Go to Top

Državno poroštvo za kredite – kje se zatika?

Državno poroštvo za kredite odobrene v zadnjih mesecih je eden izmed ukrepov, s katerimi skuša država pomagati slovenskemu gospodarstvu. Vlada je sprejela uredbi o izvajanju ukrepa poroštva po zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije koronavirusa in po zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

NOVO: BREZPLAČNI WEBINARJI

Ste se v času epidemije znašli v likvidnostnih težavah? Vam je banka v času epidemije že odobrila kredit? Potrebujete likvidnostni kredit, pa zanj še niste zaprosili pri svoji banki? Podjetniški sklad in SID banka razpisujeta ugodne likvidnostne kredite. Pišite nam na data@data.si, če bi se želeli prijaviti na javni razpis in potrebujete pomoč pri pripravi dokumentacije!

Informativni izračun plače

Kaj za državno poroštvo določata sprejeti uredbi?

Potrebujete pomoč pri pripravi dokumentacije za kandidiranje na javnem razpisu? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

S sprejetima uredbama se podrobneje določajo pravila, ki bodo veljala za državno poroštvo, glede:

 • unovčevanja in izterjave poroštva,
 • rokov,
 • vrste in vsebine potrebne dokumentacije,
 • obveznosti poročanja,
 • obsega in načina izvajanja pooblastila SID banki ter
 • nadomestil za njegovo izvajanje.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Se ukrep v praksi sploh že izvaja?

Glede na odzive Združenja bank Slovenije (ZBS), je pogoj za pričetek izvajanju ukrepov v praksi sprejem uredb in pridobitev odgovorov na tehnično izvedbena vprašanja, ki so bila posredovana Ministrstvu za finance in Banki Slovenije. Iz pojasnil ZBS namreč izhaja, da ta paket predpisov ni natančno izvedbeno opredeljen in odpira nekaj neznank, ki morajo biti v okviru kreditnega procesa predhodno razrešene. Nejasnosti se nanašajo predvsem na postopek odobritve kreditov,  računovodenje in poročanje v skladu z veljavno bančno regulativo, zagotavljanje pravne varnosti v primeru, da pride do unovčitve poroštva.

Banke trenutno izvajajo odloge plačil, ukrep državno poroštvo pa se v praksi še ne izvaja. Razlog temu so še vedno nerešena vprašanja in dileme, ki smo jih izpostavili v prejšnjem odstavku, ter nevzpostavljena informacijska podpora. Ustrezna informacijska podpora za ukrep državno poroštvo je nujno potrebna za zagotavljanje informacij o razpoložljivosti poroštvene kvote in spoštovanja z zakonom določenih nominalnih limitov.

Na ZBS pojasnjujejo, da se pričakuje, da bo bodo vse nejasnosti, ki zadevajo državno poroštvo razrešene kmalu in se bo ukrep začel izvajati v praksi.

Vir: ZBS

ZNESEK REGRESA 2020

Kaj določa ukrep: državno poroštvo

Državno poroštvo Slovenije je namenjeno bankam ali hranilnicam, ki imajo sedež v Sloveniji, ali podružnicam bank države članice, ki imajo sedež v Sloveniji, in ki v skladu z zakonom o bančništvu lahko opravljajo bančne storitve na območju Slovenije, za zadolževanje kreditojemalcev.

MINIMALNI in MAKSIMALNI ZNESEK ZA MALICO

Kakšne pogoje morajo izpolnjevati sklenjene kreditne pogodbe za državno poroštvo?

Državno poroštvo je namenjeno kreditne pogodbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • sklenjene v obdobju med 12.03.2020 in 31.12.2020;
 • ročnost kredita ne presega 5 let;
 • kredit je namenjen izključno financiranju osnovne dejavnosti kreditojemalca, in sicer financiranju novih ali dokončanju že začetih naložb, financiranju obratnega kapitala ali financiranju poplačila obveznosti iz kreditnih pogodb, ki so bile sklenjene v obdobju po 12.03.2020 do uveljavitve tega zakona in izpolnjujejo pogoje po tem zakonu;
 • kredit ni namenjen financiranju povezanih družb ali družb s sedežem v tujini.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Je višina kredita, za katerega se odobri državno poroštvo, navzgor omejena?

Višina kredita, za katerega se odobri državno poroštvo je navzgor omejena, in sicer znaša najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice kredita posameznega kreditojemalca do 10 % prihodkov od prodaje v letu 2019, in ne sme presegati višine zneska stroškov dela za leto 2019.

Pravica do regresa in čakanje na delo

Spomnimo, kdo lahko za državno poroštvo zaproša?

Kreditojemalec lahko zaproša za državno poroštvo:

 • če se 31.12.2019 ni štel za podjetje v težavah po pogojih, kot so opredeljeni v 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU;
 • če se po 31.12.2019 kreditojemalec z likvidnostnimi težavami sooča zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami COVID-19 na območju Slovenije;
 • če se na dan 12.03.2020 ne šteje za neplačnika skladno z določbami Uredbe št. 575/2013/EU, pri čemer kreditojemalec na dan 12.03.2020 nima pomembnih zamud pri poravnavanju obveznosti do banke, kot so opredeljene v smernicah Evropskega bančnega organa;
 • ne posluje in ni registriran v državi iz Seznama EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, in nima lastnika iz takšne države;
 • ima na dan vložitve vloge poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev, ali da je na dan vložitve vloge za kredit v situaciji, ko mu je v skladu z določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oz. omogočeno obročno odplačilo le-teh, in
 • če je vključen v sistem obveznega večstranskega pobota po zakonu, ki ureja ukrepe za odpravo plačilne nediscipline.

BRUTO NETO PLAČA

Višina poroštva za posamezen kredit znaša:

 •  70 % glavnice kredita, ki je bil dan podjetju, ki se skladno z Uredbo 651/2014/EU uvršča med velika podjetja;
 •  80 % glavnice kredita, ki je bil dan podjetju, ki se skladno z Uredbo 651/2014/EU uvršča med mikro, majhna ali srednja podjetja.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja