Go to Top

Najvišje letne amortizacijske stopnje: med 3 in 50 odstotki

Veste, kakšne so najvišje letne amortizacijske stopnje?

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin se kot odhodek prizna v obračunanem znesku z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja ter najvišjih amortizacijskih stopenj, določa Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2).

izobraževanje

Ob ustanovitvi podjetja je pomembno znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva.

Več informacij

Med opredmetena osnovna sredstva, največkrat so to zemljišča, zgradbe, stroji, oprema,  uvrščamo tisto sredstvo, ki je v lasti ali finančnem najemu ter se uporablja pri ustvarjanju proizvodov, opravljanju storitev, dajanju v najem ali za pisarniške namene in se bo po pričakovanjih uporabljalo več kot eno obračunsko obdobje (1 leto).

Prijava na delavnico

Več o tem, kako opredmetena osnovna sredstva ovrednotiti po nabavni vrednosti ter tem, če je vključitev v sistem DDV obvezna, smo pisali v prispevku Amortizacijska stopnja tako za pametni telefon kot računalnik 50-odstotna.

Amortizacijske stopnjeNajvišja letna amortizacijska stopnja znašajo za:

  • gradbene objekte, vključno z naložbenimi nepremičninami, 3 odstotke;
  • dele gradbenih objektov, vključno z deli naložbenih nepremičnin, 6 odstotkov;
  • opremo, vozila in mehanizacijo 20 odstotkov;
  • dele opreme in opremo za raziskovalne dejavnosti 33,3 odstotkov;
  • računalniško, strojno in programsko, opremo 50 odstotkov(sem se uvrščata tudi računalnik in pametni telefon);
  • večletne nasade 10 odstotkov;
  • osnovno čredo 20 odstotkov;
  •  druga vlaganja 10 odstotkov.

Potrebujete računovodsko svetovanje?
Obrnite se na naše strokovnjake.
Za ponudbo pokličite na 01 600 15 30 ali pišite na data@data.si.

Kdaj velja odpis celotne nabavne vrednosti?

ZDDPO-2 še določa, da pri opredmetenem osnovnem sredstvu, katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta in katerega posamična nabavna vrednost ne presega vrednosti 500 evrov, kot odhodek ob prenosu v uporabo prizna odpis celotne nabavne vrednosti.

Amortizacija dobrega imena se ne prizna kot odhodek.

Prijava na delavnico

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja