Go to Top

Strošek – davčno priznan ali nepriznan po FURS-ovih pravilih

Strošek poslovanja ni vedno tudi davčno priznan

Strošek praviloma nastane pri poslovanju podjetja (ali podjetnika) kot posledica opravljanja dejavnosti ali že zaradi samega obstoja. Davčna pravila o priznavanju stroškov kot odhodkov za znižanje davčne osnove so ostrejša od definicije po slovenskih računovodskih standardih (SRS2016). To pomeni, da morda nek strošek ne bo znižal obdavčitve. V primeru nejasnosti glede stroškov se lahko vedno obrnete na naše davčne svetovalce. Pokličite nas na telefonsko številko 01/6001-530.

Informativni izračun plače

Nepotrebni strošek

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) določa v 29. členu definicijo nepotrebnih odhodkov, ki so hkrati tudi davčno nepriznani:

 • niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso posledica opravljanja dejavnosti;
 • imajo značaj privatnosti;
 • niso skladni z običajno poslovno prakso.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?računovodsko svetovanje

Želite sami voditi enostavno knjigovodstvo? Lahko se udeležite našega izobraževanja!

Pri ugotavljanju odhodkov, ki niso skladni z običajno poslovno prakso se upošteva preteklo poslovanje zavezanca, izkušnje drugih, ki opravljajo isto dejavnost in primerjavo z drugimi dejavnostmi ter druga dejstva in okoliščine. Sem se ne všteva strošek, ki je morda nastal zaradi izrednih razmer (npr. naravne nesreče), ampak sicer ni skladen z običajno poslovno prakso.

Prijavite se na brezplačen webinar Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja!

Davčno nepriznan strošek

Ista zakonodaja predpisuje v svojem 30. členu seznam ostalih odhodkov, ki tudi niso davčno priznani. Torej bi lahko rekli, da od njih podjetja in podjetniki, plačujejo davek. To so:

 • dohodki podobni dividendam (tudi prikrito izplačilo dobička; npr. višje obresti pri posojilih med povezanimi osebami);
 • odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let (davčna olajšava za kritje davčne izgube, do višine 50% tekoče davčne osnove);
 • stroški, ki se nanašajo na privatno življenje, primeroma za zabavo, oddih, šport in rekreacijo, vključno s pripadajočim davkom na dodano vrednost;
 • stroški prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev;
 • kazni, ki jih izreče pristojni organ;
 • davki, ki jih je plačal družbenik kot fizična oseba;
 • davek na dodano vrednost, ki ga zavezanec v skladu z ZDDV-1, ni uveljavil kot odbitek vstopnega davka, čeprav je imel to pravico;
 • obresti:
  • od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev;
  • od posojil, prejetih od fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo sedež oziroma kraj dejanskega delovanja poslovodstva ali prebivališče v državah (ne EU), v katerih je stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5% (seznam);
 • donacije (davčna olajšava, omejena na 0,3% oziroma 0,5% od obdavčljivih prihodkov);
 • podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi, dane fizičnim ali pravnim osebam.

Informativni izračun za normirance

Druge omejitve za davčno priznan strošek

Poleg prej predstavljenih omejitev so dodatno le delno priznani odhodki, ki nastanejo pri poslovanju:

 • stroški reprezentance (priznano le 50% vrednosti), kamor se vštevajo stroški za pogostitev, zabavo in darila v povezavi s poslovnimi partnerji podjetja/podjetnika;
 • stroški nadzornega sveta;
 • amortizacija; metoda enakomernega časovnega amortiziranja in določene najvišje letne amortizacijske stopnje:
  • gradbene objekte, vključno z naložbenimi nepremičninami, 3%;
  • dele gradbenih objektov, vključno z deli naložbenih nepremičnin, 6%;
  • opremo, vozila in mehanizacijo 20%;
  • dele opreme in opremo za raziskovalne dejavnosti 33,3%;
  • računalniško, strojno in programsko, opremo 50%;
  • večletne nasade 10%;
  • osnovno čredo 20%;
  • druga vlaganja 10%.

Potrebujete računovodsko svetovanje? Mi smo tu za vas!

Podjetja in podjetniki morajo, upoštevajoč davčne omejitve pri priznavanju odhodkov, sproti spremljati obdavčitev dobička. Večinoma (če ne praviloma) je davčna osnova višja kot dosežen poslovni dobiček iz poslovanja. Seveda to ne drži, kadar gre za večja podjetja ali podjetja z večjimi investicijami v raziskave in razvoj ali osnovna sredstva. Te imajo temu primerno tudi veliko davčnih olajšav s katerimi se davčna osnova občutno znižuje. Kljub majski napovedi o spremembah, do tega trenutka še nismo dočakali spremembe na področju novih davčnih olajšav, ki jih sicer vodilni obljubljajo v letu 2022.

Želim se prijaviti na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja