Go to Top

Brezposelnost zaradi stečaja delodajalca – kaj pa neizplačane plače?

Brezposelnost je lahko tudi posledica insolventnosti delodajalca ali izbrisa delodajalca iz sodnega registra. Delavci, ki jim tako preneha delovno razmerje se pogosto znajdejo v situaciji, ko se sprašujejo kako “izterjati” neizplačane plače, odpravnine idr.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Ste se kot delodajalec znašli v finančnih težavah? Veste kako postopati, ko je odpuščanje edina možnost? Pišite našim pravnikom na data@data.si in si pravočasno zagotovite strokovno pomoč!

Informativni izračun plače

Brezposelnost in uveljavljanje pravice do neizplačane plače

Delodajalci, potrebujete pomoč pri urejanju delovno-pravnih razmerij? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Kadar je brezposelnost posledica insolventnosti delodajalca lahko delavci pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu RS (Sklad) uveljavljajo pravice glede:

  1. neizplačane plače ali neizplačana nadomestila plače za plačane odsotnosti z dela za obdobje treh mesecev pred datumom prenehanja delovnega razmerja – največ tri minimalne plače,
  2. nadomestila plače za čas neizrabljenega letnega dopusta, do katerega je upravičen v tekočem koledarskem letu – največ polovica minimalne plače in
  3. odpravnine v višini in pod pogoji, kot jih za presežne delavce določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja – največ ena minimalna plača.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kdaj je brezposelnost posledica insolventnosti delodajalca?

Šteje se, da je brezposelnost posledica insolventnosti delodajalca v naslednjih primerih:

  • če je nad delodajalcem začet stečajni postopek,
  • če je sklep o potrditvi prisilne poravnave postal pravnomočen,
  • če je uveden postopek insolventnosti v eni od drugih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, v kateri ima delodajalec sedež.

BRUTO NETO PLAČA

Tudi vi lahko uveljavljate pravice pri Skladu?

Do izplačila pri Skladu ste upravičeni, če:

  • vam je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja, prisilne poravnave oziroma postopka insolventnosti delodajalca ali ste izgubili delo zaradi izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP);
  • ste na podlagi pogodbe o zaposlitvi opravljali delo na ozemlju Republike Slovenije, kadar ima delodajalec sedež v eni od drugih držav članic EU ali EGP.
  • ste v primeru stečaja svoje pravice prijavili v rokih in na način, kot je to določeno v ZFPPIPP oziroma da so v primeru prisilne poravnave zahtevali varstvo svojih pravic v rokih in na način, določenih v predpisih, ki urejajo delovna razmerja.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Če izpolnjujete vse 3 pogoje, pridobite pravice z dnem, ko vam preneha delovno razmerje. Pridobite lahko sredstva v višini največ štirih in pol minimalnih plač.

 

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja