Go to Top

Porodniški dopust samostojne podjetnice: stroški računovodstva

Ste se kdaj vprašali, kolikšne stroške zaračunavajo računovodje, ko gre za porodniški dopust samostojne podjetnice? Samostojna podjetnica med t. i. porodniškim oziroma uradno materinskim dopustom in starševskim dopustom ne plačuje prispevkov socialnega varstva, saj se ji ti plačujejo iz državnega proračuna. S. p. mora biti v tem primeru registriran najmanj 29. dan pred predvidenim rokom poroda, ki ga določi ginekolog. Kako je med starševskim dopustom (porodniški, očetovski, posvojiteljski oziroma dopust za nego in varstvo otroka) s statusom samostojnega podjetnika in kakšni so v času koriščenja dopusta stroški za računovodstvo?

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Imate s. p.? Veste, kdaj vam pripada plačana bolniška in kako je s prispevki socialnega varstva, če ste na starševskem dopustu? Poznate vse stroške? Znate pravilno izstavljati račune? Podrobnosti o prednostih in slabostih izveste na Datinem brezplačnem seminarju, računovodstvo pa vam ugodno vodijo tudi naši strokovnjaki na data@data.si oziroma 01 600 15 30.

Več informacij

Porodniški dopust samostojne podjetnice: stroški računovodstva

Stroški računovodskega servisa v času ko mama koristi porodniški dopust samostojne podjetnice, so odvisni od dejavnosti, ki jo samozaposlena oseba izvaja. Ker samozaposlena oseba v času izrabe dopusta ne sme delati, zanjo računovodski servis oddaja le prispevke in  torej izda račun le za to storitev. Cena te storitve računovodskega servisa ni univerzalna, saj gre za poslovno politiko vsakega posameznega računovodskega servisa.

Če samostojna podjetnica, na primer, opravlja dejavnost na področju elektrarn, pa se ji lahko zaračunava vse stroške vodenja računovodstva, saj elektrarna sama proizvaja električno energijo za kar se mora izdati in knjižiti račun. Gre za dejavnosti, ki prinašajo zaslužek brez aktivnega vključevanja samozaposlene osebe. Tudi če ima samozaposlena podjetnica zaposlenega ali daje delo delavcu na podlagi avtorske ali podjemne pogodbo oziroma najema študenta, pa računovodski servis računa polno ceno, saj v tem primeru njena dejavnost še vedno posluje (npr. gostinski lokal, frizerski salon, trgovina, …).

Samostojna podjetnica med porodniškim dopustom ne sme delati, lahko pa ima zaposlenega ali sodelavce na podlagi pogodb civilnega prava. Samozaposlena ima pravico do starševskega nadomestila (več o tem spodaj), ta pa preneha, če inšpektorski organ ugotovi, da oseba v času izrabe dopusta dela po pogodbi o zaposlitvi ali opravlja samostojno dejavnost.

Materinsko nadomestilo in nadomestilo za nego in varstvo otroka

Vlogo (Enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev) za materinsko in za nadomestilo za nego in varstvo otroka dobite pri najbližjem Centru za socialno delo (CSD), oddati pa jo morate največ 60 dni pred nastopom dopusta.

Porodniški dopust samostojne podjetniceMaterinsko nadomestilo pripada tistim mamam, ki so bile zavarovane najmanj en dan pred nastopom dopusta. Pravico do nadomestila imajo tudi mame, ki nimajo pravice do dopusta, če so bile zavarovane najemanj eno leto v zadnjih treh letih pred uveljavljanjem pravice do nadomestila.

Osnova za posamezno vrsto nadomestila (materinsko nadomestilo, nadomestilo za nego in varstvo otroka) je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust.

Nadomestilo za polno odsotnost z dela znaša 100 odstotkov osnove, za delno odsotno pa je enako sorazmernemu delu delne odsotnosti z dela.

Izplačilo nadomestila, razen materinskega nadomestila, ne more biti višje od dvainpolkratnika vrednosti povprečne mesečne plače in nižje od 55 odstotkov vrednosti minimalne plače v RS.

Upravičenci do nadomestila, ki se jim v času dopusta (materinskega, očetovskega, za nego in varstvo otroka) konča delovno razmerje, so obvezno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovani in zavarovani za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo do izteka dopusta.

Samostojne podjetnice, vaši stroški med porodniškim dopustom so odvisni od vaše dejavnosti.

Klikni in deli

Splošno:

Materinski dopust kot del porodniškega dopusta samostojne podjetnice traja 105 koledarskih dni, obvezno pa jih mora izrabiti 15 dni. Kot določa Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), se materinski dopust izrabi strnjeno v obliki polne odsotnosti z dela. Materinski dopust samostojna podjetnica nastopi 28 dni pred predvidenim datumom poroda. Če samostojna podjetnica ne začne z materinskim dopustom v zgoraj v omenjenih 28. dneh, se neizrabljeni del po otrokovem rojstvu ne more izrabiti, razen v primerih, ko porod nastopi pred predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog. Če porodniškega dopusta samostojna podjetnica na dan poroda še ni nastopila, ga nastopi z dnem rojstva otroka.

Porodniški dopust samostojne podjetnice lahko po izteku 105 dni materinskega dopusta mama nadaljuje v sklopu starševskega dopusta, ki traja skupaj najmanj 260 dni, v določenih primerih pa se lahko tudi podaljša. Starševski dopust je namenjen negi in varstvu otroka in si ga lahko starša poljubno razdelita.

Očetovski dopust

Materinski dopust lahko v nekaterih pogojih zakona koristi tudi oče oziroma druga oseba, spomnimo pa, da očetom otroka po zakonu pripada očetovski dopust. Nekateri očetje lahko dobijo tudi dodatnih pet dni plačanega očetovskega dopusta, kar je novost, ki velja od 1. januarja 2016 dalje. V tem primeru je pomembno, da očetje še niso dobili odločbe, v kateri jim je bilo odločeno tudi o neplačanem dopustu!

Morda bi vas zanimala tudi prispevka:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja