Go to Top

Kritje fiksnih stroškov: kdo je upravičen in kako do subvencije?

Kritje fiksnih stroškov podjetjem, ki so zaradi epidemije koronavirusa utrpela škodo, je pomemben ukrep šestega interventnega zakona (PKP6). Kdo lahko uveljavlja delno kritje fiksnih stroškov za obdobje oktober–december 2020? Ali je do subvencije upravičeno tudi vaše podjetje?

Informativni izračun plače

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) se ves čas spreminja. Na nas se z vprašanji obračajo delavci in delodajalci, ki jih zanima, kako uveljavljati pravice iz naslova PKP6. Če se z istimi zagatami srečujete tudi vi, pišite naši pravni službi. Izkušene pravnice bodo poskrbele, da boste pravočasno oddali vlogo za delno kritje fiksnih stroškov. Z njimi lahko stopite v kontakt preko elektronskega naslova data@data.si.

Vas zanima kako odpreti s.p. ali d.o.o.?

Kritje fiksnih stroškov: ukrep novega PKP6!

Da zdravstvena kriza ne kaže znakov umirjanja, dokazuje dejstvo, da je Vlada Republike Slovenije razglasila epidemijo vse do 18. decembra. Kot smo priča, se ukrepi za zajezitev virusa vztrajno podaljšujejo, Odlok o prepovedi obratovanja pa je mnoge podjetnike že pahnil v prepad.

Osnovni princip interventnih ukrepov je takšen, da ti ne morejo v celoti nadomestiti izpada prihodkov, zato je velik del minusa na plečih podjetnikov. Spomnimo, da Vlada iz naslova sprejetih interventnih zakonov zagotavlja subvencioniranje čakanja na delo, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene. Zaposlenim pripadajo tudi nadomestila plač v različnih primerih.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

Ker je razsežnost koronakrize velika, je Vlada v zadnjem šestem paketu dodala nov ukrep, ki predvideva delno kritje fiksnih stroškov. Kdo ga lahko koristi?

Kdo lahko uveljavlja kritje fiksnih stroškov: pogoji!

Potrebujete pravni nasvet? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

 • Fizična ali pravna oseba je registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. septembra 2020.
 • Podjetje ima vsaj enega zaposlenega ali je samozaposleni ali družbenik-poslovodja.
 • Podjetje ocenjuje, da mu bodo prihodki od prodaje v 2020 v primerjavi z 2019 upadli za 30 odstotkov (%) ali več.
 • Na dan 31. 12. 2019 se podjetje ne šteje za podjetje v težavah v smislu Uredbe 651/2014/EU.
 • Podjetje ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije.
 • Podjetje zagotavlja, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.

Komu kritje fiksnih stroškov ne pripada?

 • Neposrednim ali posrednim uporabnikom proračuna RS oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %.
 • Delodajalcu, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnosti, ki spada v skupino K po Standardi klasifikaciji dejavnosti (SKD) in ima več kot 10 zaposlenih na dan oddaje vloge.
 • Tujem diplomatskem predstavništvu in konzulatu, mednarodni organizaciji, predstavništvu mednarodnih organizacij ter institucij, organu in agenciji Evropske Unije v Republiki Sloveniji.

Kritje fiksnih stroškov: kolikšna višina subvencije vam pripada?

Ukrep za omilitev posledic epidemije, ki predvideva delno kritje fiksnih stroškov, mora biti splošen za celotno gospodarstvo. Četudi obstajajo razlike med panogami, je strokovna skupina na podlagi analize podala oceno, da pri večini podjetij fiksni stroški predstavljajo okrog 10 % njihovih letnih prihodkov.

Če ste torej v letu 2019 imeli 100.000 evrov prihodkov od prodaje, je ocena, da so bili fiksni stroški okrog 10.000 evrov na leto.

PODJETNIŠKA IZOBRAŽEVANJA NA DATI

Kritje fiksnih stroškov: od česa je odvisna višina subvencije?

Eden od pogojev za uveljavljanje subvencije je ta, da podjetje oceni, da bodo njegovi prihodki od prodaje v letu 2020 v primerjavi s letom 2019 upadli za 30 % ali več.

Skladno z določeno višino izpada prihodka se podjetja delijo v dve skupini.

 • Podjetja, ki so jim v letu 2020 prihodki v primerjavi z lanskim poslovanjem padli med 30 % in 70 % ter podjetja, ki so jim prihodki padli za več kot 70 %.
 • Podjetja, ki so ustanovljena do 1. oktobra 2019 ali po 1. oktobru 2019.

Če je bil upravičenec ustanovljen do vključno 1. oktobra 2019, potem:

 • tistim, ki jim bodo v zadnjem četrtletju prihodki od prodaje upadli od 30 % do vključno 70 % pripada 0,6 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju oziroma 1, 8 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019.
 • tistim, ki jim bodo v zadnjem četrtletju prihodki upadli za več kot 70 % pripada 1, 2 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju oziroma 3,6 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019.

Če je bil upravičenec ustanovljen po 1. oktobru 2019, potem

 • se pri izračunu upada prihodkov od prodaje kot pri izračunu višine pomoči namesto letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 upoštevajo prihodki od prodaje od njegove registracije do vključno 1. septembra 2020, preračunani na enako obračunsko obdobje.

Kritje fiksnih stroškov: maksimalni zneski pomoči

Informativni izračun dohodnine

Višina pomoči za kritje fiksnih stroškov ne sme biti višja od:

 • 1000,00 evrov mesečno na zaposlenega za nedoločen čas ali na samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda, če so zavarovani na podlagi 15. ali 16. člena ZPIZ-2 (največ 3.000,00 evrov na takšno osebo za celotno četrtletje),
 • 70 % neto izgube (AOP 187) v upravičenem obdobju, če je upravičenec srednje ali veliko podjetje oziroma ,
 • 90 % neto izgube (AOP 187) v upravičenem obdobju, če je upravičenec mikro ali malo podjetje,
 • 800.000 evrov skupaj z drugimi prejetimi pomočmi, če je bil upravičenec registriran od 1. oktobra 2019 do 1. septembra 2020 oziroma 3.000.000 evrov, če je bil upravičenec registriran do 1. oktobra 2019.

Velikost upravičenca za kritje fiksnih stroškov se določa skladno s Prilogo 1 Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.

Pravni nasvet

Kritje fiksnih stroškov: kako uveljavljati subvencijo?

Upravičenci lahko po sprejetju zakona na Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) predložili izjavo o ocenjenem izpadu prihodkov do konca leta.

 • Vloga za kritje fiksnih stroškov bo dostopna na spletni strani FURS-a od 17. 12. 2020 in jo morate oddati do 31. 12. 2020.
 • Izplačila so predvidena 20. januarja 2020.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja