Go to Top

Gradbena pogodba in njene bistvene sestavine – od A do Ž

Gradbena pogodba in njene bistvene sestavine

Gradbena pogodba je v osnovi vrsta podjemne pogodbe. Obligacijski zakonik (OZ) jo opredeljuje kot pogodbo s katero se izvajalec zavezuje, da bo v dogovorjenem roku, po načrtu zgradil določeno gradbo ali pa da bo na zemljišču opravil druga gradbena dela, naročnik pa mu bo za to plačal. Pogodbena svoboda dopušča, da stranki v gradbeno pogodbo vključita marsikaj, ne smeta pa pozabiti na bistvene sestavine gradbene pogodbe. Gradbena pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, ni pa pisna pogodba pogoj za veljavnost dogovorjenega pravnega posla.

Informativni izračun plače

Gradbena pogodba in opredelitev gradbenih del

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Gradbena pogodba mora obvezno vsebovati vrsto in obseg del, ki ju bo izvajalec izvedel za naročnika. Vrsta del se lahko konkretizira v sami gradbi – na primer če je predmet gradbene pogodbe izgradnja hiše, se gradba konkretizira s priloženim načrtom hiše, na podlagi katerega se pripravi popis del, ki je tudi osnova za določitev cene. Obema strankama mora biti znano tudi zemljišče, kjer se bodo dela izvajala. Gradbena pogodba pa povečini vsebuje tudi informacije o izdanem gradbenem dovoljenju, ki je podlaga, da se dela na zemljišču lahko legalno izvajajo.

 PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Gradbena pogodba in opredelitev cene za storitev

Ob sklenitvi pogodbe mora biti cena za gradbena dela določena ali pa vsaj določljiva. Gradbena pogodba pozna tri klavzule glede oblikovanja cene:

 • cena na enoto mere (cena na podlagi količin iz popisa del)
 • skupaj dogovorjena cena (dejansko izvedene količine nimajo vpliva na spremembo cene)
 • cena na ključ (cena za vsa dogovorjena in tudi nepredvidena dela)

Podrobneje cenovne klavzule opredeljujejo Posebne gradbene uzance. Od izbire cenovne klavzule je tudi odvisno, katera dela so zajeta v pogodbeno ceno, katera dela pa mora naročnik posebej plačati.

Poleg same cene se v pogodbi opredli tudi dinamika plačevanja – najpogostejša je na podlagi potrjenih mesečnih situacij.

podjetniško svetovanje

Gradbena pogodba in rok za dokončanje del

Enako kot cena, mora biti tudi rok za dokončanje gradbenih del določen ali pa vsaj določljiv. Ker je gradnja obsežen pojem in zajema raznovrstna dela, se kot priloga za osnovo  določanja časovnih rokov uporablja terminski plan. Časovni roki so pomembni predvsem zaradi zaračunavanja pogodbenih kazni, odgovornosti za škodo, unovčevanja finančnih zavarovanj in nenazadnje tudi možnosti odstopa od pogodbe.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Gradbena pogodba – kaj je še smiselno vključiti?

 • kdo opravlja nadzor nad gradnjo oz. gradbenimi deli
 • primopredaja del – kaj vse zajema
 • pogodbena kazen za zamudo
 • finančno zavarovanje za dobro izvedbo del
 • finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi
 • zavarovanje gradbišča
 • pogoji za podaljšanje roka za izvedbo del
 • vključitev podizvajalcev za opravo gradbenih del

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja