Go to Top

Neprijavljeni invalidi se ne vštevajo v kvoto

Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov določa delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih pri posameznem delodajalcu, dokazila o izpolnjevanju kvote, obračunavanje in plačevanje obveznosti ter vzpodbude za zaposlovanje invalidov, pomoč delodajalcem zaradi zaposlenih invalidov po pravilu »de minimis« ter nadzor. Več o temu smo pisali že tukaj.

Zavezanec za izpolnjevanje kvote je vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb. Kvota se določi različno po dejavnostih, in sicer glede na področja v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).

Spodaj lahko najdete odgovore na najbolj pogosta vprašanja glede zaposlovanja invalidov, ki si jih zastavljajo delodajalci.

Izračun kvote pokaže, da mora delodajalec zaposliti 13,4 invalide. Koliko invalidov bi torej morali zaposliti?

V primeru, da tako izračunana kvota ne predstavlja celega števila, se vrednosti do 0,5 zaokrožijo navzdol in vrednosti od vključno 0,5 zaokrožijo navzgor. V tem primeru bi delodajalec moral zaposliti 13 invalidov.

Ali šteje v kvoto tudi invalid, ki je zaposlen za 4 ure dnevno?

Neprijavljeni invalidi se ne vštevajo v kvotoV kvoto se vštevajo vsi invalidi, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur tedensko. Opozoriti velja, da je invalid, ki je skladno z odločbo ZPIZ zaposljiv za polovični delovni čas in je zaposlen pri delodajalcu, za katerega velja 36-urni delovnik, tako lahko zaposlen le 18 ur tedensko, kar pomeni, da se v tem primeru ne bo štel v kvoto. V tem primeru je smiselno, da zanj velja delovni čas po odločbi, to je 4 ure na dan in 20 na teden, kar je sicer več kot polovični delovni čas delodajalca.

Ali štejejo v skupno število zaposlenih, od katerih se obračunava kvota, tudi zaposleni za polovični delovni čas?

V kvoto se vštevajo vsi zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in jih je delodajalec prijavil v zavarovanje na obrazcih M-1 (podlage 01, 02, 05, 13, 16, 19, 29, 34, 40, 51, 52, 64, 65, 84, 85) ne glede na število ur delovne obveznosti.

Kako je z delavci, ki opravljajo dopolnilno delo? In kako z zaposlenimi na porodniškem dopustu, vajenci in direktorjem?

Delavec, ki dela polni delovni čas, sme izjemoma skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem, vendar največ za osem ur na teden, po poprejšnjem soglasju delodajalcev, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje ali za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno umetniških in raziskovalnih del. Delavec, ki opravlja dopolnilno delo, se tako všteva v kvoto pri delodajalcu, pri katerem je zaposlen za polni delovni čas in ne pri delodajalcu, pri katerem opravlja dopolnilno delo.

Vajenec – se ne všteva v kvoto
Direktor – se všteva v kvoto
Zaposleni na porodniškem dopustu – se všteva v kvoto

Družba, ki se ukvarja z gradbeništvom ima 135 zaposlenih in 3 invalide. Kaj to pomeni glede na uredbo?

Družba, ki spada v gradbeniško panogo, je zavezana k 3 % kvoti, kar pomeni, da bi morali imeti zaposlene 4 invalide (135 x 3 % = 4,05). Za izpolnitev kvote manjka 1 zaposlen invalid, zato mora družba mesečno plačevati prispevek na podračun Sklad v višini 70% minimalne plače za manjkajočega invalida.

Podjetje ima zaposlenega delavca z zdravniškim potrdilom o omejenem obsegu dela zaradi določenih zdravstvenih težav. Ali ga lahko vštevajo v kvoto?

Če zaposleni še ni pridobil odločbe o invalidnosti, oziroma odločba o invalidnosti še ni pravnomočna, takšnega zaposlenega podjetje ne more vštevati v kvoto zaposlenih invalidov. V kvoto se vštevajo tudi osebe s telesno okvaro in sicer z

  • najmanj 90% telesno okvaro zaradi izgube vida;
  • 70 % telesno okvaro zaradi izgube sluha;
  • najmanj 80 % telesno okvaro, če se telesne okvare seštevajo (vsaj ena telesna okvara pa mora znašati 70 %).

Kje lahko vidite in/ali preverite število zaposlenih in zaposlenih invalidov, ki jih sklad upošteva pri obračunu za prispevek za kvoto?

Podatki o številu zaposlenih in številu invalidov pri delodajalcu so dostopni na spletnem mestu SVZI.net. Do njih lahko dostopajo  z digitalnim potrdilom samo s strani delodajalca pooblaščene osebe.

Ali se v kvoto štejejo tudi invalidi, ki jih ima podjetje zaposlene, vendar so jih pozabili prijaviti na ZZZS?

Ne.  Delodajalci, ki zaposlujejo invalide, nimajo pa jih prijavljenih na ZZZS kot invalide v skladu z navodilom, ne morejo uveljavljati niti njihovega vštevanja v kvoto niti preseganja kvote za obdobje, ko invalidov niso imeli ustrezno prijavljenih.

Kaj je zmanjšana kvota?

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja