Go to Top

Procesne izboljšave 2019 – 2020

Javna agencija SPIRIT objavlja javni razpis Procesne izboljšave v letih 2019 ter 2020, katerega predmet je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci s ciljem, da uvedene procesne izboljšave pripomorejo k izboljšanju poslovnih procesov v podjetjih. Potrebujete nasvet? Pišite nam na razpisi@data.si ali pokličite na 01 600 15 46.

Informativni izračun plače

Predmet in namen razpisa

Namen javnega razpisa je, da podjetja procesne izboljšave izkoristijo za izboljšanje konkurenčnosti ter s tem  pospešijo svoj prehod v (S)Industrijo 4.0. Cilj javnega razpisa je prispevati h kazalniku »Povečanje dodane vrednosti MSP«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »dodana vrednost na zaposlenega v MSP«, merjen na dan 31.12.2021.

Pravni nasvet

Upravičene svetovalne storitve za procesne izboljšave

Upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev obsegajo svetovalne storitve, ki obsegajo procesne izboljšave poslovnih procesov.

Omejitve glede svetovalnih storitev:

 1. Svetovalne storitve za namen tega javnega razpisa niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje.
 2. Delo zunanjih izvajalcev oziroma svetovalcev, če je opredeljeno kot pavšalno plačilo v odstotku celotnih stroškov operacije oz. posamezne dejavnosti.
 3. Delo zaposlenih (pri upravičencu) v vlogi svetovalcev na podlagi podjemnih in avtorskih pogodb.

Nepovratna sredstva za procesne izboljšave

Javni razpis »Procesne izboljšave« omogoča sofinanciranje do vključno 50 % upravičenih stroškov. Za uvajanje procesne izboljšave torej lahko pridobite nepovratna sredstva v višini od 10.000,00 EUR do 20.000,00 EUR.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Za uspešno kandidiranje na javnem razpisu mora prijavitelj izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. prijavitelj je mikro, malo ali srednje veliko podjetje;
 2. podjetje oz. poslovna enota/podružnica prijavitelja mora biti ustanovljena najkasneje do 31.12.2017;
 3. prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva, izvajalskih institucij in iz naslova obveznih dajatev;
 4. prijavitelj je oddal vlogo na predmetni javni razpis pred začetkom izvajanja operacije;
 5. prijavitelj v primeru uspešne kandidature ne sme kršiti pravila kumulacije pomoči;
 6. v primeru uspešne kandidature na predmetni javni razpis upravičenec v času trajanja pogodbe o sofinanciranju ne sme nastopati v vlogi zunanjega izvajalca drugim prijaviteljem na javni razpis;
 7. prijavitelj in zunanji izvajalec, ki ga prijavitelj navaja v vlogi na javni razpis, ne smeta biti medsebojno povezani družbi;
 8. prijavitelj lahko na javni razpis »Procesne izboljšave« kandidira samo z eno vlogo;
 9. prijavitelj mora imeti pred oddajo vloge popisane obstoječe poslovne procese podjetja;

Maksimalno število točk po javnem razpisu »Procesne izboljšave« je 100. Za sofinanciranje bodo izbrane vloge tistih prijaviteljev, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja dosegle prag najmanj 60 točk in v vlogah navedeni zunanji izvajalec oz. svetovalec/i, ki ne presegajo dovoljene kvote svetovanj. Kriteriji, ki omogočajo maksimiranje števila točk so:

 • število oseb, ki sodelujejo pri izvajanju operacije,
 • razlika v številu zaposlenih pri prijavitelju med 31.12.2018 in do dneva pred objavo javnega razpisa,
 • bonitetna ocena (statična in dinamična) ter
 • širši družbeni vplivi uvedene procesne izboljšave.

Rok za oddajo vlog je 24.10.2019.

Povečajte si torej možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev s tem, da pravočasno pristopite k pripravi potrebne dokumentacije. Rezervirajte si termin za svetovanje glede izpolnjevanja pogojev določenih v javnem razpisu »Procesne izboljšave« in pripravo dokumentacije na razpisi@data.si ali pokličite na 01 600 15 46.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja