Go to Top

Zakon o delovnih razmerjih: Delodajalci zaradi kršitev plačali za pet milijonov evrov glob

Glede na Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je v delovnem razmerju vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti.

V letu 2014 so inšpektorji na področju delovnih razmerij, varnost in zdravja pri delu ter socialnega varstva opravili 17.392 inšpekcijskih pregledov, ugotovili 29.685 različnih kršitev, izdali 12.433 različnih ukrepov in izrekli za okvirno 5 milijonov evrov glob.

Zakon o delovnih razmerjih

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), podzakonskih aktov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, ki urejajo delovna razmerja, opravlja inšpektorat za delo v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijsko nadzorstvo.

Nadzor delovnih razmerij

Zakon o delovnih razmerjih: Delodajalci zaradi  kršitev plačali za pet milijonov evrov globInšpektorji za delo s področja delovnih razmerij opravljajo inšpekcijsko nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju ter stavke, tako v zasebnem kot tudi v javnem sektorju, če s predpisi ni drugače določeno.

Na svojem delovnem področju delujejo tudi kot posredniki v sporu med delavcem in delodajalcem. Gre za neformalen postopek, v katerem inšpektor kot nevtralna tretja oseba s svojim delovanjem strankama pomaga doseči sporazum, ki spor razrešuje.

Znižanje plače delavcem: Sodna praksa razkriva pravne napake delodajalcev

Inšpektorji na področju nadzora delovnih razmerij so že šesto leto zapored ugotovili največji delež kršitev (3542) na področju plačila za delo in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.

Bistven porast kršitev v primerjavi z letom 2013 pa je inšpektorat v letu 2014 na področju delovnih razmerij zaznal glede pogodb o zaposlitvi, ki so se tako z 2213 primeri kršitev uvrstile na drugo mesto najpogosteje ugotovljenih kršitev. Med najpogostejšimi kršitvami na področju delovnih razmerij so še nepravilnosti glede evidenc na področju dela in socialne varnosti (1796) ter kršitve glede zaposlovanja na črno (795 kršitev).

Delo na črno: Inšpektorji opravili skoraj 5000 nadzorov

Nadzor varnosti in zdravja pri delu

Inšpektorji že vrsto let ugotavljajo največ (okrog 40 odstotkov) vseh kršitev glede ocenjevanja tveganj in izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, glede usposabljanj delavcev za varno opravljanje dela ter glede zagotavljanje zdravstvenega varstva delavcev.

Inšpektorji s področja varnosti in zdravja pri delu so v letu 2014 raziskali tudi 100 nezgod pri delu – praviloma raziščejo vse nezgode, ki so se zgodile pri delu in so se v njih delavci smrtno ali težje poškodovali, pa tudi posamezne lažje poškodbe – sicer pa so delodajalci skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu inšpektoratu prijavili 9333 nezgod (8866 lažjih in 429 težjih), od tega 23 smrtnih nezgod, 15 nezgod je bilo kolektivnih (poškodovani dva ali več delavcev hkrati).

Inšpektorat kot zaskrbljujočo ocenjuje ugotovitev, da se v zadnjih letih stalno povečuje število umrlih delavcev, predvsem poklicnih šoferjev tovornih vozil, zaradi prometnih nesreč. Vzrok za to je nedvomno njihova prekomerna utrujenost, kar verjetno sovpada tudi z ugotovitvami s področja nadzora delovnih razmerij, kjer v letu 2014 po zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev inšpektorat tudi ugotavlja bistven porast kršitev – v letu 2014 so inšpektorji ugotovili 149 kršitev, v 2013 pa 79 kršitev).

Varstvo in zdravje pri delu

Nadzor socialnih zadev

Inšpektorji za socialne zadeve so v letu 2014 zaključili z obravnavo 151 pobud za izredne nadzore in opravili 65 inšpekcijskih nadzorov. Socialnovarstvena dejavnost v večjem deležu izvaja strokovno in zakonito, saj so se očitki iz skoraj 85 % proučenih pobud za nadzor izkazali za neutemeljene.

V letu 2015 bodo inšpektorji dali poudarek spoštovanju določb glede delovnega časa, zagotavljanju počitkov in odmorov delavcem, posledično pa tudi vodenju evidenc s področja dela in socialne varnosti, predvsem evidence o izrabi delovnega časa (število ur, ki jih opravijo delavci, število nadur,…).  Vse pogostejše  so tudi prekarne oblike dela, zato bo inšpektorat tudi v letu 2015 posebno pozornost namenil nadzoru spoštovanja prepovedi sklepanja pogodb civilnega prava.

Kdaj je delavec dolžan opravljati nadurno delo?

Za vsa strokovna vprašanja s področja prava in kadrovska vprašanja so vam na voljo naši svetovalci. Pokličite 01 600 1530 ali pišite na data@data.si in si rezervirajte termin svetovanja!

Pošljite povpraševanje

Pripravila: Anja Grahek


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja