Go to Top

Oglaševanje ob državnih cestah

Oglaševanje izdelkov in storitev je v današnjem tržnem gospodarstvu pomembna naloga vsakega podjetja oziroma podjetnika. Vsak gospodarski subjekt bo izbral zase najprimernejši način oglaševanja. Pomembno pa je, da to doseže kar najširši krog potencialnih strank oziroma kupcev. Eden izmed možnih načinov oglaševanja je tudi oglaševanje oziroma obveščanje s postavitvijo in uporabo objektov za oglaševanje ob državnih cestah. Ker gre za območje, v katerem je raba prostora omejena, pravniki Data opozarjajo na omejene oziroma posebej regulirane tudi možnosti postavitve objektov za oglaševanje.

 

Oglaševanje: Zakonska ureditev 

Obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah je urejeno z Zakonom o cestah (ZCes-1). Zakon določa posebne pogoje za postavljanje objektov oglaševanja in obveščanja v naseljih in izven naselij. V obeh primerih je potrebno predhodno pridobiti soglasje Direkcije za ceste.

Za objekte obveščanja in oglaševanja se štejejo reklamni stolpi, panoji, table, transparenti in drugi nepremični in premični nosilci, namenjeni za namestitev obvestilnih in oglasnih sporočil.

 

Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje zunaj naselja

Zakon določa splošno prepoved postavljanja in uporabe objektov za obveščanje in oglaševanje v območju državne ceste zunaj naselja. Gre za varovalni pas državne ceste, ki se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče in znaša:

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

 • pri avtocestah 40 metrov,
 • pri hitrih cestah 35 metrov,
 • pri glavnih cestah 25 metrov,
 • pri regionalnih cestah 15 metrov,
 • pri državnih kolesarskih poteh 5 metrov.

Ne glede na splošno prepoved, pa zakon opredeljuje tudi izjeme, ko je to po predhodno pridobljenem soglasju Direkcije za ceste vendarle mogoče. Direkcija za ceste tako lahko izda soglasje za postavitev in uporabo objektov za obveščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni objekti:

 • če so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti,
 • če se z obvestili upravljavca ceste podajajo udeležencem cestnega prometa pomembne informacije in zanje ni predpisana prometna signalizacija,
 • če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja v stavbi zgrajeni v varovalnem pasu državne ceste,
 • če se objekt za obveščanje in oglaševanje postavlja na servisne prometne površine državne ceste ali druge površine, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb, pod pogojem da vsebina obvestila oziroma oglasa ni vidna z državne ceste.

Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v naselju

Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob državnih cestah v naselju lahko postavljajo in uporabljajo le:

 • izven preglednega polja,
 • izven pregledne berme (berma je prostor na notranji stran cestnih krivin, ki zagotavlja predpisano preglednost) in
 • izven preglednostnega prostora in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije. Na cestah brez kolesarskih poti in plačnikov je postavljanje objektov dovoljeno na pasu širine 5 m, merjeno od zunanjega roba vozišča. Na cestah, kjer je ob vozišču kolesarska pot ali pločnik, pa na pasu širine 2 m od zunanjega roba vozišča.

Objekti za obveščanje in oglaševanje se lahko postavijo ob cestah z odmikom najmanj 5 m od zunanjega roba vozišča ter na oddaljenosti več kot 100 m pred in več kot 50 m za kanaliziranim križiščem.

dohodnina kalkulator

Soglasje Direkcije za ceste

Soglasje za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje, katerih postavitev je predvidena v območju državne ceste, izda Direkcija za ceste na podlagi vložene vloge za izdajo soglasja in predloženega elaborata za postavitev objekta. Gre za strokovno-tehnični elaborat, s katerim je določena lokacija, prikaz objekta za obveščanje in oglaševanje in način njegove postavitve, opredeljena pregledna polja, preglednostni prostori cestnih priključkov in križišč, pregledne berme v območju lokacije objekta ter drugi tehnični podatki, ki se nanašajo na objekt ali njegovo lokacijo.

Če gre za obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti ali obvestila upravljavca ceste, se postavitev odredi z delovnim nalogom Direkcije.

Elektronski prikazovalniki in svetlobne vitrine

Postavljanje in uporaba elektronskih prikazovalnikov v območjih državnih cest ni dovoljeno ne zunaj in znotraj naselja. Svetlobne vitrine pa se lahko ob državnih cestah v naselju postavijo zunaj vozišča državne ceste.

Prekrški in globe

Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z zgoraj navedenimi pravili. Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pa se lahko kaznuje z globo 8.000 EUR.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

 

Morda vas zanima tudi:

 1. Izplačilo poslovne uspešnosti (božičnica) je lahko NEOBDAVČENO!
 2. Dodatek za delovno dobo – Kako se obračuna? 
 3. Pravica do odpravnine tudi ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 4. Gotovinsko poslovanje med podjetji
 5. Minimalna plača z novim letom višja!

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja