Go to Top

REK obrazec: matematično zaokroževanje ur in druge spremembe

Furs je objavil novo izdajo dokumenta REK obrazec, in sicer se novosti navezujejo na podatke za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in sprememb teh podatkov za obdobja od 1. januarja 2016 dalje.

REK obrazec oziroma obračun davčnega odtegljaja davčnemu organu predlagajo izplačevalci dohodkov – plačniki davka za dohodke od katerih se izračunava akontacija dohodnine oziroma dohodnina z davčnim odtegljajem. Na REK obrazcu se opravi izračun prispevkov za socialno varnost, REK obrazec pa se pojavlja v več oblikah, in sicer glede na vrsto dohodka.

REK obrazec: spremembe

 • Za izpolnjevanje rubrik M01 – M10: Ure se zaokrožujejo matematično. Če je rezultat zaokroževanje 0 (nič), se v polje ure vpiše 1. Pri poročanju ur je treba z ustreznim zaokroževanjem na mesečnem nivoju (navzgor ali navzdol) doseči izravnavo ur na letnem nivoju tako, da poročane ure ustrezajo letnemu skladu ur za polni delovni čas (PDČ) oziroma v primeru krajšega delovnega časa (KDČ), deležu krajšega letnega sklada ur, izračunanega po formuli: letni sklad ur * št. ur na teden iz M-1/PDČ.
 • V polje ure se vpisujejo tudi ure, za katera so bila izplačana nadomestila za čas opravljanja neprofesionalne funkcije; funkcije sodnika porotnika; funkcije sodnega izvedenca ali sodnega tolmača; predstavnika socialnih partnerjev (organih ZPIZ, ZZZS…); obrambnih ali vojaških dolžnosti; usposabljanja v rezervi Slovenske vojske, policije oziroma Civilne zaščite; nadomestilo, ko je oseba brez krivde poklicana k upravnim ali sodnim organom (priče).
 • Pri poročanju normiranih ur je pomembno, da je število ur na letni ravni usklajeno z letnim skladom ur.
 • Izplačilo plač v več delih in poračuni plač: Podatki o obdobju se morajo ujemati z obdobjem vključenosti v zavarovanje. Pri poračunih plač in izplačilih plač za pretekla obdobja je v primeru, ko delavec ni več vključen v zavarovanje pri tem delodajalcu, treba v polje 011 zbirnega REK-1 obrazca vpisati obdobje, ko je bil delavec še vključen v zavarovanje pri tem izplačevalcu dohodka.
 • Izplačilo božičnice in trinajste plače se v rubriko M01 vpisuje, če je izplačilo vezano na prisotnost delavca. Poroča se na enak način kot v primeru izplačila akontacije in poračuna plač. V tem primeru se odda REK-1 obrazec za vrsto dohodka 1098 Izplačilo plač za daljše časovno obdobje. Če izplačilo ni vezano na prisotnost in uspešnost delavca, se podatke vpiše v rubriko M05, in odda REK-1 obrazec za vrsto dohodka 1150 Drugi dohodki iz delovnega razmerja.
 • Glede nadomestil plače za čas zadržanosti z dela (rubrika M02) velja, da se ne vpisujejo ure za čas prejemanja nadomestila zaradi odmora za dojenje po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP-1.
 • Kadar delodajalec delavcu na bolniški, v mesecu, v katerem poroča ure nadomestila (M02), izplača razliko do plače, ki bi jo prejel, če bi imel cel mesec redne ure, se teh zneskov ne poroča na delu REK obrazca, ki je namenjen poročanju podatkov, potrebnih za oblikovanje pokojninske osnove.
 • V rubriko M05 se vpiše znesek dohodka (boniteta, premije, odpravnina itd.), od katerega se obračunajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (in ni poročan v ostalih rubrikah). O teh dohodkih se lahko poroča skupaj s plačo na skupnem REK-1 obrazcu, pri čemer je pomembno, da je v polju A062 pravilno določena oznaka osnove (P01, P02, P03, P04). V primeru, ko je v polju A062 vpisana osnova P01 Plača in nadomestila plače in osnova P04 Drugo, se izpolni tako rubrika M01 kot tudi M05. Pri tem je pomembno tudi, da se določi pravilna vrsta dohodka 1150 in osnova za obračun prispevkov P04 Drugo.
 • Glede izplačila nadomestila za uveljavljanje konkurenčne klavzule delavcu, ki pri delodajalcu ni več vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se to nadomestilo obravnava kot drug dohodek iz delovnega razmerja in se na REK obrazcu poroča v rubriki M05. Podatek o obdobju na zbirnem REK-1 obrazcu in obdobjem v rubriki M05 se mora ujemati z obdobjem, ko je bil delavec vključen v zavarovanje pri izplačevalcu dohodka.
 • Pri (boniteti) zaposlenemu, ki prejema nadomestilo plače za odsotnost z dela od drugih izplačevalcev, nadomestilo ne bremeni delodajalca, na primer: starševsko nadomestilo, nadomestilo zaradi bolezni, ki ga izplačuje neposredno ZZZS.
 • V rubriko M08 se vpiše znesek, ki se ugotovi kot razlika med veljavno minimalno osnovo za plačilo prispevkov in plačo, ki bi jo delavec prejel, če bi imel v mesecu, za katerega se poročajo podatki le redne ure (brez npr. bolniške). Razliko pa je potrebno v primeru bolniškega staleža preračunati na delež, ki odpade na število rednih ur.

Vir: Furs

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja