Go to Top

Kdo lahko vidi vaše osebne podatke?

Katere osebne podatke hrani in evidentira Centralni register prebivalstva (CRP) ter kateri organi jih lahko pridobijo po uradni dolžnosti? Ali veste, da banka zakonske podlage za pridobivanje podatkov nima? Pa veste, kdaj lahko do lastnih podatkov pridete vi sami?

izobraževanje

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Osebno izkaznico vašega podjetja predstavlja poslovni načrt! Ga znate pripraviti?

Več informacij

CRP osrednja zbirka podatkov o državljanih RS in tujcih, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje pri nas ali določene pravice ali obveznosti na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, davkov, iz humanitarnih razlogov ali na drugem področju. Upravljavec CRP je Ministrstvo za notranje zadeve.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Katere podatke zajema Centralni register prebivalcev:

 • osebne podatkeenotna matična številka občana (EMŠO)
 • kraj rojstva
 • ime in priimek
 • državljanstvo
 • prebivališče in vrsta prebivališča
 • zakonski stan
 • šolska izobrazba
 • volilna pravica
 • EMŠO matere

Potrebujete pravne storitve izkušenih strokovnjakov? Rezervirajte si svoj termin na 01 600 1530 ali na data@data.si!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

 • EMŠO očeta
 • EMŠO zakonca
 • EMŠO otrok
 • identifikatorji za povezovanje z administrativnimi zbirkami podatkov v upravljanju javnega sektorja iz 9. člena ZCRP (npr. davčna številka)
 • datumi in podatki o dogodkih, spremembah ali popravkih.

Kdaj lahko upnik pridobi iz CRP osebne podatke dolžnika? Upnik iz naslova upniško – dolžniškega razmerja nima pravne podlage, da bi iz CRP pridobil osebne podatke dolžnika. Dokler dolg ne zapade v plačilo, ni pogojev za sodno uveljavljanje upnikovih zahtevkov.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Kdaj se lahko osebne podatke iz CRP pridobi za potrebe pravdnega postopka?

Posameznik je na podlagi sodišča upravičen do podatkov iz CRP, ni pa do njih upravičen brez zahteve sodišča, četudi zatrjuje, da jih potrebuje za sodni postopek. Izjema so podatki o osebnem imenu in naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, ki jih lahko posameznik pridobi iz razloga, da bo v tožbi lahko navedel pravilno osebno ime točen naslov posameznika, zoper katerega na sodišču uveljavlja svoje pravice.

Kdaj lahko osebne podatke iz CRP pridobi odvetnik?

Odvetniki lahko brez privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo, in brezplačno ter ne glede na določbe drugih zakonov, zahtevajo podatke, ki jih potrebujejo pri opravljanju odvetniškega poklica v posamični zadevi. Odvetnik pa nima te pravice, če gre za osebne podatke, ki so na podlagi posebnih zakonskih določb dostopni le pooblaščenim organom.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Katere podatke in kdaj jih lahko pridobi detektiv?

Detektiv samostojno, brez pisnega pooblastila naročnika, ne more delovati. Fotokopija pisnega pooblastila mora biti priložena zahtevi za posredovanje podatkov, upravljavec zbirke podatkov pa je dolžan detektivu posredovati osebne podatke, do katerih je detektiv upravičen v 15 dneh od prejema detektivove zahteve. Detektiv lahko na podlagi pisnega pooblastila stranke iz evidence registriranih vozil zahteva registrsko označbo, podatke o lastnikih in podatke o vozilu; iz registra stalnega prebivalstva in centralnega registra prebivalstva lahko pridobi podatke o osebnem imenu, datumu rojstva, enotni matični številki občana, državljanstvu, času in kraju stalnega in začasnega prebivališča; iz evidence zavarovancev pa si lahko pridobi podatke o zaposlitvi, delodajalcu, delovnem mestu in prejšnjih zaposlitvah; ter iz slovenskega ladijskega registra in registra zrakoplovov podatke o plovilih in lastnikih.

Potrebujete pravno svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Kdaj lahko osebne podatke iz CRP pridobi upravnik večstanovanjske stavbe?

Upravnik večstanovanjske stavbe je že po zakonu opredeljen kot zakoniti zastopnik etažnih lastnikov in deluje v njihovem imenu in za njihov račun v okviru pooblastil, ki mu jih daje zakon (pooblaščen je za obdelavo osebnih podatkov, ki jih je dolžan zbirati, voditi in posredovati pristojnim organom ipd.).

Prijava na brezplačno izobraževanje

Kdaj lahko osebne podatke iz CRP pridobi stečajni upravitelj?

Stečajni upravitelj je upravičen od bank, borznoposredniških družb, klirinško depotne družbe, sodišč, davčne uprave in drugih upravljavcev zbirk osebnih podatkov (torej tudi iz CRP) pridobivati osebne podatke, vključene v zbirkah osebnih podatkov, ki jih upravljajo, pomembne za ugotovitev pravnega položaja in premoženja stečajnega dolžnika, premoženja njegovega zakonca ali osebe, s katero živi v istospolni partnerski skupnosti po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske skupnosti, ter poslov, ki bi lahko imeli značilnosti izpodbojnih pravnih ravnanj.

Katere osebne podatke hrani in evidentira Centralni register prebivalstva (CRP) ter kateri organi jih lahko pridobijo po uradni dolžnosti?

Klikni in deli

Zavarovalnica lahko na podlagi zakona pridobi za namene obdelave podatkov pridobi podatke o osebnem imenu, spolu, datumu in kraju rojstva, stalnem in začasnem prebivališču, davčni številki in državljanstvu v škodnem dogodku udeleženih oseb, prič in upravičencev do odškodnine oziroma zavarovalnine, vrsti, kraju, času ter opisu zavarovalnega primera, opisu materialne in nematerialne škode, nastale v zavarovalnem primeru in podatke o kaznivih dejanjih in prekrških.

Banke zakonske podlage za pridobivanje podatkov iz CRP nimajo. V kolikor pa banka v zvezi z izvajanjem svojih storitev izkaže pravni interes za uveljavljanje pravic pred osebami javnega sektorja, pa te podatke vseeno lahko pridobi.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Občina lahko na podlagi zakona obdeluje osebne podatke občanov, ki jih potrebuje za opravljanje nalog, ki jih ima v okviru svojih z zakonom določenih pristojnosti. To velja tudi za podatke iz CRP. Teh podatkov pa ne sme naprej obdelovati za druge namene ali iz njih ustvarjati novih zbirk osebnih podatkov za druge namene.

Kdaj lahko pridobite lastne podatke iz CRP?

Posameznik ima pravico kadarkoli zahtevati, da se mu omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj ter njihovo prepisovanje ali kopiranje. Posameznik lahko s pridobljenim prepisom oziroma fotokopijo stori karkoli, jo po lastni volji posreduje komurkoli ali jo celo javno objavi.

Vir: Informacijski pooblaščenec

Prijava na brezplačno izobraževanje

Komentarjev (2)

 • marjan kovačič 18. Septembra 2018 - 11:57 Odgovori

  Ali lahko občinski inšpektorat, potem ko je našel na tleh račun iz Spara z številko SparPlus kartice, zahteva od trgovine Spar osebne podatke za to kartico?
  Hvala za vaš odgovor in lj, Marjan Kovačič, Šentjernej.

  • Data, d.o.o. 20. Septembra 2018 - 8:23 Odgovori

   Spoštovani, hvala za zanimivo vprašanje. Predlagamo, da ga naslovite na Informacijskega pooblaščenca. Srečno in lep pozdrav, Data, d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja