Go to Top

Stečajni postopek nad gospodarsko družbo

Kaj je stečajni postopek

Stečajni postopek je postopek, ki se vodi zaradi insolventnosti gospodarske družbe in praviloma povzroči, da se družba po zaključku postopka izbriše iz sodnega registra in s tem preneha. Kdaj je družba insolventna, kako teče stečajni postopek in na kaj morajo biti pozorni upniki bomo predstavili v nadaljevanju.

Izračunajte si plačo!

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Kdaj so izpolnjeni pogoji za začetek stečajnega postopka?

Stečajni postopek ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Gre za obliko prenehanja gospodarske družbe, ki pride v poštev v primeru insolventnosti.

 Insolventnost je položaj, ki nastane, če družba:

 • v daljšem obdobju ni sposobna poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (trajnejša nelikvidnost) ali
 • postane dolgoročno plačilno nesposobna.

Predlog za začetek stečajnega postopka

Stečajni postopek se začne s sklepom sodišča, ki ga ta sprejme na predlog upravičenega predlagatelja.

Predlog za stečajni postopek lahko v skladu z zakonom vložijo:

 • dolžnik – insolventna družba,
 • osebno odgovorni družbenik dolžnika,
 • upnik, ki verjetno izkaže:
  • svojo terjatev do dolžnika, proti kateremu predlaga začetek postopka, in
  • okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca,
 • Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, ki verjetno izkaže:
  • terjatve delavcev do dolžnika, proti kateremu predlaga začetek postopka, in
  • okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom teh terjatev za več kot dva meseca.

Sklep sodišča, s katerim se začne stečajni postopek

Če so izpolnjeni pogoji, sodišče izda sklep, s katerim se začne stečajni postopek. Sklep vsebuje:

 • identifikacijske podatke o stečajnem dolžniku in
 • odločitev sodišča o začetku postopka.

Poleg sklepa, s katerim se začne stečajni postopek, sodišče izda tudi oklic, s katerim o postopku obvesti upnike dolžnika. Oba dokumenta (sklep in oklic) sodišče istega dne objavi na spletnem portalu AJPES.

Regres za upokojence 2021

Prenehanje pooblastil zastopnikov družbe in imenovanje stečajnega upravitelja

Ko se stečajni postopek začne, prenehajo vsa pooblastila dolžnikovih zastopnikov, prokuristov in drugih pooblaščencev za zastopanje. Istočasno prenehajo tudi pooblastila poslovodstva dolžnika za vodenje njegovih poslov.

Pooblastila za zastopanje in vodenje poslov z začetkom postopka pridobi imenovani stečajni upravitelj. Upravitelja imenuje sodišče s sklepom, s katerim se začne stečajni postopek.

Prevoz na delo in povračilo stroškov po novi Uredbi

 

Upniki stečajnega dolžnika – na kaj morajo biti pozorni?

Upniki stečajnega dolžnika morajo v postopku svoje terjatve do dolžnika ustrezno prijaviti. Vse terjatve, ki niso pravočasno prijavljene, prenehajo in jih ni več mogoče uveljavljati.

Rok za prijavo terjatev je 3 mesece po objavi oklica o začetku tega postopka.

Preberite še: Amortizacija osnovnih sredstev

Kaj mora vsebovati prijava terjatev?

Prijava terjatve mora vsebovati:

 • določen zahtevek za priznanje terjatve v postopku,
 • opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka, in dokaze o njih.

Preberite tudi: Dodatek za delovno dobo

Stečajni postopek in sklep o preizkusu prijavljenih terjatev

Upravitelj se mora v enem mesecu po poteku roka za prijavo o vsaki terjatvi določno izreči, ali jo priznava ali prereka. Sklep o preizkusu terjatev sprejme sodišče in ga javno objavi.

Upniki, katerih terjatve so prerekane, imajo možnost v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev vložiti tožbo za ugotovitev obstoja terjatve.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Oblikovanje stečajne mase in zaključek postopka

Premoženje stečajnega dolžnika se oblikuje v stečajno maso, ki se v stečajnem postopku unovči in uporabi za:

 • kritje stroškov postopka ter
 • popolno ali delno poplačilo priznanih terjatev upnikov.

Po končani razdelitvi stečajne mase, upravitelj pripravi končno poročilo in ga predloži sodišču. Na podlagi končnega poročila upravitelja sodišče izda sklep o končanju stečajnega postopka. Na podlagi pravnomočnega sklepa o končanju postopka za stečaj pa se stečajni dolžnik po uradni dolžnosti izbriše iz sodnega registra.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja