Go to Top

Računovodski slovar: od K do R

Računovodski slovar so pripravili naši izkušeni računovodski svetovalci

Računovodski slovar – Knjigovodska listina: praviloma v posebni obliki sestavljen in s podpisi potrjen zapis o poslovnem dogodku kot podlaga za vnašanje knjigovodskih podatkov v poslovne knjige in kontroliranje poslovnega dogodka, ki ga izpričuje.

Knjigovodska vrednost osnovnega sredstva: razlika med njegovo nabavno vrednostjo in nabranim popravkom njegove vrednosti.

računovodski slovarStoritve knjigovodstva in računovodstva pri nas podpira več kot 40 izkušenih strokovnjakov. Prizadevamo si uresničiti podjetnikove cilje, svetovati na področju financ in davkov, načrtovati investicije, optimizirati davek od dohodkov pravnih oseb, davek na dodano vrednost, dohodnino in podobno.

> Imate vprašanje o davkih? Zastavite ga našim davčnim svetovalcem.

Ob ustanovitvi podjetja morate znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva.

Kompenzacija: medsebojna poravnava terjatev in obveznosti med upniki in dolžniki.

Licenca: pravica do uporabe patenta.

Material: kar se uporablja za izdelavo česa ali kar se uporablja kot podatek pri obravnavanju česa. Osnovni in pomožni material, polproizvodi deli, nadomestni deli, drobni inventar ter gorivo in mazivo. Odpadki pri odpisanih stvareh ali lastni proizvodnji se štejejo za material, če so namenjeni prodaji.

Menica: pisna izjava v predpisani obliki, s katero se izdajatelj zaveže, da bo plačal – sam ali pa oseba, ki jo določi meničnemu upravičencu ob določenem času in na določenem kraju na menici označeni znesek.

Obresti: obresti kot dohodek so vsak znesek, ki je višji kot vrnjena glavnica tudi bonusi, premije, inflacijski dohodek, tečajne razlike in vsi podobni dohodki, ki izhajajo iz finančno-dolžniškega razmerja predstavljajo obresti.

Za izračun obresti uporabite naš spletni kalkulator.

Računovodski slovar – Od odhodkov do prejemkov

Odhodki: stroški, ki se nanašajo na prodane izdelke oziroma v storitvenih organizacijah je strošek direktno odhodek.

Odkup terjatev: upnik lahko s pogodbo. ki jo sklene s kom tretjim prenese nanj svojo terjatev izvzemši tiste terjatve. katerih prenos je z zakonom prepovedan kot tudi tiste, ki so povezane z osebnostjo upnika ali njihova narava nasprotuje prenosu na drugega. Dolžnikova privolitev v posel ni obvezna, vendar ga upnik o svoji odločitvi za tak posel mora obvestiti. Vse pravice, ki jih je do trenutka sklenitve posla do dolžnika imel njegov upnik pa po sklenitvi preidejo na prevzemnika.

Odpravnina: zaslužek zaposlenega v naslednjih primerih:

  • zaradi odločitve podjetja, da konča službovanje zaposlenega pred običajnim datumom upokojitve,
  • zaradi odločitve zaposlenega, da v zameno za odpravnino prostovoljno zapusti delovno mesto,
  • zaradi redne upokojitve. Poznate trenutno veljaven znesek odpravnine ob upokojitvi?

Odpravnina zaposlenemu v določenih primerih pripada tudi po pogodbi za določen čas.

Patent: pravica na podlagi izuma; praviloma ga izrablja lastnik sam in hkrati prepove izkoriščanje drugim daje v promet proizvode pridobljene po zavarovanem izumu in prejema nadomestila, če kdo drug po pogodbi izrablja njegov s patentom zavarovani izum.

Poslovni izid (dobiček ali izguba): razlika med prihodki in odhodki v obračunskem obdobju.

Poslovni najem: vsak najem, ki ni finančni najem. Pri njem izkazuje najemodajalec v najem dana sredstva še naprej kot svoja opredmetena osnovna sredstva, najemnine pa kot poslovne prihodke.

Predujem (predplačilo avans): vnaprejšnje plačilo za še ne v plačilo zapadlo obveznost.

Prejemki: prilivi – prejem gotovine na transakcijski račun ali v blagajno podjetja.

Prilivi v blagajno vašega podjetja bodo višji, če jih boste okrepili z znanjem o poslovanju podjetja.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Računovodski slovar – Računovodski izrazi za boljše razumevanje poslovanja

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let: zadržani čisti dobiček, ki še ni razdeljen.

Preplačilo: presežek plačila obveznosti nad celotno obveznostjo, ki povzroči, da se pri plačniku pojavi ustrezna terjatev; navadno nastane zaradi pomote.

Pridobitna dejavnost: vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu z namenom pridobivanja dobička.

Pridruženo podjetje: podjetje, v katerega kapitalu ima drugo podjetje pomemben delež ali na katero ima drugo podjetje zaradi česa drugega pomemben vpliv.

Prihodki: povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev (na primer denarja ali terjatev zaradi prodaje blaga) ali zmanjšanj dolgov (na primer zaradi opustitve njihove poravnave). Prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.

Proizvodi: dokončani proizvodi v obliki stvari namenjeni neposredni prodaji, ki pa so še vedno last podjetja.

Pripravili: računovodski svetovalci podjetja Data, d.o.o.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja