Go to Top

Povračilo plač za delavce, ki so čistili po poplavah – kako ga uveljaviti?

Povračilo plač za delavce, ki so odpravljali posledice poplav in plazov pri delodajalcih, je eden izmed ukrepov drugega Interventnega zakona za odpravo posledic poplav in plazov (ZIUOPZP). Ta namreč vsebuje ukrepe za pomoč prizadetim v gospodarstvu ter tudi pomoč prebivalcem. Preverite, kaj vam v zvezi s tem omogoča drugi interventni zakon, ki velja od 2. 9. 2023. Kontaktirajte naše pravne strokovnjake za pomoč pri tolmačenju sprejetih ukrepov. Pokličite nas na 01/600-1530 ali nam pišite na data@data.si.

Informativni izračun plače

Povračilo plač delavcem –  upoštevanje predpisanih rokov

Za pisno odreditev obveznosti opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov, so imeli delodajalci čas do 7. septembra 2023.

Rok za oddajo vloge za povračilo izplačanih plač zaposlenim na zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) pa je 18. september 2023.

Ustanovite podjetje hitro in enostavno!

Povračilo plač delavcem–  upravičeno obdobje uveljavljanja ukrepa

Delodajalec je upravičen do povračila plač (izplačanih) delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri svojem delodajalcu, od 3. 8. do 3. 9. 2023. Slednje seveda le za čas trajanja okoliščin, ki so upravičevale odreditev obveznosti opravljanja drugega dela.

Dnevnice 2023

Pogoji za izpolnjevanje ukrepa za povračilo plač

Povračila plač delavcem, ki so odpravljali posledice poplav in plazov pri svojem delodajalcu, lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, ki je bil registriran najpozneje na dan 2. avgust 2023 (razen delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost in so imeli 2. avgusta 2023 več kot deset zaposlenih; neposredni ali posredni uporabnik državnega ali občinskega proračuna; tuja diplomatska predstavništva, konzulati ter druge izjeme po ZIUOPZP), pod pogojem:

 • da je delodajalec odredil delavcem obveznost opravljanja drugega dela zaradi posledice poplav in plazov na podlagi 169. člena ZDR-1,
 • da je delavcem izplačal plačo,
 • da delodajalec ni v stečajnem ali likvidacijskem postopku.

Interni akti delodajalca

Pravno svetovanje

Vse o normiranem s.p.!

Povračilo plače – višina?

Povračilo plače bo povrnjena v celoti, vendar največ do višine povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za mesec maj 2023.

Povračilo plače se delodajalcu izplačuje mesečno, v sorazmernem deležu ali v celoti, zadnji dan meseca, ki sledi mesecu izplačila plače.

Obveznosti delodajalca za povračilo plače in pravice delavca

Delodajalec je moral delavcu pisno odrediti obveznost opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov. V pisni odredbi je moralo biti navedeno:

 • podatki o delodajalcu in delavcu;
 • naziv delovnega mesta ali vrste dela, s kratkim opisom dela, ki ga zaposleni opravlja po pogodbi o zaposlitvi;
 • opis drugega dela, ki se odreja delavcu;
 • razlogi za odreditev obveznosti opravljanja drugega dela.

Obveznost delodajalca je tudi, da v času prejemanja povračila izplačanih plač redno izplačuje plače in da poravna socialne prispevke.

Začasni ukrep ne sme posegati v pravice in obveznosti, ki jih imajo delavci v primeru odreditve obveznosti opravljanja drugega dela zaradi izjemnih okoliščin na podlagi 169. člena ZDR-1.

Kilometrina 2023

Povračilo plače – kje se uveljavlja in potrebna dokazila?

Delodajalec uveljavlja ukrep za povračilo plač z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ). To je na portalu za delodajalce.

Rok za oddajo vloge je  v 15 dneh od odreditve obveznosti opravljanja drugega dela zaradi posledice poplav in plazov.

Vlogi za povračilo plač se priloži:

 • izjavo delodajalca, za pravilnost katere kazensko in materialno odgovarja, da je v obdobju, za katero uveljavlja povračilo, delavcem odredil obveznost opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov v podjetju;
 • pisno odredbo o obveznosti opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov;
 • dokazila o resničnosti opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov v podjetju – denimo potrjeno listo prisotnosti, poročilo o opravljanju drugega dela in podobno;
 • izjavo, da je zaposlenim do dneva oddaje vloge izplačal plačo in vsa nadomestila plače;
 • izjavo, da ni v stečajnem ali likvidacijskem postopku;
 • izjavo o tem, da 2. avgusta 2023 niso imeli več kot 10 zaposlenih (velja zgolj za mikro delodajalce iz finančnih ali zavarovalniških dejavnosti).

Še nimate podjetja? Ustanovite d.o.o. z našo pomočjo!

Povračilo plače – odločanje o zahtevku

ZRSZ odloči o vlogi v 15 dneh od prejema popolne vloge z odločbo. Zoper odločbo ni pritožbe, možen pa je upravni spor.

Delodajalec bo moral na podlagi izdane odločbe oddati zahtevek za povračilo izplačane plače najpozneje do 30. junija 2024.

V pravni službi podjetja Data pomagamo s svetovanji in pripravo ustreznih zahtevkov. Za več informacij in ponudbo individualnih svetovanj nam pišite na data@data.si ali pa nas pokličite na 01/600-1530.

Ostanite na tekočem in se prijavite na naše e-novice!