Go to Top

Stečaj družbe – kdaj so izpolnjeni pogoji za stečaj in kako pričeti s postopkom?

Stečaj je oblika prenehanja gospodarske družbe, ki pride v poštev v primeru insolventnosti družbe. Pravila in postopek stečaja opredeljuje Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Po zaključenem postopku stečaja se družba izbriše iz sodnega registra. Vas zanima postopek za stečaj družbe? Obrnite se na naše pravne strokovnjake.

Informativni izračun plače

Stečaj – kdaj je družba insolventna?

Insolventnost je položaj, ki nastane, če družba:

 • v daljšem obdobju ni sposobna poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (trajnejša nelikvidnost) ali
 • postane dolgoročno plačilno nesposobna.

Začetek stečajnega postopka

O začetku stečajnega postopka odloči sodišče na predlog upravičenega predlagatelja.

Predlog za začetek postopka za stečaj lahko v skladu z zakonom vložijo:

 • dolžnik – insolventna družba,
 • osebno odgovorni družbenik dolžnika,
 • upnik, ki verjetno izkaže:
  • svojo terjatev do dolžnika, proti kateremu predlaga začetek postopka, in
  • okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom te terjatve več kot dva meseca,
 • Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, ki verjetno izkaže:
  • terjatve delavcev do dolžnika, proti kateremu predlaga začetek postopka, in
  • okoliščino, da dolžnik zamuja s plačilom teh terjatev za več kot dva meseca.

Ko sodišče odloči o začetku postopka za stečaj, sprejme sklep o začetku stečajnega postopka, ki vsebuje:

 • identifikacijske podatke o stečajnem dolžniku in
 • odločitev sodišča o začetku postopka.

Poleg sklepa o začetku postopka za stečaj, sodišča izda tudi oklic, s katerim o začetku stečajnega postopka obvesti upnike dolžnika. Oba dokumenta (sklep in oklic) sodišče istega dne objavi na spletnem portalu AJPES.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Prenehanje pooblastil zastopnikov družbe in imenovanje stečajnega upravitelja

Z začetkom stečajnega postopka prenehajo pooblastila dolžnikovih zastopnikov, prokuristov in drugih pooblaščencev za zastopanje. Istočasno prenehajo tudi pooblastila poslovodstva dolžnika za vodenje njegovih poslov.

Iščete zanesljivo računovodsko svetovanje?

Pooblastila za zastopanje stečajnega dolžnika in vodenje njegovih poslov z začetkom stečajnega postopka pridobi imenovani stečajni upravitelj. Stečajnega upravitelja imenuje sodišče s sklepom o začetku postopka.

Stečaj družbe in prijava terjatev v stečajnem postopku

V stečajnem postopku morajo upniki prijaviti svoje terjatve do stečajnega dolžnika v treh mesecih po objavi oklica o začetku tega postopka.

Prijava terjatve mora vsebovati:

 • določen zahtevek za priznanje terjatve v postopku,
 • opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka, in dokaze o njih.

Upravitelj se mora v enem mesecu po poteku roka za prijavo o vsaki terjatvi določno izreči, ali jo priznava ali prereka. Sklep o preizkusu terjatev sprejme sodišče in ga javno objavi. Upniki, katerih terjatve so prerekane, lahko v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu terjatev vložijo tožbo za ugotovitev obstoja prerekane terjatve.

Upniki, ki svojih terjatev ne prijavijo ali zamudijo rok za prijavo, svoje terjatve do stečajnega dolžnika izgubijo.

Pravni nasvet

Oblikovanje stečajne mase in končanje postopka

Premoženje stečajnega dolžnika se oblikuje v stečajno maso, ki se v stečajnem postopku unovči in uporabi za kritje stroškov postopka ter plačilo priznanih terjatev upnikov.

Po končani razdelitvi stečajne mase, upravitelj pripravi končno poročilo in ga predloži sodišču.

Na podlagi končnega poročila upravitelja sodišče izda sklep o končanju stečajnega postopka.

Na podlagi pravnomočnega sklepa o končanju postopka za stečaj, se stečajni dolžnik po uradni dolžnosti izbriše iz sodnega registra.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite nas na 01 6001 528 ali pa nam pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja