Go to Top

Archives

Tag Archives: izkaz poslovnega izida

Poznate obvezne sestavine letnega poročila?

Kot narekuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1l), morajo tako gospodarske družbe kot samostojni podjetniki enkrat letno sestaviti letno poročilo in tokrat predstavljamo, kaj so bistvene sestavine letnega poročila. Letno poročilo velikih in srednjih kapitalskih družb ter dvojnih družb mora vsebovati naslednje sestavine: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala, priloge s pojasnili k izkazom, poslovnega poročila. Računovodski izkazi brez priloge in poslovnega poročila kot celota sestavljajo Nadaljuj z branjem

Poenoteni obrazci za predložitev podatkov iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida

Na podlagi bilančnih določb novele ZGD-1I, Slovenskih računovodskih standardov (2016) in Enotnega kontnega okvira je Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) za leto 2016 pripravila dokument, v katerem so združeni vsi poenoteni obrazci za predložitev podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega izida za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava. V bilančnih shemah so posebnosti le pri kapitalu in Nadaljuj z branjem

Bilanca stanja za samostojne podjetnike je drugačna

Bilanca stanja samostojne podjetnike se od bilanc stanja družb razlikuje , saj morajo osebe s statusom s. p. v njo vključiti tudi podjetnikov kapital in terjatve do podjetnika. Bilanca stanja samostojnega podjetnika je poleg izkaza poslovnega izida vključena v letno poročilo, ki jo morajo samostojni podjetniki Agenciji RS za javnopravna sredstva in evidence (Ajpes) predložiti najkasneje do 31. marca letos. Bilanca stanja kot izkaz resničnega stanja sredstev Bilanca stanja samostojnega Nadaljuj z branjem