Go to Top

Vodenje poslovnih knjig društva

Vodenje poslovnih knjig društva mora biti skladno z Zakonom o društvih. Le za osvetlitev konteksta – društvo predstavlja pravnoorganizacijsko obliko zasebnega prava, ki je samostojna in nepridobitna. Z vpisom v register društev pridobi pravno osebnost. Za njeno registracijo je pristojna upravna enota – na območju katere je sedež društva. O ustanovitveni zahtevi odloči v roku 30 dni od njenega prejema.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Imate pomisleke glede vodenja poslovnih knjig vašega društva? Naši svetovalci so vam na voljo za individualna svetovanja. Pišite jim na data@data.si in povprašajte po prostem terminu.

Informativni izračun plače

Vodenje poslovnih knjig društva je predpisano z zakonom

Potrebujete računovodsko svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Vodenje poslovnih knjig društva je torej jasno določeno z zakonom. Društvo z doslednim upoštevanjem zakonskih določil  zagotavlja transparentnost svojega finančnega in materialnega položaja. To pomeni, da mora društvo voditi poslovne knjige in oddajati leta poročila v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Vodenje poslovnih knjig društva mora tako vselej potekati transparentno. Bolj natančno v skladu s 26. členom Zakona o društvih, in sicer po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Pri čemer taista zakonodaja dopušča, da ob izpolnjenju določenih pogojev, društvo izbere enostavno knjigovodstvo. S tem lahko samo vodi poslovne knjige oziroma opravlja računovodenje. Razlike med dvostavnim in enostavnim knjigovodstvom smo že predstavili.

Vodenje poslovnih knjig društva mora biti opredeljeno v temeljnem aktu

Vodenje poslovnih knjig društva se določi s temeljnim aktom oziroma posebnim aktom. Vendar mora pri tem izpolnjevati vsaj dva izmed navedenih pogojev:

  • povprečno število redno zaposlenih preteklega leta ne presega dva,
  • letni prihodki preteklega poslovnega leta ne presegajo 30.000 evrov,
  • povprečna vrednost sredstev (aktive) na začetku poslovnega leta ne presega 50.000 evrov.

Tista društva, ki imajo prihodke preteklega poslovnega leta manjše od 10.000 evrov, lahko vodijo le knjigo prejemkov in izdatkov oziroma tako imenovani blagajniški dnevnik. Medtem ko ostale podatke za letno poročilo zagotovijo z letnim popisom in ocenitvijo.

 

Računovodski servis DATA 

V podjetju DATA d.o.o vam ponujamo tudi strokovna mnenja vezana na vodenje poslovnih knjig društva oziroma vam nudimo vodenje poslovnih knjig.

Kadar omenjamo vodenje poslovnih knjig društva je potrebno imeti vzporedno v mislih, da namen ustanovitve in delovanje tovrstne pravnoorganizacijske oblike ni pridobivanje dobička. Presežki prihodkov nad odhodki se ne delijo med njegove člane, temveč se reinvestirajo v primarno dejavnost in uresničevanje zastavljenih ciljev. Zato gospodarske družbe, ki imajo v temeljnem aktu določeno dejavnost – katero opravljajo kot svojo – ne morejo ustanoviti društva. V kolikor pa je njihova dejavnost pridobitna, morajo zagotoviti ločeno vodenje poslovnih knjig.

 

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja