Go to Top

Knjiženje odpisa terjatev vpliva tudi na višino davka

Knjiženje odpisa terjatev vpliva tudi na poslovni izid!

Knjiženje odpisa terjatev je pomembno opravilo, saj z njim praviloma vplivamo na poslovni izid organizacije ter posledično na višino davka na dobiček. Da je odpis terjatev tudi davčno priznan je potrebno slediti določbam Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki pa bo v 2022 doživel tudi pomembno spremembo na tem področju. V primeru nejasnosti lahko za plačljivo davčno svetovanje pokličite na 01/600-1530 ter se dogovorite na termin. Povpraševanje nam lahko pošljete tudi na elektronski naslov data@data.si.

Informativni izračun plače

Poslovne terjatve se prevrednotijo po potrebi

Podjetja in podjetniki morajo prevrednotiti poslovne terjatve bodisi zaradi oslabitve bodisi odprave oslabitve. Knjiženje odpisa terjatev kot takšno definicijo ne najdemo v SRS ali MRS, ampak je tam opredeljeno kot oslabitev ali odprava njihove oslabitve. Oslabitev se opravi, kadar organizacija oceni, da je njihova poplačljiva vrednost manjša od knjigovodske. Oblikuje se popravek vrednosti in prevrednotovalni poslovni odhodek na drugi strani. Četudi se opravi popravek ima prodajalec še vedno pravico terjati kupca za plačilo terjatve v celoti, vse do poteka roka po Obligacijskem zakoniku. Ko organizacija nima več pravice do njihove izterjave, opravi knjiženje odpisa terjatev. To pomeni, da se razknjiži popravek vrednosti in neplačana terjatev. S tem se opravi dokončna izločitev iz evidenc. Praviloma se najprej oblikuje popravek vrednosti in šele nato knjiženje odpisa terjatev.

Ustanovitev d.o.o.

davčno svetovanje

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Običajni dejavniki za popravek terjatev

Najpogostejši dejavniki, ki nakazujejo, da morda terjatev ne bo poplačana oz. obstaja dvom o njenem plačilu so:

  • neobičajno dolge zamude pri plačilih
  • zaznane finančne težave kupca (negativne postavke v javno objavljenih računovodskih izkazih);
  • verjetnost, da bo kupec šel v prisilno poravnavo, finančno reorganizacijo, reprogram poplačila obveznosti ipd.;
  • ostali podatki in informacije, ki kažejo, da bodo poplačila terjatev otežena (npr. gospodarsko stanje v državi ali v lokalnem okolju, v določeni dejavnosti, stopnja brezposelnosti, višja sila ipd.).

Organizacija v notranjih aktih določi pravila za knjiženje odpisa terjatev in popravkov na podlagi svojih določil in pojasnil ali razčlenitev.

Informativni izračun za normirance

Davčno priznani odhodki od odpisa terjatev

Davčna obravnava odhodkov povezanih z odpisi je natančno določena v ZDDPO-2, ki dovoljuje da knjiženje odpisa terjatev vpliva tudi na davčno osnovo in posledično davek na dobiček. Davčna osnova 2021 se lahko zniža za odhodke iz odpisa terjatev, če ne presega manjšega od spodnjih zneskov:

  • zneska, ki je enak aritmetični sredini v preteklih treh davčnih obdobjih dejansko odpisanih terjatev, ali
  • zneska, ki predstavlja 1 odstotek obdavčljivih prihodkov davčnega obdobja.

Želite ob rednem delu dodatno zaslužiti? Odprite popoldanski s.p.!

O davčno priznanih odhodkih za knjiženje odpisa terjatev naj bi organizacija vodila posebno evidenco.

Ne glede na zapisano, je knjiženje odpisa terjatev, za katere je prejet pravnomočni sklep sodišča o zaključenem stečajnem postopku ali potrditev prisilne poravnave, davčno priznan odhodek, ki znižuje davek na dobiček. Prav tako je davčno priznano knjiženje odpisa terjatev, ko je neuspešno zaključen izvršilni postopek sodišča. Kadar zavezanec dokaže, da bi stroški sodnega postopka presegli znesek poplačila terjatev oz. če dokaže, da so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil s skrbnostjo dober gospodarstvenik za dosego poplačila terjatev. Ali pa da so nadaljnji pravni postopki ekonomsko neupravičeni lahko knjiženje odpisa terjatev obravnava kot davčno priznan odhodek za znižanje davka.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja