Go to Top

Amortizacija sredstev

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev

Osnovna sredstva z uporabo trošimo, s tem pa nastaja strošek, ki ga imenujemo amortizacija. Predstavlja obrabo oziroma potrošnjo osnovnega sredstva in zmanjšuje njegovo nabavno vrednost.

Informativni izračun plače

Kaj je amortizacija?

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin se kot odhodek prizna v obračunanem znesku z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja ter najvišjih amortizacijskih stopenj. Slednje določa Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2).

Kakšen davek na kapitalski dobiček naš čaka v letu 2022?

Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo, ki ga ima podjetje v lasti ali finančnem najemu ter ga uporablja pri ustvarjanju proizvodov oziroma opravljanju storitev in ga bo po pričakovanjih uporabljalo več kot eno obračunsko obdobje (1 leto). Najpogosteje so to zemljišča, zgradbe, vozila, pohištvo, stroji in različna druga oprema.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Amortizacija po SRS

Amortizacija je v Slovenskih računovodskih standardih (SRS) opredeljena kot znesek, ki v posameznem obračunskem obdobju zapusti amortizirljivo sredstvo in je tedanji strošek.

amortizacija

Amortizirljiva sredstva pa so tista, ki:

 • se uporabljajo v obdobju, daljšem od poslovnega leta,
 • imajo omejeno dobo koristnosti, ter
 • so namenjena uporabi pri proizvajanju ali dobavljanju proizvodov in storitev, se posojajo drugim za plačilo ali se posedujejo iz drugih razlogov.

Metodologija izračuna mesečne amortizacije:

amortizljiva vrednost (nabavna vrednost) x stopnja amortizacije / 12 

 

Vas zanima ustanovitev podjetja?

Kakšne so najvišje letne amortizacijske stopnje?

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) kot odhodek priznava amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin. Pri tem je dopustno uporabljati zgolj metodo enakomernega časovnega amortiziranja ter spodaj navedene najvišje letne amortizacijske stopnje.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

 • Za gradbene objekte, vključno z naložbenimi nepremičninami: 3%.
 • Za dele gradbenih objektov, vključno z deli naložbenih nepremičnin: 6%.
 • Za opremo, vozila in mehanizacijo: 20%.
 • Za dele opreme in opremo za raziskovalne dejavnosti: 33,3%.
 • Za računalniško, strojno in programsko, opremo: 50%.
 • Za večletne nasade: 10%.
 • Za osnovno čredo: 20%.
 • Za druga vlaganja: 10%.

 

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja