Go to Top

Amortizacija sredstev vpliva na poslovni izid podjetja

Amortizacija sredstev niža dobiček ali povečuje izgubo

Amortizacija sredstev predstavlja strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti na poslovne učinke. Z drugimi besedami izračunana amortizacija sredstev povzroča stroške in niža dobiček ali viša izgubo. Amortizacija sredstev torej neposredno vpliva na poslovni izid podjetja.

Informativni izračun plače

Slovenski računovodski standard 1 in 2 (2016) se uporabljata pri knjigovodskem evidentiranju in vodenju opredmetenih osnovnih sredstev in pri neopredmetenih sredstvih.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Na kratko o opredelitvi sredstev

Med opredmetena osnovna sredstva uvrščamo tisto sredstvo, ki je v lasti ali finančnem najemu ter se uporablja pri ustvarjanju proizvodov, opravljanju storitev, dajanju v najem ali za pisarniške namene in se bo po pričakovanjih uporabljalo več kot eno obračunsko obdobje (1 leto). Najpogostejša opredmetena osnovna sredstva so: zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, vozila, pohištvo, stroji, biološka sredstva idr.

Druga skupina sredstev so neopredmetena. Ta praviloma ne obstajajo v fizični obliki. Mednje uvrščamo predvsem: premoženjske pravice, patente, licence, odložene stroške razvijanja in dobro ime.

Želite registrirati s.p.?

Amortizacija sredstev – vrednotenje po modelu nabavne vrednosti

Mikro in majhna podjetja in podjetniki praviloma izberejo vrednotenje po modelu nabavne vrednosti. To pomeni, da izračunajo nabavno vrednost iz nakupne cene, uvoznih in drugih nevračljivih dajatev ter tudi stroškov – npr. prevoz, namestitev – odštejejo pa se morebitni trgovinski in drugi odobreni popusti. Seveda mali davčni zavezanci prištejejo še DDV, saj nimajo pravice do odbitka vstopnega DDV, četudi mu ga je dobavitelj zaračunal.

Za izračun zneska, ki predstavlja amortizacijo sredstev, je potrebno določiti stopnjo amortizacije. Pri manjših podjetjih je ta odločitev vezana na veljavno davčno zakonodajo, ki predpisuje davčno priznane najvišje stopnje. V primeru, da podjetje izbere drugačne stopnje ali drugačne metode obračunavanja, to zanje pomeni dodatno administrativno/računovodsko delo. Torej lahko izbere, da za ugotavljanje davčne osnove uveljavlja določila po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (33. člen ZDDPO-2), za ugotavljanje poslovnega dobička pa drugačne.

Pravni nasvet

Amortizacija sredstev na primeru

Amortizacija sredstev je najlažje ponazorena s spodnjim primerom:

Nakup računalnika v vrednosti 1000€ na dan 10.03.2020

Najvišja »davčno priznana« letna amortizacijska stopnja za računalniško (tako strojno kot programsko) opremo je 50%.

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Začetek amortizacije: 01.04.2020
Mesečni strošek amortizacije: 1000€ x 50 % / 12 = 41,67€
Letni strošek amortizacije: 500€

Preglednica stroška po letih:

Strošek v letu Št. mesecev  
2020 9 375 €
2021 12 500 €
2020 3 125 €
Seštevek 1000 €

Informativni izračun za normirance

Računalnik po poteku dveh let nima več knjigovodske vrednosti, kar pa ne pomeni, da ga podjetje oz. podjetnik lahko avtomatično zavrže ali preneha uporabljati. Sredstvo, v kolikor je funkcionalno in vzdrževanje ekonomično, je še vedno v uporabi, dokler podjetje ocenjuje, da je rentabilno. V nasprotnem primeru se ga proda in investira v novega, nič več pa se ne izvaja amortizacija sredstev.

Želim se prijaviti na e-novice

Amortizacija sredstev se knjiži v glavno knjigo mesečno (začasni obračun) in letno (končni poračun).

Primer knjiženja za leto 2020:

Konto Debet Kredit
432 375€
050 375€

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja