Go to Top

Prodaja podjetja v očeh obdavčitve

Prodaja podjetja se v praksi zgodi ali med fizičnimi osebami ali med pravnimi osebami ali med pravno in fizično osebo. Razlike pri posameznem poslu so občutne, saj je prodaja podjetja različno obdavčena. Enako kot prodaja podjetja je obdavčena tudi prodaja deleža podjetja. Če potrebujete glede davkov strokovni nasvet, so vam na voljo naši davčni svetovalci. Za ponudbo posveta nas pokličite na 01/600-1530 ali pišite na data@data.si. Na teh kontaktih smo na voljo tudi, če želite ustanoviti podjetje.

Izračunajte si vašo plačo

Prodaja podjetja – kakšen je postopek?

Postopek in pravni vidik prodaje deleža smo opisali že v našem članku. Tokrat teoretično povzemamo samo na kratko, Prodaja podjetja pomeni, da lastnik odsvoji svoj 100 odstotni delež drugi pravni ali fizični osebi. Pri prodaji deleža je malce bolj zapleteno, saj mora lastnik svoj delež prej ponuditi ostalim družbenikom, ki imajo po Obligacijskem zakoniku praviloma predkupno pravico.

Brezplačno registrirajte podjetje

Prodaja podjetja – obdavčitev pri fizičnih osebah

Na podlagi Zakona o dohodnini je prodaja podjetja ali deleža opredeljena kot kapitalski dobiček oziroma dobiček iz kapitala. Davčna osnova in davek se obračuna ob odsvojitvi kapitala, torej ob prodaji deleža ali podjetja. Napoved dohodnine od dobička od vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov je fizična oseba dolžna oddati najkasneje do 28. februarja za preteklo leto. Predpisane napovedi ni potrebno oddati fizični osebi, če je bila prodaja podjetja ali deleža, katerega lastnik je več kot 15 let.

Pri izračunu vrednosti kapitala pri pridobitvi izpostavljamo posebnost, da kadar je bil povečan delež ali osnovni vložek iz sredstev družbe, se šteje, da je bila nabavna vrednost enaka nič.

Pri ugotavljanju davčne osnove se nabavno vrednost poveča za normirane stroške v višini 1 odstotek ter prodajno vrednost zmanjša za normirane stroške v višini 1 odstotek.

Naredite si informativni izračun dohodnine

davčno svetovanje

Ustanovite d.o.o. na Dati!

Primer 1: Fizična oseba je ustanovila podjetje leta 2015 z osnovnim vložkom 7.500 evrov. Prodaja podjetja se je zgodila novembra 2023, saj je bil prodan 100 odstotni delež drugi fizični osebi za 100.000 evrov.

Prijava dohodka bo narejena najkasneje 28.02. 2024 preko predpisanega obrazca s spodnjimi podatki:

Nabavna vrednost 2015:              7.500 evrov

Prodajna vrednost 2023:             100.000 evrov

Izračun davčne osnove: (100.000 – 1 % = 99.000) MINUS (7.500 € + 1 % = 7.575 evrov)

Davčna osnova:              91.425 evrov

Izračun davka:                  91.425 * 20 %

Davek za plačilo:              18.285 evrov

Ker je fizična oseba prodala svoj delež po dopolnjenih 5 letih imetništva znaša stopnja davka 20 %. Sicer se stopnje gibljejo od 25 % do 15 %, oziroma znaša po 15 letnih imetništva davčna stopnja nič odstotkov.

Kapitalski dobički so po trenutno veljavni zakonodaji obdavčeni le enkratno, torej se dohodek iz tega naslova ne všteva v letno dohodninsko lestvico fizične osebe.

Katera oblika podjetja je najbolj primerna za vas?

Prodaja podjetja – obdavčitev pri pravnih osebah

Slovenski računovodski standardi 2016 (SRS2016) razvrščajo naložbe v kapital drugih organizacij med finančne naložbe, zato so pravila vrednotenja in knjiženja opisana v SRS2016-3. Tovrstne naložbe se obravnavajo kot dolgoročne finančne naložbe, saj jih namerava imeti podjetje v posesti v obdobju, daljšem od leta dni, in ne v posesti za trgovanje. Prodaja podjetja se v poslovnih knjigah izrazi kot odprava pripoznanja finančnega sredstva. Izračuna se razlika med knjigovodsko vrednostjo in prodajno vrednostjo, ki vpliva na poslovni izid (dobiček ali izguba). Posledično prodaja podjetja vpliva tudi na davčno osnovo za izračun davka od dohodkov pravnih oseb. Obračun davka v višini 19 odstotkov se opravi na letni ravni, znotraj običajnega letnega obračuna davka za družbe. Po 25. členu Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) je možno izvzeti polovico prihodkov od dobičkov iz odsvojitve deležev, v kolikor so kumulativno izpolnjeni pogoji:

  • je imetnik poslovnega deleža, delnic ali glasovalnih pravic v velikosti najmanj 8 % (po 8. členu P-ZDDPO-2 gre za neposredno udeležbo),
  • ta udeležba traja najmanj šest mesecev in
  • je v tem obdobju nepretrgoma za polni delovni čas zaposloval vsaj eno osebo.

V tem primeru se v davčnem obračunu prodaja podjetja izraža tudi med odhodki, saj mora podjetje, ki je izvzelo te prihodke, zmanjšati odhodke v višini 5 % izvzetih prihodkov. V kolikor bi se prodaja podjetja izvršila z izgubo, bi bila davčno priznana le polovica izgube od prodaje finančne naložbe.

Božičnica 2023

Primer 2: Pravna oseba z dvema zaposlenima (v celotnem obdobju imetništva) je pridobila 10 % delež (finančno naložbo) leta 2015 v znesku 10.000 evrov. Prodaja podjetja se je zgodila novembra 2023, saj je bil prodana celotna naložba drugi pravni osebi za 25.000 evrov.

Prijava dohodka bo narejena najkasneje 31.03.2024 preko obračuna davka od dohodkov pravnih oseb:

Zaporedna št. 1:             15.000 evrov

Zaporedna št. 2.6:         7.500 evrov

Zaporedna št. 12.4:        375 evrov

Davčna osnova:               7.875 evrov

Davek 19% za plačilo:     1.496,25 evrov

Potrebujete več informacij? Za ponudbo posveta z našimi davčnimi svetovalci nam pišite na data@data.si ali pa nas pokličite na 01 600 1530.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja