Go to Top

Odpisi terjatev – davčno priznan odhodek v 2022

Odpisi terjatev kmalu priznani prej

Odpisi terjatev bodo, v novem Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), davčno priznan odhodek v višjem znesku kot do sedaj. Do konca leta 2021 velja, da odpisi terjatev znižajo davčno osnovo šele ko prejmemo pravnomočni sklep sodišča – od 01.01.2022 bo zadostovala že prijava v postopku prisilne poravnave ali stečaju. Pri tem je potrebno paziti tudi na zastaralne roke pri terjatvah.

Informativni izračun plače

Terjatve so pravice upnika

Terjatev pri poslovanju v podjetju oz. pri podjetniku običajno nastane ob izdaji računa za opravljeno storitev oz. dobavljeno blago. Kadar je račun plačan takoj, se terjatev zapre in s tem se povečajo denarna sredstva, bodisi v blagajni bodisi na transakcijskem računu.

Ko račun ni plačan takoj, nastane terjatev do upnika, ki ima rok plačila dogovorjen s pogodbo ali le preko računa. V kolikor račun ni plačan v roku, je potrebno dolg izterjati. Podjetja se v praksi najprej poslužujejo obvestil in opominov in se šele po določenem času odločijo za sodni postopek izterjave. Tovrstne terjatve, v sodnem postopku izvršbe, še niso podlaga za odpis, saj postopek še ni zaključen. Lahko se opravi popravek vrednosti oz. prevrednotenje terjatev, katerih oslabitve so davčno priznan odhodek le v določeni višini. Omejitev je določena na nižji znesek od spodnjih možnosti:

–       znesek, ki je enak aritmetični sredini v preteklih treh davčnih obdobjih dejansko odpisanih terjatev pod pogoji iz šestega odstavka tega člena, ali

–       znesek, ki predstavlja 1% obdavčljivih prihodkov davčnega obdobja.

Regres – koliko in do kdaj izplačilo v letu 2021

Odpisi terjatev za stečaje in prisilne poravnave

Ob situaciji, ko je nad kupcem, ki dolguje, začet postopek stečaja ali prisilne poravnave, morajo podjetja in podjetniki pravočasno:

  • Spremljati objave postopkov,
  • Pravočasno prijaviti svoje terjatve,
  • Spremljati postopek stečaja ali prisilne poravnave.

davčno svetovanje

Dejanski odpisi terjatev bodo predstavljali davčno priznan odhodek že v trenutku prijave v postopek prisilne poravnave ali stečajnega postopka. Po trenutno veljavnem ZDDPO-2 je bilo potrebno za znižanje davčne osnove čakati pravnomočni sklep sodišča o zaključenem stečajnem postopku oz. sklepa o potrditvi prisilne poravnave, v delu, v katerem terjatve niso bile poplačane ali niso bile poplačane v celoti.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Odpisi terjatev v drugih primerih

Podjetja in podjetniki imamo sicer na voljo zmanjšanje davka, če se opravijo odpisi terjatev na podlagi neuspešno zaključenega izvršilnega postopka sodišča. Izjemoma lahko tudi brez sodnega postopka, z dokazili, da bi bili sodni postopki nesmotrni oziroma neekonomični (po navadi za manjše zneske terjatev). Vsekakor morajo podjetja in podjetniki vedno delovati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika, zato je potrebno terjatve sproti spremljati in reševati. Vsekakor lahko podjetje svojo terjatev tudi odstopi.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja