Go to Top

Bilanca stanja za samostojne podjetnike je drugačna

Bilanca stanja samostojne podjetnike se od bilanc stanja družb razlikuje , saj morajo osebe s statusom s. p. v njo vključiti tudi podjetnikov kapital in terjatve do podjetnika. Bilanca stanja samostojnega podjetnika je poleg izkaza poslovnega izida vključena v letno poročilo, ki jo morajo samostojni podjetniki Agenciji RS za javnopravna sredstva in evidence (Ajpes) predložiti najkasneje do 31. marca letos.

izobraževanje

Zaključna bilanca za leto 2023

Niste prepričani, kako pripraviti bilanco stanja in izkaz uspeha? Pridružite se nam na seminarju, kjer vam bomo razložili tudi kako so sestavljena letna poročila.

Več informacij

Bilanca stanja kot izkaz resničnega stanja sredstev

Bilanca stanja samostojnega podjetnika je računovodski izraz, ki prikazuje resnično stanje sredstev in obveznost do virov sredstev na dan sestave bilance. V spodnji tabeli si lahko ogledate, kaj morajo samostojni podjetniki vključiti v bilanco stanja za svojo samostojno dejavnost.

SredstvaObveznosti do virov sredstev
Neopredmetena sredstva Podjetnikov kapital
Opredmetena osnovna sredstvaRezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne finančne naložbe Finančne in poslovne obveznosti (v to kategorijo spadajo dolgoročne finančne obveznosti ter dolgoročne poslovne obveznosti)
Zaloge Kratkoročne obveznosti
Poslovne terjatve (v to kategorijo spadajo dolgoročne in kratkoročne poslovne terjatve)Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva
Aktivne časovne razmejitve
Terjatve do podjetnika
SKUPAJ SREDSTVASKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Bilanca stanja samostojnega podjetnika zajema tudi podjetnikov kapital

Kot je prikazano v tabeli, morajo samostojni podjetniki v bilanco stanja vključiti še podjetnikov kapital in terjatev do podjetnika. Terjatev do podjetnika se pojavi v primeru, da podjetnikovi dolgovi presegajo celoto njegovih poslovnih stvari, pravic in denarja. To pomeni, da upniki financirajo tudi podjetnikovo gospodinjstvo.

bilanca stanja samostojnega podjetnika

Samostojni podjetniki morajo v bilanco stanja vključiti tudi podjetnikov kapital, ki prikazuje stanje kapitala na datum bilance stanja oziroma razliko med sredstvi in njegovimi dolgovi. Kategorija podjetnikovega kapitala zajema prenose stvarnega premoženja, presežka in prevrednotenja in poslovni izid. Med obračunskim obdobjem pa se to stanje spreminja glede na pritoke sredstev iz gospodinjstva in glede na odtoke sredstev v gospodinjstva.

izobraževanje

Davčni obračun za normirance

Ste normiranec in ne veste, katere evidence morate voditi? Pridružite se nam na seminarju, kjer vas bomo seznanili z obveznostmi, s katerimi se boste pri upravljanju podjetja zagotovo soočili.

Več informacij

Bilanca stanja se razlikuje glede na sistem knjigovodstva

Postopek sestave bilance pa je odvisen tudi od sistema vodenja poslovnih knjig oziroma od tega, ali podjetnik vodi enostavno ali dvostavno knjigovodstvo. V sistemu enostavnega knjigovodstva podjetnik ugotovi stanje sredstev in njihovih virov s popisom ob koncu obračunskega obdobja.

Samostojni podjetnik z enostavnim knjigovodstvom pa ugotovi stanje zalog in denarnih sredstev s popisom, kapital pa računsko.

V dvostavnem knjigovodstvu mora biti sistem vodenja poslovnih knjig skladen s Priporočenim enotnim kontnim načrtom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije. Stanje v popisnih listih se mora ujemati s stanji na ustreznih kontnih posameznih vrst in virov sredstev.

Letna poročila do konca meseca marca

O tem, Kaj je bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, smo že pisali. Preberite si, kakšen mora izgledati zaključni račun oziroma, kaj natanko morate vključiti v bilanco stanja. Vas zanima, kako so sestavljena letna poročila? V tem prispevku si lahko preberete več o sestavi letnega poročila, ki ga morajo predložiti tako samostojni podjetniki kot gospodarske družbe in zadruge ter društva.

Vas zanimajo, kako morajo letna poročila oddati samostojni podjetniki, gospodarske družbe in zadruge (d. o. o., d. n. o., d. d., k. d.) ter društva? Preberite si v naslednjih prispevkih:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja