Go to Top

Znižanje davčne osnove pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb

Znižanje davčne osnove pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb je aktualna tema v obdobju zaključevanja bilanc za leto 2019. Približuje se namreč novo leto in s tem tudi nov obračun davka od dohodka pravnih oseb (DDPO). O spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb pa smo že pisali. Da bo prihajajoče leto 2020 Vašemu žepu bolj prijazno smo strokovnjaki na Dati sestavili seznam najpogostejših olajšav, ki jih lahko uveljavljate pri DDPO za leto 2019.

Informativni izračun plače

Svojo dohodnino za 2019 pa lahko že sedaj izračunate na našem kalkulatorju.

dohodnina kalkulator 

Znižanje davčne osnove – 7 olajšav

Znižanje davčne osnove z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj

Za vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti in za nakup raziskovalno-razvojnih storitev lahko zavezanec uveljavlja olajšavo v višini 100%. Morebitni neizkoriščeni del davčne olajšave lahko zavezanec uveljavlja naslednjih pet let.

V primeru, da so vlaganja v raziskave in razvoj financirana iz sredstev proračuna RS oziroma EU, olajšave ni možno uveljavljati.

Znižanje davčne osnove z olajšavo za investiranje

Pri obračunu DDPO lahko zavezanec uveljavlja olajšavo v višini 40% investiranega zneska v določeno opremo in v neopredmetena sredstva. Za opremo se ne štejejo pohištvo in pisarniška oprema razen računalniške opreme. Prav tako med opremo ne spadajo motorna vozila z izjemo osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon in avtobusov ter tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI. Za neopredmetena sredstva se ne štejejo dobro ime in stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice. Če so tovrstne investicije financirane iz sredstev proračunov (lokalnih skupnosti, države RS ali EU) ter imajo naravo nepovratnih sredstev, se olajšava ne more uveljavljati. Prav tako je mogoče morebitni neizkoriščeni del olajšave uveljavljati v naslednjih petih davčnih obdobjih.

Zavezanec mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo, če:

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

 • prej kot v treh letih proda opremo oziroma neopredmeteno sredstvo, za katero je izkoristil olajšavo, ali
 • proda opremo oziroma neopredmeteno sredstvo pred dokončnim amortiziranjem, če je to krajše od treh let.

Znižanje davčne osnove z olajšavo za zaposlovanje

Zmanjšanje davčne osnove pri obračunu DDPO lahko zavezanec uveljavlja za zaposlovanje:

 • invalidov,
 • vajencev,
 • dijakov ali študentov in
 • za osebe, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let (55.b člen, 56. in 57. člen ZDDPO-2).

Zmanjšanje davčne osnove v višini 45 % plače zaposlene osebe lahko uveljavlja, ko na novo zaposli osebo, mlajšo od 26 let, ali osebo, starejšo od 55 let, če so izpolnjeni pogoji iz 55.b člena ZDDPO-2.

Olajšava se pri obračunu DDPO lahko uveljavlja tudi v primeru, ko zavezanec sprejme vajenca, dijaka ali študenta. Olajšava je v tem primeru možna v višini plačila tej osebi, če plačilo ne presega 20 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Znižanje davčne osnove z olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Zavezanec delodajalec lahko uveljavlja olajšavo v višini plačanih premij vendar znesek ne sme presegati 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca zavarovanca. Prav tako ne sme presegati zneska 2.390 evra letno.

Znižanje davčne osnove z olajšavo za donacije

Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo pri DDPO za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, če gre za izplačila rezidentom Slovenije, ki so ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti. Olajšavo je mogoče uveljaviti do višine 0,3 % obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem obdobju.

Poleg olajšave v višini 0,3 odstotka obdavčenega prihodka lahko zavezanec uveljavlja še dodatno olajšavo v višini do 0,2 % za izplačila namenjena v kulturne namene in prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu.

Znižanje davčne osnove z olajšavo za zaposlovanje invalidov

To olajšavo lahko uveljavljajo le tisti, ki zaposlujejo invalida, po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. Zmanjšanje davčne osnove je mogoče v višini 50% oz. 70% plače te osebe (odvisno od invalidnosti zaposlenega).

Znižanje davčne osnove z olajšavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju

Zavezanec, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini plačila tej osebi, vendar največ v višini 20% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju.

Poleg uveljavljana davčnih olajšav ne pozabite tudi na kritje morebitne prenesene davčne izgube iz prejšnjih let. Za znesek le-te lahko znižate davčno osnovo tekočega leta, vendar le do višine 50%.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Morda vas zanima tudi:

 1. Izplačilo poslovne uspešnosti (božičnica) je lahko NEOBDAVČENO!
 2. Dodatek za delovno dobo – Kako se obračuna? 
 3. Pravica do odpravnine tudi ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 4. Gotovinsko poslovanje med podjetji
 5. Minimalna plača z novim letom višja!

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja