Go to Top

Metode amortizacije in njen vpliv na obdavčitev

Metode amortizacije izbira družba sama

Metode amortizacije so pri davčni obravnavi pomembna odločitev družbe, saj vpliva na višino davčne osnove in posledično na davek od dobička. Enaka pravila veljajo tudi za samostojne podjetnike, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov. V primeru dodatnih vprašanj glede amortizacije se lahko obrnete na naše davčne ali računovodske svetovalce, ki nudijo plačljiva svetovanja. Pokličete lahko na 01/6001-530 ali nam pišete na elektronski naslov data@data.si.

Informativno si lahko izračunate vašo plačo!

Metode amortizacije – kaj amortizacija sploh je?

Amortizacija predstavlja strošek v posameznem obračunskem obdobju. Znesek izračunamo iz nabavne vrednosti sredstva in določenega odstotka glede na pričakovano dobo koristnosti ali dobo gospodarne rabe sredstva. To je čas, v katerem sredstvo lahko deluje in čas uporabe ter čas ko se pridobiva gospodarske koristi iz njega (prihodki). Amortiziramo opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena osnovna sredstva (razen dobrega imena) in naložbene nepremičnine. Izračunan znesek povzroči znižanje poslovnega izida tekočega poslovnega leta. Ob začetku amortiziranja se določi metoda amortiziranja in letne amortizacijske stopnje. Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca, ko je razpoložljivo za uporabo. Med letom se obračunavajo začasni stroški amortizacije, končni obračun pa se izdela ob sestavi računovodskih izkazov za zunanje poročanje.

Želite ustanoviti podjetje? Potem ste na pravem mestu!

Metode amortizacije po SRS2016 (Slovenski računovodski standardi)

Podjetje ali podjetnik se lahko na podlagi ocenjenega vzorca pojavljanja gospodarskih koristi posameznega sredstva odloča med spodnjimi metodami:

– metoda enakomernega časovnega amortiziranja;

– metoda padajočega amortiziranja (amortizacija je vsako leto manjša, ker se manjša osnova od katere se izračunava strošek);

– metoda proizvedenih enot (funkcionalno amortiziranje-izračuni temeljijo na pričakovani uporabi ali učinki sredstva).

Mikro in majhna podjetja ter podjetniki se običajno odločajo za uporabo metode amortizacije z enakomernim časovnim amortiziranjem, ker vzorca ni mogoče zanesljivo ugotoviti.

Ne pozabite na zaključno bilanco za leto 2021! Udeležite se našega seminarja!

računovodsko svetovanje

Veste, kako se izpolnijo potni nalogi? Če ne, se udeležite izobraževanja Potni nalogi!

Najpogostejša uporaba metode amortizacije

Metoda enakomernega časovnega amortiziranja je kot rečeno najpogostejša. Gre za obračunavanja amortizacije glede na dobo koristnosti. Koristnost je odvisna od:

  • pričakovanega fizičnega izrabljanja,
  • pričakovanega tehničnega staranja,
  • pričakovanega gospodarskega staranja,
  • pričakovanih zakonskih, najemnih in drugih omejitev uporabe.

Upošteva se tista doba koristnosti, ki je najkrajša glede na posamezen dejavnik. Navedena metoda je prav tako edina davčno priznana. To pomeni, da v kolikor podjetja ali podjetniki uporabljajo druge metode amortizacije za poslovne namene, pri pripravi letnega davčnega obračuna obračunajo amortizacijo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Razlika med »poslovnim« in »davčnim« obračunom amortizacije vpliva na davčno osnovo, saj jo lahko zvišuje ali znižuje.

Pri nas lahko ustanovite tudi d.o.o.!

Metode amortizacije – najvišja davčno priznana amortizacija

Skladno z določili Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) so predpisane tudi najvišje stopnje amortizacije. Podjetja in podjetniki, ki se odločijo za drugačne (višje ali nižje), morajo pred pripravo letnega davčnega poročila pripraviti še izračun stroška upoštevajoč te:

vrsta investicije letna stopnja amortizacije doba koristnosti
gradbene objekte, vključno z naložbenimi nepremičninami 3% 33,3
dele gradbenih objektov, vključno z deli naložbenih nepremičnin 6% 16,7
opremo, vozila in mehanizacijo 20% 5
dele opreme in opremo za raziskovalne dejavnosti 33,30% 3
računalniško, strojno in programsko, opremo 50% 2
večletne nasade 10% 10
osnovno čredo 20% 5
druga vlaganja 10% 10

Razlika med poslovnim in davčno priznanim stroškom vpliva na davčno osnovo in davek v poslovnem letu.

PRIJAVITE SE NA WEBINAR – KAKO ZASLUŽITI S HOBIJEM?

Primer izračuna stroška preko davčno priznane metode amortizacije (zneski v evrih)

poslovna amortizacija izračunana najvišja davčno priznana amortizacija davčno priznan strošek razlika
1 leto 10.000 20.000 10.000 0
2 leto 17.000 20.000 17.000 0
3 leto 31.000 20.000 20.000 -11.000
4 leto 25.000 20.000 20.000 -5.000
5 leto 10.000 20.000 10.000 0
6 leto 7.000 0 23.000 16.000
Skupaj 100.000 100.000 100.000 0

V primeru je predstavljena situacija investicije v višini 100.000 evrov, kar predstavlja letni strošek (davčno priznan) 20.000 evrov (upoštevajoč stopnjo 20% in enakomerno časovno amortiziranje). Organizacija za poslovne namene uporablja metodo proizvedenih enot, zato prihaja do razlik v posameznem letu med najvišjo davčno dovoljeno amortizacijo in poslovno. Predstavljene razlike vplivajo na popravek davčne osnove v posameznem letu.

Informativni izračun za normirance

Metode amortizacije – osnovna sredstva kot material

Podjetja in podjetniki imajo možnost, da določena sredstva, katerih posamična vrednost ne presega 500 evrov, razporedijo med stroške materiala in jih ne obravnavajo kot dolgoročna sredstva. Posledično se tako poslovni izid kot davčna osnova nižata le v letu nabave in se ne porazdelijo na več let. Največkrat gre za drobni inventar, pisarniško drobno opremo, manjša orodja ipd.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja