Go to Top

Search Results

letna poročila

Opomnik: zaključne bilance do konca marca

Do 31. marca morajo gospodarske družbe in zadruge, samostojni podjetniki, društva in politične stranke na Agencijo za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) predložiti zaključne bilance oziroma letna poročila o delovanju v preteklem letu. V njih so zajete vse informacije, s katerimi se poslovni subjekti predstavljajo javnosti (kako poslujejo, kakšne so njihove prednosti in podobno), poročila pa bodo javno dostopna na spletnih straneh Ajpesa, zato je pomembno, da je zaključna bilanca pripravljena natančno in Nadaljuj z branjem

Bilanca stanja za samostojne podjetnike je drugačna

Bilanca stanja samostojne podjetnike se od bilanc stanja družb razlikuje , saj morajo osebe s statusom s. p. v njo vključiti tudi podjetnikov kapital in terjatve do podjetnika. Bilanca stanja samostojnega podjetnika je poleg izkaza poslovnega izida vključena v letno poročilo, ki jo morajo samostojni podjetniki Agenciji RS za javnopravna sredstva in evidence (Ajpes) predložiti najkasneje do 31. marca letos. Bilanca stanja kot izkaz resničnega stanja sredstev Bilanca stanja samostojnega Nadaljuj z branjem

Prenehanje opravljanja dejavnosti s. p. in nove obveznosti

Samostojni podjetniki imajo zaradi spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), če se odločijo za  prenehanje opravljanja dejavnosti, nove obveznosti. Ne glede na to, ali jim dejavnost preneha zaradi zaprtja ali postopkov zaradi insolventnosti (stečaja), morajo po novem tudi Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) v rokih, določenih z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2), poslati zaključno poročilo za namen državne statistike in brezplačne javne objave, ki vsebuje podatke iz Nadaljuj z branjem

Letno poročilo 2015 za društva in prostovoljske organizacije

Društva in prostovoljske organizacije imajo čas do 31. marca 2016, da letno poročilo 2015 predložijo Agenciji za javnopravne storitve in evidence (Ajpes). Roki za oddajo letnega poročila se razlikujejo Po Zakonu o društvih se roki preložitve letnega poročila razlikujejo glede na to, ali gre za: društva, nezavezana k reviziji računovodskih izkazov, za javno objavo in za državno statistiko, ki letno poročilo 2015 predložijo do 31. marca 2016, društva, zavezana k reviziji računovodskih izkazov Nadaljuj z branjem

Ne spreglejte – obveznosti podjetij na današnji dan

Danes je skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za leto 2014, ki jih morajo zadruge in gospodarske družbe poslati Ajpesu. Rok za predložitev konsolidiranih in revidiranih letnih poročil za javno objavo je namreč 8 mesecev po koncu poslovnega leta. Revidirana morajo biti vsa letna poročila velikih  in srednjih kapitalskih družb, dvojnih družb, majhnih družb, ki imajo vrednostne papirje, s katerimi se trguje na borzi, energetskih podjetij, invalidskih podjetij ter Nadaljuj z branjem

Hramba knjigovodskih listin, poslovnih knjig in letnih poročil

Hramba knjigovodskih listin, poslovnih knjig in letnih poročil – pomembna informacija za vse s.p.-je Hramba knjigovodskih listin je predpisana v Zakonu o računovodstvu (Ur. list 23/99) in v 47. členu Pravilnika o računovodstvu, št. 004-76/2004/1, z dne 15.11.2004 (v nadaljevanju pravilnik) , V. poglavje – Zaključevanje poslovnih knjig ter hramba knjigovodskih listin, poslovnih knjig, letnih poročil je predpisano, da se poslovne knjige in knjigovodske listine hranijo v arhivu. Informativni izračun Nadaljuj z branjem

Na oddajo katerih poročil morajo biti pozorni podjetniki?

V množici obveznosti, ki jih imate kot podjetnik, je tudi oddaja različnih poročil. Za vas smo vsa poročila, ki jih morate izpolnjevati tako na mesečni kot letni ravni, zbrali na enem mestu. Poročila lahko oddaja podjetnik sam ali pa njegovo računovodstvo. Medletna poročila Mesečni ali trimesečni obračuni DDV Obračun DDVja oddajate do (najkasneje) zadnji delovni dan v mesecu za pretekli mesec. Zadnji dan v mesecu je, ne glede na datum oddaje Nadaljuj z branjem

Ne pozabite na oddajo bilance, rok se izteka!

Podjetniki so zavezani k oddaji letnega poročila, ta rok se izteče čez dober mesec dni. Po Zakonu o gospodarskih družbah morajo gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki na Ajpes predložiti letna poročila za javno objavo in za državno statistiko. Za slednjo morajo gospodarske družbe ter srednji in veliki podjetniki podatke oddati izpostavi Ajpesa do zadnjega dne marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Enak rok, torej v treh mesecih po koncu poslovnega Nadaljuj z branjem

Kako raziskati trg in kupno moč?

Imate odlično poslovno idejo za izdelek, s katerim mislite, da lahko osvojite srca (in denarnice) svojih kupcev? Ali mislite, da lahko ponudite storitev, ki je ni še nihče ponudil, kupci pa jo nujno potrebujejo? Kaj še čakate? To je vaša priložnost. Ne ozirajte se nazaj, zgradite posel! Ko bi le bilo vse tako lahko! Preden se prestavite v višjo predstavo, morate ugotoviti ali res obstaja trg za vaš izdelek ali Nadaljuj z branjem

Koledar poročanja za leto 2015

Terminska preglednica obvezne predložitve podatkov za leto 2015. Koledar 2015 ROK POROČILO/PODATKI ZAVEZANCI JANUAR Obvezno 18.01.2015 Poročanje o izplačanih plačah v javnem sektorju Javni sektor 22.01.2015 Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni) Obvezni večstranski pobot > Zavezanci 31.01.2015 Poročanje o izplačanih plačah in regresu Pravne osebe (zasebni in javni sektor) 31.01.2015 Raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov – IV. četrtletje 2014 Poslovni subjekti, vključeni v vzorec FEBRUAR Obvezno 18.02.2015 Poročanje Nadaljuj z branjem

Nasveti za vzdrževanje likvidnosti

»Cash flow cushion« je rezerva, ki nas bo v hudih časih lahko ohranjala na likvidni strani. Tako kot želi imeti vsak posameznik v privatnem življenju določeno količino denarja v t.i. »rezervi«, mora tudi podjetje oblikovati in vzdrževati likvidna sredstva za krizne čase (najbolje denar).