro poznati, da bomo lažje zavarovali svoje pravice kot tudi izpolnili svoje obveznosti. Na kaj torej moramo biti pozorni?

Prepoved diskriminacije velja tudi za zaposlitev

Delodajalec ima ob upoštevanju zakonskih prepovedi pravico do proste odločitve, s katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o zaposlitvi. Pri tem pa mora upoštevati splošno prepoved diskriminacije, ki jo določa delovnopravna zakonodaja.

Delodajalec mora tako iskalcu zaposlitve in kasneje delavcu zagotavljati enako obravnavo ne glede na njegove osebne okoliščine (spol, starost, raso, družinski status, itd.).

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Predložitev dokazil in obveščanje delodajalca

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi je kandidat dolžan predložiti delodajalcu dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela in ga obvestiti o vseh njemu znanih dejstvih, pomembnih za delovno razmerje, kot tudi o njemu znanih drugih okoliščinah, ki ga kakorkoli onemogočajo ali bistveno omejujejo pri izvrševanju obveznosti iz pogodbe ali ki lahko ogrožajo življenje ali zdravje oseb, s katerimi pri izvrševanju svojih obveznosti prihaja v stik.

Kandidat za zaposlitev pa ni dolžan odgovarjati na vprašanja, ki niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem.

Kaj drugi korona paket prinaša samozaposlenim?

Pravice in obveznosti delodajalca pred zaposlitvijo 

Delodajalec sme od kandidata zahtevati le predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela. Od kandidata ne sme zahtevati podatkov o družinskem oziroma zakonskem stanu, o nosečnosti, o načrtovanju družine oziroma drugih podatkov, če niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem. Prav tako ne sme pogojevati sklenitve pogodbe s pridobitvijo teh podatkov ali z dodatnimi pogoji v zvezi s prepovedjo nosečnosti ali odlogom materinstva ali z vnaprejšnjim podpisom odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca.

Lahko pa delodajalec preizkusi znanja oziroma sposobnosti kandidatov za opravljanje dela, za katero namerava skleniti pogodbo o zaposlitvi.

Izračun: KRIZNI DODATEK

Seznanitev z delom in predložitev pogodbe o zaposlitvi

Delodajalec mora pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi seznaniti kandidata, ki išče zaposlitev z delom, pogoji dela ter pravicami in obveznostmi, ki so povezane z opravljanjem dela, za katero se sklepa pogodba o zaposlitvi.

Delodajalec je dolžan delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi. Če delavcu ni izročena pisna pogodba, lahko kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja zahteva njeno izročitev in sodno varstvo.

Zdravniški pregled in usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu

Zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela delodajalec na svoje stroške napoti kandidata na predhodni zdravstveni pregled v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Prav tako je delodajalec dolžan delavca usposobiti za varno opravljanje dela.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Zaposlitev in sklenitev ustrezne pogodbe o zaposlitvi

Za sklenitev delovnega razmerja je potrebno skleniti ustrezno pogodbo o zaposlitvi. Ta mora biti v pisni obliki in mora vsebovati naslednje podatke:

 • podatke o delavcu in delodajalcu z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža,
 • datum nastopa dela ter naziv delovnega mesta s kratkim opisom dela,
 • kraj opravljanja dela,
 • podatek ali gre za zaposlitev za določen čas ali zaposlitev za nedoločen čas,
 • razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
 • določilo ali gre za zaposlitev s polnim ali krajšim delovnim časom ter določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,
 • določilo o znesku osnovne plače delavca ter o morebitnih drugih plačilih,
 • določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,
 • določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,
 • dolžino odpovednih rokov,
 • navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in
 • druge pravice in obveznosti strank.

Kaj drugi korona paket prinaša delodajalcem?

Sposobnost za zaposlitev oziroma sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Pogodbo o zaposlitvi lahko sklenejo samo osebe, ki so dopolnile 15 let starosti. Morebitna zaposlitev mlajše osebe, je nična. Tujec ali oseba brez državljanstva, ki išče zaposlitev, lahko sklene pogodbo o zaposlitvi le, če ima ustrezno dovoljenje za zaposlitev oziroma izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakonodaja s področja zaposlovanja tujcev.

Zaposlitev delavca, prijava v zavarovanje in vročitev potrdila M1

Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti. Najkasneje v 15-ih dneh od nastopa dela je delodajalec dolžan delavcu tudi izročiti fotokopijo potrdila o prijavi v zavarovanje (potrdilo M1).

Odločba oziroma obvestilo o letnem dopustu

S sklenitvijo delovnega razmerja delavec pridobi tudi pravico do letnega dopusta. Ob nastopu dela (in nato vsako leto najkasneje do 31.3.) je tako delodajalec dolžan delavca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja