Go to Top

Subvencija za znižano plačilo vrtca

Subvencija za znižano plačilo vrtca je predvidena za starše, ki imajo prijavljeno bivališče v Republiki Sloveniji. Lahko pa ima tudi vsaj eden od staršev prijavljeno začasno prebivališče in je hkrati zavezanec za dohodnino. Subvencija za znižano plačilo vrtca se tako oddaja na pristojnem centru za socialno delo. Izvede pa se preko obrazca enotne vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Vlogo je potrebno oddati še preden otrok začne obiskovati vrtec.

Informativni izračun plače

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Vas morda zanima, kdo in kako lahko opravlja dnevno varstvo otrok na domu? V kolikor imate tendence po slednjem poklicu, potem je najbolje da ustanovite zasebni vrtec ali pa zgolj prijavite tovrstno dejavnosti. Za karkoli se odločite, boste morali registrirati podjetje. Pri tem vam lahko pomagajo vrhunski strokovnjaki podjetja DATA. Istočasno pa lahko vodijo tudi računovodstvo, optimizirajo vaše finance in vam ponudijo davčno svetovanje

Kako se določi subvencija za znižano plačilo vrtca?

Višino plačilo vrtca izražamo v odstotkih od cene vzgojnovarstvenega programa, v katerega je otrok vključen. Subvencija za znižano plačilo vrtca je tako odvisna od lestvice, ki starše razvršča v devet dohodkovnih razredov. Pri čimer so te določeni glede na povprečni mesečni dohodek, izražen v odstotku od neto povprečne plače. Subvencija za znižano plačilo vrtca tako staršem omogoča, da se izognejo plačilu 77 odstotkov cene programa.

 

Informativni izračun dohodnine

Dodatno profitirajo tudi tisti starši, ki imajo v vrtec vključena dva ali več otrok, saj plačajo za mlajšega otroka 30 odstotkov cene vzgojnovarstvenega programa. Dočim so za vsakega nadaljnjega otroka oproščeni plačila v celoti. Navsezadnje pa starši, ki niso zavezanci za dohodnino, plačajo polno ceno programa, v katerega je vključen njihov otrok. Znotraj kroga upravičenost so posebnost rejniki, saj stroške rejencev v celoti krije občina. Ne glede na to pa mora rejnik na center za socialno delo vseeno oddati vlogo za oprostitev plačila vrtca.

Center za socialno delo lahko določi tudi nižje plačilo 

Center za socialno delo, ki je krajevno pristojen za potencialnega upravičenca, tudi možnost, da v izjemnih primerih določi nižje plačilo za vrtec. To stori tedaj, ko bi plačilo vrtca ogrozilo socialno varnost oseb. Pri čemer morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere ne more vplivati. A so jih ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljene tudi odpravljati – mišljeno težave, stiske.

O subvenciji od 1.12.2018 CSD odloča po uradni dolžnosti

Subvencija za znižano plačilo vrtca se od 1. decembra 2018 dalje ne vlaga več, saj centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločajo o nadaljnji upravičenosti do pravice. Vlogo je edino treba vložiti, ko za omenjeno pravico zaprošate prvič in ob uveljavljanju zahtevka za preostale pravice (npr. denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev).

pravninasvet_pravnosvetovanje

Za katere vrtce se lahko uveljavlja subvencija?

Subvencija za znižano plačilo vrtca je torej namenjena za starše otrok, ki so vključeni v javne vrtce, zasebne vrtce s koncesijo ali zasebne vrtce, ki se financirajo iz občinskega proračuna. Staršem tako pripada subvencija za znižano plačilo vrtca od prvega naslednjega meseca po vložitvi vloge. Pravica načeloma velja za obdobje enega leta, edino v primeru, če med upravičenostjo pride do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na njeno priznavanje. Potemtakem mora center za socialno delo na novo odločati o njeni upravičenosti.  

 

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja