Go to Top

Davčni nerezidenti in plačevanje dohodnine

Davčni nerezidenti – kdo so ter kakšne so njihove pravice in obveznosti?

Davčni nerezidenti so osebe, ki v Sloveniji nimajo uradno prijavljenega stalnega prebivališča, običajnega bivališča ali središča svojih osebnih in ekonomskih interesov, oziroma so v kateremkoli času v davčnem letu prisotna v Sloveniji skupno manj kot 183 dni, pojasnjujejo na Finančni upravi RS (Furs).

Informativni izračun plače

Davčni nerezidenti so, tako kot rezidenti, zavezani za plačilo dohodnine. Razlika pa je sledeča:

  • Rezidenti Slovenije so osebe, ki so zavezane za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ne glede na to, kje so doseženi (imajo vir v Sloveniji ali izven Slovenije).
  • Nerezidenti Slovenije pa so zavezani za plačilo dohodnine le od dohodkov, pridobljenih v Sloveniji.

Preberite tudi: Kdaj v pokoj?

Plačevanje dohodnine za davčne nerezidente

Od vseh izplačil tujim fizičnim osebam se plačuje dohodnina že med letom. Medtem ko morajo davčni rezidenti oddati letno napoved za odmero dohodnine, če ne prejmejo informativnega izračuna, davčni nerezidenti ne oddajajo letne napovedi za odmero dohodnine. Akontacija dohodnine se pri nerezidentu namreč šteje za dokončen davek.

Poleg tega so davčni nerezidenti zavezanci za dohodnino po določenih stopnjah in ne po progresivnih, kot to velja za rezidente, in načeloma niso upravičeni do olajšav in zmanjšanj davčne osnove.

Prihod v Slovenijo zaradi dela

Če oseba pride v Slovenijo z namenom opravljanja dela, mora za namen prejema oziroma izplačila dohodka pridobiti davčno številko, opozarja Furs. Za to mora izpolniti poseben obrazec DR-02.

davčni nerezidenti

Na Fursu pojasnjujejo, da se bo oseba, ki v Sloveniji prebiva le za kratek čas, to je manj kot 6 mesecev, praviloma ves čas bivanja štela za davčnega nerezidenta Slove

nije in hkrati ostala rezident države, kjer je predhodno delala ali živela.

Če pa bo v Sloveniji vzpostavila pomembnejše rezidenčne vezi (npr. običajno bivališče ali center življenjskih interesov) pred potekom obdobja šestih mesecev, se lahko že z vzpostavitvijo teh vezi štejete za slovenskega rezidenta. Tudi v teh primerih mora oddati vlogo za ureditev rezidentstva. Po pretečenem obdobju šestih mesecev pa je pomembno, da si oseba uredi svoj rezidentski status. To stori tako, da se zglasi na Fursu in izpolni vlogo za ugotovitev rezidentskega statusa.

Če nerezidentu dohodek izplačuje slovenska pravna oseba ali zasebnik, ta za prejemnika dohodka odtegne akontacijo dohodnine v obračunu davčnega odtegljaja na obrazcu REK. Če pa dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka v Sloveniji (npr. tuji izplačevalec), mora prejemnik tak dohodek sam napovedati zaradi odmere akontacije dohodnine v Sloveniji.

Želite registrirati s.p.?

Davčni nerezidenti lahko od FURS-a dobijo potrdilo

Furs lahko nerezidentom, na njihovo zahtevo, izda potrdilo o plačanem davku v Sloveniji za posamezno davčno leto. Davčni nerezidenti potrdilo lahko potrebujejo denimo za uveljavljanja odbitka davka, plačanega v Sloveniji, ali oprostitve plačila davka v državi, kjer so rezidenti.

 

podjetniško svetovanje

Davčni nerezidenti imajo nekatere ugodnosti

Davčni nerezidenti imajo tudi nekatere ugodnosti, ki jih prinašajo mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja. In sicer:

  • neobdavčevanje dohodka v državi vira (Sloveniji), ker je po mednarodni pogodbi dana pravica do obdavčitve le državi sedeža prejemnika dohodka,
  • obdavčevanje v državi vira (Sloveniji) po nižji stopnji, kar se običajno pojavi pri treh vrstah dohodkov – dividendah, obrestih in premoženjskih pravicah. Stopnja se giblje med 5 in 15 odstotki.

Davčni nerezidenti imajo za uveljavljanje ugodnosti, ki jim jih daje mednarodna pogodba o izogibanju dvojnega obdavčevanja za dohodke, obdavčene na viru v Sloveniji, dve možnosti:

  • znižanje ali oprostitev plačila davka,
  • vračilo preveč plačanega davka.

Ugodnosti lahko davčni nerezidenti uveljavljajo na podlagi predloženih KIDO obrazcev davčnemu organu.

Regres za upokojence 2021

Davčni nerezidenti – dvojni rezidenti

Na zgoraj opisan način lahko uveljavlja ugodnosti iz mednarodne pogodbe tudi zavezanec, ki je dvojni rezident. Dvojni  rezident  je rezident Slovenije po ZDoh-2, ker ima v Sloveniji npr. prijavljeno stalno prebivališče in rezident tudi druge države pogodbenice. V kolikor dvojni rezident meni, da se za namene mednarodne pogodbe šteje le za rezidenta druge države pogodbenice. V tem primeru je treba predložiti tudi potrdilo tujega davčnega organa, ki potrjuje davčno rezidentstvo te države.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Davčni nerezidenti in plačevanje prispevkov za socialno varnost

Delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu v Sloveniji plačujejo prispevke za socialno varnost v Sloveniji ne glede na njihov rezidentski status. Torej če so se dolžni vključiti v sistem obveznega socialnega zavarovanja v Sloveniji. V katerih primerih pride do tega je odvisno od:

  • zakonodaje iz tega področja, ki velja v RS,
  • zakonodaje Evropske unije o socialni varnosti za delavce iz držav članic EU in
  • od bilateralnih mednarodnih pogodb s področja socialni varnosti za delavce iz tretjih držav.

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja