Go to Top

Zakoni za podjetnike v Sloveniji – katere je potrebno poznati?

Zakoni za podjetnike v Sloveniji pomenijo osnovo za ustanovitev in za zakonito poslovanje podjetij. Podjetniki morajo dobro poznati zakone in predpise, ki urejajo njihovo dejavnost, da lahko uspešno in zakonito poslujejo. Spoštovanje zakonov je ključnega pomena za izogibanje kaznim in zagotavljanje dolgoročne stabilnosti podjetja. Za pomoč pri razlagi zakonov so vam na voljo tudi naši pravni svetovalci! Za termin plačljivega svetovanja nas lahko pokličite na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si.

Ustanovitev podjetja

Zakoni za podjetnike v Sloveniji – katere je potrebno poznati?

Zakoni za podjetnike v Sloveniji – podjetniki morajo poznati različne zakone in predpise, ki urejajo poslovanje podjetij. V nadaljevanju članka predstavljamo nekatere ključne zakone za podjetnike v Sloveniji, ki jih potrebno upoštevati pri poslovanju:

– Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
– Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
– Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)
– Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
– Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
– Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV)
– Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS)
– Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)
– Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)
– Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

Zakoni za podjetnike v Sloveniji so ključni za delovanje podjetja skladno z zakonodajo zato jih bomo bolj podrobno pregledali v nadaljevanju.

Izračun plače

Potrebujete pravni nasvet?Normiranec sp – kaj morate vedeti?

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Zakon o gospodarskih družbah ureja ustanovitev, delovanje, upravljanje in prenehanje gospodarskih družb v Sloveniji. Opredeljuje različne pravne oblike podjetij, kot so d.o.o. (družba z omejeno odgovornostjo), d.d. (delniška družba), s.p. (samostojni podjetnik) itd. Vsebuje tudi določbe o pravicah in dolžnostih družbenikov ter določila o vodenju poslovanja.

Kilometrina 2024

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)

Zakon o davku na dodano vrednost ureja sistem obdavčitve z davkom na dodano vrednost (DDV) v Sloveniji. Opredeljuje tudi obveznosti davčnih zavezancev, stopnje DDV, oprostitve in pravila glede izdajanja računov.

Dnevnice 2024

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

Zakon o davčnem postopku določa postopke in pravila za obračunavanje in plačevanje davkov. Ureja tudi pravice in dolžnosti davčnih zavezancev ter davčnih organov.

Prispevki za s.p. za 2024

Zakon o dohodnini (ZDoh-2)

Zakon o dohodnini ureja obdavčitev dohodkov fizičnih oseb, vključno z dohodki iz dejavnosti. Opredeljuje tudi dohodninske olajšave, davčne osnove in davčne stopnje.

Interni akti podjetja

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

Zakon o delovnih razmerjih ureja pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev. Določa pogoje za sklenitev, trajanje in prenehanje delovnih razmerij. Vsebuje tudi določbe o delovnem času, plačah, dopustih in drugih delovnih pogojih.

Pogodba o zaposlitvi

Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV)

Zakon o prispevkih za socialno varnost ureja obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih morajo plačevati delodajalci in samozaposleni. Opredeljuje tudi prispevke za pokojninsko, zdravstveno in invalidsko zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti.

Prispevki za popoldanski s.p. za 2024

Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS)

Zakon o gospodarskih javnih službah ureja izvajanje gospodarskih javnih služb, ki so pomembne za zagotavljanje osnovnih potreb prebivalstva. Hkrati opredeljuje tudi pogoje za izvajanje teh služb in nadzor nad njimi.

Regres 2024

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Zakon o varstvu osebnih podatkov določa pravila glede zbiranja, obdelave in shranjevanja osebnih podatkov. Ureja pravice posameznikov glede varstva njihovih osebnih podatkov in obveznosti upravljavcev podatkov.

Poslovanje z žigom

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ureja ukrepe za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Hkrati opredeljuje tudi obveznosti podjetij glede identifikacije strank, poročanja sumljivih transakcij in vodenja evidenc.

Razlika med sp in doo

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ureja postopke zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja podjetij. Določa tudi pravila za finančno poslovanje podjetij, ki se soočajo s finančnimi težavami.

Poznavanje in upoštevanje zakonov za podjetnike v Sloveniji je ključnega pomena za uspešno in zakonito poslovanje podjetja. Podjetniki lahko za podrobnejše informacije in specifične pravne nasvete kontaktirajo naše pravne strokovnjake ali podjetniške svetovalce. Za termin plačljivega svetovanja nas lahko pokličite na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si.

Prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja