Go to Top

Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo po skrajšanem postopku

Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo je mogoče tudi po skrajšanem postopku, brez postopka likvidacije.

To je mogoče v primeru, če so poplačane vse obveznosti družbe in urejena vsa razmerja z delavci.

Informativni izračun dohodnine

Družbeniki v tem primeru lahko sprejmejo sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku, ki mora vsebovati vse zakonsko določene sestavine:

  • firmo in sedež družbe,
  • organ, ki je sprejel sklep o prenehanju,
  • podatek, da gre za prenehanje po skrajšanem postopku,
  • podatke o družbenikih ter
  • predlog o delitvi premoženja.

Se poigravate z idejo o svojem poslu?

Na SPOT točki Data lahko ustanovite d. o. o. ali pa se odločite za ustanovitev s. p..

Postopek je enostaven in brezplačen. Pri njem je pomembno predvsem to, da pravilno izberete dejavnosti, s katerimi se boste v vašem podjetju ukvarjali.

In ne pozabite: dober računovodja je pametna naložba.

 

Izbris družbe iz registra soglasno predlagajo registrskemu organu vsi družbeniki. Predlogu morajo poleg sklepa o prenehanju priložiti tudi notarsko overjeno izjavo, da so vse obveznosti družbe poplačane ter da so urejena vsa razmerja z delavci.

Prav tako bodo družbeniki morali podpisati izjavo, da prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe. Če bi se namreč kasneje izkazalo, da vse obveznosti družbe niso bile poplačane, bodo zanje odgovorni družbeniki. Morebitni upniki bodo lahko terjali poplačilo še dve leti po objavi izbrisa družbe iz registra. Družbeniki so za obveznosti v tem primeru odgovorni solidarno z vsem svojim premoženjem.

Pravni nasvet

Sklep družbenikov o prenehanju bo registrski organ objavil. Prav tako bodo objavljeni podatki družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti.

Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo – kako je z ugovori?

Zoper sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku lahko družbeniki, upniki ali pristojni državni organi vložijo ugovor v 15 dneh od dneva objave. O morebitnem ugovoru odloča registrski organ.

Potrebujete podrobnejši pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Če nobena izmed upravičenih oseb ne vloži ugovora, izda registrski organ sklep o izbrisu družbe in ga objavi. Proti temu sklepu je dovoljena pritožba v 15 dneh od dneva objave. Vpis izbrisa družbe vsebuje tudi podatke družbenikov, ki so prevzeli morebitne preostale obveznosti izbrisane družbe.

Po prenehanju družbe bo njeno premoženje pripadlo družbenikom. Razdelilo se bo v skladu s predlogom o delitvi, ki so ga družbeniki podali že v sklepu o prenehanju družbe.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja