Go to Top

Davčne obveznosti je treba poravnati kljub pritožbi

Pritožba zoper odločbo o odmeri davka

Zoper odločbo o odmeri davka je dovoljeno vložiti pritožbo v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Izjema je odmerna odločba, izdana v davčnem inšpekcijskem nadzoru, zoper katero je dovoljeno vložiti pritožbo v roku 30 dni od vročitve odločbe.

Če se odločba vroča z navadno vročitvijo (ne osebno), je pritožbo mogoče vložiti v roku 30 dni od datuma odpreme odločbe, ki je naveden na zunanji strani kuverte. V tem primeru se namreč šteje, da je vročitev opravljena 15. dan od dneva odpreme.

Kako?

Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu, ki je odločbo izdal.

Ali ste vedeli?

Sestavni del vsake odločbe je pouk o pravnem sredstvu, s katerim se stranko seznani z možnostjo vložitve pravnega sredstva ter načinom in rokom vložitve.

Kaj mora vsebovati pritožba?

Davčne obveznosti je treba poravnati kljub pritožbiPritožba mora vsebovati vsaj:

  • navedbo odločbe, ki se izpodbija in organa, ki je odločbo izdal,
  • navedbo številke in datuma odločbe,
  • pritožbene razloge ter
  • lastnoročni podpis, če se vlaga v pisni obliki.

Postopek pred organom prve stopnje (organ, ki je izdal odločbo)

Organ prve stopnje po prejemu pritožbe preizkusi, ali je ta dovoljena in pravočasna in ali jo je vložila upravičena oseba. Če temu ni tako, pritožbo s sklepom zavrže.

Če organ prve stopnje spozna, da je pritožba utemeljena, lahko izda nadomestno odločbo. Če je to potrebno, pred izdajo nadomestne odločbe dopolni postopek.

Postopek pred organom druge stopnje (Ministrstvo za finance)

Če je pritožba dovoljena, pravočasna ter jo je vložila upravičena oseba in organ prve stopnje ne izda nadomestne odločbe, se pritožba najpozneje v roku 15 dni od dneva prejema odstopi v reševanje drugostopnemu organu t.j. Ministrstvu za finance, ki lahko pritožbo zavrže ali zavrne, lahko pa pritožbi ugodi in izpodbijano odločbo izreče za nično ali pa v celoti ali deloma odpravi. Če organ druge stopnje odločbo odpravi, lahko s svojo odločbo sam reši zadevo ali pa jo vrne organu prve stopnje v ponovni postopek.

Davčne obveznosti je treba poravnati kljub pritožbi

Imate vprašanje s področja davčne zakonodaje? Pošljite povpraševanje!

Rok Gros, DataRok Gros, Data

Pritožba ne zadrži izvršitve odmerne odločbe, kar pomeni, da je potrebno davek kljub vloženi pritožbi plačati. V primeru davčne izvršbe pa Zakon o davčnem postopku omogoča, da davčni organ po uradni dolžnosti do odločitve o pritožbi davčno izvršbo odloži, če oceni, da bi bilo pritožbi mogoče ugoditi.

Kaj če se z odločitvijo organa druge stopnje ne strinjam?

Če se zavezanec z odločitvijo organa druge stopnje ne strinja, lahko pri Upravnem sodišču RS vloži tožbo in v upravnem sporu izpodbija izdano odločbo. S pravico do vložitve tožbe se zavezanca seznani s »poukom o pravnem sredstvu«, ki je sestavni del odločbe.

Želite izvedeti več o davkih in obveznostih, ki jih imajo davčni zavezanci? Obiščite naš seminar Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Pripravili: Anja Grahek in Ana Marija Pavlovič, DATA d.o.o.


 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja