Go to Top

Pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK)

Če želite ustanoviti podjetje, določenih dejavnosti ne morete opravljati, če niste ustrezno poklicno usposobljeni. Ponavadi se to zgodi v primeru t. i. obrtnih dejavnosti. Te lahko v podjetju začnete opravljati šele po tem, ko pridobite obrtno dovoljenje, za kar pa je potrebno dokazati predpisano izobrazbo. Četudi nimate zahtevane formalne izobrazbe, pa imate možnost, da potrebna znanja osvojite naknadno. In sicer s pridobitvijo ustrezne nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK).

izobraževanje

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Bi radi registrirali dejavnost? Je za njeno opravljanje potrebna strokovna usposobljenost?

Več informacij

Nacionalna poklicna kvalifikacija je delovna poklicna oziroma strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica oziroma posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti. Gre za sistem potrjevanja in preverjanja neformalno pridobljenega znanja.

Kdo lahko pridobi nacionalno poklicno kvalifikacijo?

NPK lahko pridobijo odrasli, ki so si tekom življenja pridobili različne poklicne kompetence (znanja, spretnosti, izkušnje), oziroma ki nimajo javno veljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi. Prav tako je NPK lahko priložnost za napredovanje na poklicni poti, ne da bi za to morali formalno končati izobraževalni program, s katerim bi dosegli višjo raven poklicne izobrazbe.

Splošni pogoj za pridobivanje certifikatov NPK je dopolnjena starost 18 let. Kot pojasnjujejo na Ministrstvu za delo, je namreč treba mladim omogočiti in jih vzpodbujati, da si pridobijo formalno poklicno izobrazbo. Izjemoma sicer lahko NPK pridobi tudi oseba, ki še ni stara 18 let, če ji je prenehal status vajenca ali dijaka in dokaže, da ima ustrezne delovne izkušnje.

Pogoje in postopek pridobivanja NPK sicer ureja Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK).

Posameznik jo lahko pridobi:

  • z doseženo poklicno oziroma strokovno izobrazbo za vse poklice, ki jih v skladu s poklicnim standardom obsega izobraževalni oziroma študijski program,
  • po delih izobraževalnih programov za pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe,
  • po programih poklicnega in strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, če je s temi programi tako določeno,
  • po delih študijskih programov za pridobitev visokošolske izobrazbe ali po študijskih programih za izpopolnjevanje,
  • če dokaže, da dosega znanja in spretnosti, določene s katalogom, sprejetim v skladu z omenjenim zakonom.

Pri tem je izrecno določeno, da z NPK ni mogoče pridobiti naziva poklicne oziroma strokovne izobrazbe. Ta se lahko pridobi le po izobraževalnih programih, sprejetih v skladu s predpisi, ki urejajo poklicno in strokovno izobraževanje. Stroške postopka za pridobitev NPK morajo poravnati kandidati sami.

Registracija s. p. je hitra, brezplačna in enostavna! Rezervirajte si svoj termin na 01 600 1530 ali nam pišite na data@data.si!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Na Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja boste dobili vse informacije o morebitnih dodatnih pogojih za opravljanje dejavnosti, ki jo nameravate opravljati v vašem podjetju. Prav tako pa vas bodo na to opozorili referenti VEM točke Data, kjer lahko brezplačno ustanovite podjetje oziroma doregistrirate dejavnosti.

Prijava na izobraževanje

Kako poteka pridobivanje NPK?

Kandidat se mora najprej prijavit pri izbranem izvajalcu NPK. Postopke za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij po zakonu namreč lahko izvajajo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje.

npkVsebino preverjanja in potrjevanja NPK ter vstopne pogoje, določa katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti. Katalogi so javno veljavni in so objavljeni na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.

Vsak izvajalec mora kandidatom, ki želijo pridobiti certifikat NPK, zagotoviti pomoč usposobljenih svetovalcev. Svetovalci kandidatom pomagajo pri izbiri ustreznega NPK-ja glede na njihovo predhodno znanje in delovne izkušnje ter jim pomagajo pri zbiranju in predstavitvi dokazil (izdelava osebne zbirne mape – osebni portfolijo).

Na koncu postopka pridobivanja kvalifikacije komisija za preverjanje in potrjevanje NPK zbirno mapo pregleda in ovrednoti. Če je potrebno, kandidatovo znanje preveri tudi v živo. V kolikor je kandidat uspešen, prejme certifikat o NPK.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja