Go to Top

Poznate obvezne sestavine letnega poročila?

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Evropski sklad za regionalni razvoj

Kot narekuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1l), morajo tako gospodarske družbe kot samostojni podjetniki enkrat letno sestaviti letno poročilo in tokrat predstavljamo, kaj so bistvene sestavine letnega poročila.

izobraževanje

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Kaj prinaša poslovanje na podlagi normiranih odhodkov? Preverite na DATI!

Več informacij

Letno poročilo velikih in srednjih kapitalskih družb ter dvojnih družb mora vsebovati naslednje sestavine:

 • Poznate obvezne sestavine letnega poročila?bilanca stanja,
 • izkaz poslovnega izida,
 • izkaz denarnih tokov,
 • izkaz gibanja kapitala,
 • priloge s pojasnili k izkazom,
 • poslovnega poročila.

Računovodski izkazi brez priloge in poslovnega poročila kot celota sestavljajo računovodsko poročilo.

Prijava na izobraževanje

Letno poročilo majhnih kapitalskih družb, z vrednostnimi papirji katerih se ne trguje na organiziranem trgu, je sestavljeno vsaj iz:

 • bilance stanja,
 • izkaza poslovnega izida,
 • priloge s pojasnili k izkazom.

Letno poročilo drugih osebnih družb in podjetnikov, katerih podjetje ustreza merilom za majhne družbe, mora vsebovati sestavine, kot so:

 • bilance stanja,
 • izkaza poslovnega izida.

Prijava na izobraževanje

Bilanca stanja prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu poslovnega leta.

Imate računovodsko vprašanje? Obrnite se na nas in skupaj bomo prišli do cilja. Kontaktirajte nas na data@data.si ali nas pokličite na 01 600 1530.

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu.

Izkaz gibanja kapitala prikazuje gibanje posameznih sestavin kapitala v poslovnem letu, vključno z uporabo čistega dobička in pokrivanjem izgube.

Poznate obvezne sestavine letnega poročila?

Klikni in deli

Izkaz denarnih tokov prikazuje gibanje prejemkov in izdatkov ali pritokov in odtokov v poslovnem letu ter pojasnjuje spremembe pri stanju denarnih sredstev.

Potrebujete računovodsko svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Letnemu poročilu se, kadar obstaja, priloži revizijsko poročilo, predlog za uporabo bilančnega dobička in poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo, ki pa niso sestavni deli letnega poročila.

Poslovno poročilo mora vsebovati vsaj pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba izpostavljena.

 Prijava na izobraževanje

Pripravi: Dario Berginc, Data d. o. o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja